Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίνουν βήμα

«Σκο­τώ­νο­νται» τα κανά­λια για το ποιο θα «πρω­το­βγά­λει» ακρο­δε­ξιούς και φασί­στες που με τον έναν ή τον άλλον τρό­πο «σπρώ­χνο­νται» από το σύστη­μα, είτε βρί­σκο­νται μέσα είτε έξω από τη Βου­λή. Ο «μπρο­στι­νός» του ναζί Κασι­διά­ρη, πρό­ε­δρος των «Σπαρ­τια­τών», είχε χτες άλλη μια τηλε­ο­πτι­κή εμφά­νι­ση σε «χαλα­ρή» πρω­ι­νή εκπο­μπή, με το άλλο­θι ότι «πρέ­πει να τους γνω­ρί­σει ο κόσμος». Η παρου­σία του ξύπνη­σε μνή­μες από την προ­βο­λή του χρυ­σαυ­γί­τη Μιχα­λο­λιά­κου σε «καθω­σπρέ­πει» τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές, τότε που το σύστη­μα έχτι­ζε …αντι­συ­στη­μι­κό προ­φίλ στην εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή οργά­νω­ση για να την αξιο­ποι­ή­σει στη συνέ­χεια ενά­ντια στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, την περί­ο­δο της βαθιάς καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης. Αλλά και ο αντι­κομ­μου­νι­στής Τζή­με­ρος είχε χτες την τιμη­τι­κή του σε μια ανά­λο­γη πρω­ι­νή εκπο­μπή, με αφορ­μή τους σχο­λια­σμούς που έκα­νε για τις ενδυ­μα­το­λο­γι­κές επι­λο­γές βου­λευ­τή της Πλεύ­σης Ελευ­θε­ρί­ας. Προ­φα­νώς, οι …ξεπλυ­μα­τι­κές από­ψεις της ίδιας για τους «Σπαρ­τιά­τες» δεν τον ενό­χλη­σαν τόσο πολύ, γι’ αυτό βρή­κε να σχο­λιά­σει τα ρού­χα της τη μέρα της ορκω­μο­σί­ας. Το «ενδια­φέ­ρον» των ΜΜΕ για κάθε είδους ρατσι­στές, ακρο­δε­ξιούς, ακό­μα και φωτο­α­ντί­γρα­φα των κατα­δι­κα­σμέ­νων ναζί, δεν επι­τρέ­πει κανέ­ναν εφη­συ­χα­σμό για τον λαό. Ως σάρ­κα από τη σάρ­κα του, το σύστη­μα κρα­τά­ει «ζεστές» τέτοιες εφε­δρεί­ες, βλέ­πο­ντας νέες «κακο­το­πιές» να προ­βάλ­λουν και τα αδιέ­ξο­δα να πλη­θαί­νουν στην αστι­κή δια­χεί­ρι­ση. Αλλη μια επι­βε­βαί­ω­ση λοι­πόν ότι το σύστη­μα δεν μπο­ρεί να «φάει» τα παι­διά του και ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί με τους αγώ­νες του να δώσει μάθη­μα στους φασί­στες, παλεύ­ο­ντας ενά­ντια στη μήτρα που τους γεν­νά και τους θρέφει.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο