Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“…Δια την τήρησιν λοιπόν της δημοσίας ησυχίας και ασφαλείας διάταξε την 1η Μαρτίου 1943 τον τυφεκισμόν 46 κομμουνιστών..”.

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Από τις αρχές του 1943 έχου­με μία γορ­γή ανά­πτυ­ξη τους κινή­μα­τος της ΕΑΜι­κής αντί­στα­σης στη χώρα μας, στην ανά­πτυ­ξη ιδιαί­τε­ρα του ένο­πλου χαρα­κτή­ρα της μέσω του ΕΛΑΣ γεγο­νός που οδη­γεί στην έντα­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας από μέρους των δυνά­με­ων κατο­χής (στη συνέ­χεια θα έχου­με και τις περί­φη­μες «εκκα­θα­ρι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις») που συνο­δεύ­ε­ται ταυ­τό­χρο­να από την όξυν­ση της αντι­κο­μου­νι­στι­κής προπαγάνδας.

Στην εφη­με­ρί­δα «Νέα Ευρώ­πη» στις 2 Μαρ­τί­ου 1943 δημο­σιεύ­ε­ται η παρα­κά­τω γνωστοποίηση :

«Προς τους κατοί­κους της Μακεδονίας 

Μια εγκλη­μα­τι­κή κλί­κα που τιτλο­φο­ρεί­ται «Κομου­νι­στι­κή Κεντρι­κή Επι­τρο­πή» δια προ­κη­ρύ­ξε­ως της προς τον gnostopoiisiπλη­θυ­σμόν εκά­λε­σε τού­τον εις ανυ­πα­κο­ήν απέ­να­ντι των δια­τα­γών των δυνά­με­νων κατο­χής  εις σαμπο­τάζ και εις επα­νά­στα­σιν νε συνερ­γα­σία μετά των εις τα όρη ευρι­σκο­μέ­νων κομ­μου­νι­στι­κών συμμοριών. 

Οι Έλλη­νες οι οποί­οι παρα­πλα­νώ­με­νοι από  την Μόσχαν πίπτουν τόσον χαμη­λά ώστε να μετα­βάλ­λω­νται εις όργα­να της κομ­μου­νι­στι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας δεν έχουν θέσιν ούτε εις την ιδί­αν πατρί­δα των. Είμαι στα­θε­ρός απο­φα­σι­σμέ­νος χάριν της ιδί­ας αυτού προστασίας,να απε­λευ­θε­ρώ­σω από τους εγκλη­μα­τί­ας αυτούς κομου­νι­σάς τον ελλη­νι­κόν πλη­θυ­σμόν τον αγα­πώ­ντα την ήρε­μην ζωήν.

Δια την τήρη­σιν λοι­πόν της δημο­σί­ας ησυ­χί­ας και ασφα­λεί­ας διά­τα­ξε την 1η Μαρ­τί­ου 1943 τον τυφε­κι­σμόν 46 κομμουνιστών.

Ανα­μέ­νω από όλα τα στρώ­μα­τα του πλη­θυ­σμού της Μακε­δο­νί­ας ν’ απο­μα­κρυν­θώ­σιν από τα ανω­φε­λή και ανό­η­τα συν­θή­μα­τα των μπολ­σε­βί­κων υπο­κι­νη­τών των οποί­ων τα απο­τε­λέ­σμα­τα τελι­κώς βλά­πτουν μόνον τον ελλη­νι­κόν λαόν.

Ο Στρα­τιω­τι­κός Διοι­κη­τής Θεσσαλονίκης-Αιγαίου»

Και πραγ­μα­τι­κά. Στις 1 Μαρ­τί­ου 1943 στη θέση Μίκρα της Θεσ­σα­λο­νί­κης εκτε­λού­νται 46 αγω­νι­στές. Πρό­κει­ται για 38 κομ­μου­νι­στές — αγω­νι­στές που κρα­τού­νταν από την περί­ο­δο της μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας, ενώ οι υπό­λοι­ποι ήταν στα δεσμω­τή­ρια της Μυστι­κής Αστυ­νο­μί­ας. Πιο συγκε­κρι­μέ­να οι 18 ήταν εξό­ρι­στοι από την Ανά­φη (κατα­γό­με­νοι από Α.Μακεδονία – Θρά­κη που αρνή­θη­καν να πάρουν Βουλ­γα­ρι­κή υπη­κο­ό­τη­τα) και οι υπό­λοι­ποι 20 φυμα­τι­κοί που τους είχαν πάρει από το στρα­τό­πε­δο Πέτρας –Ολύ­μπου, που είχαν μετα­φερ­θεί στου «Παύ­λου Μελά».  Σύμ­φω­να όμως με την έκδο­ση της Κ.Ε  του ΚΚΕ «Έπε­σαν για τη ζωή» τελι­κά στις 1/3/1943 εκτε­λέ­στη­καν 56 αγωνιστές.

Τα ονό­μα­τα των 38 ήταν:

Οθω­νέ­ρος Ονούφριος,40 χρο­νών από το Πανόραμα

Παπα­γα­βρι­ήλ Λυσί­μα­χος 38 χρο­νών από Βιτά­στα Σερρών

Παντα­ζί­δης Δημή­τρης 29 χρο­νών από Σέρρες

Γού­λιος Δημή­τρη ‚32 χρο­νών καπνερ­γά­της από Χωρι­στή Δράμας

Ζώτος Δημήτρης,32 χρο­νών γραμ­μα­τέ­ας Εργα­τι­κής βοή­θειας Καβάλας

Τσι­τρά­κος Γιάννης,από Σέρ­ρες ή Δράμα

Τατα­ρί­δης Βαγ­γέ­λης από Λάβα­ρα Έβρου

Τάσιος Ζήσης,32 χρο­νών από Σέρρες

Μαλαί­ος Μιχά­λης, 37 χρο­νών από Δοξά­το Δράμας

Σπα­νός Βαγγέλης,30 χρο­νών, από Λάρισα

Παπό­γλου­Χρή­στος, 26 χρο­νών από Πειραιά

Χρο­νό­που­λος Νίκος,33 χρο­νών, από Λάβδη

Νικο­λαί­δης Γιώργος,44 χρονών,από Κοκκινιά

ΚατσίβελοςΝίκος,31 χρονών,από Θάσο

Πασχα­λί­δης Πασχάλης,27 χρο­νών, φοι­τη­τής  ιατρι­κής από Αθήνα

Βούλ­γα­ρης Κώστας,40 χρο­νών, δάσκα­λος, στέ­λε­χος ΚΚΕ από Χιλια­δού Δομοκού

Βέτ­τας Γιώρ­γος, 53 χρο­νών, από Στυλίδα

Κρί­τσας Δημήτρης,44 χρο­νών, από Μέτσοβο

Κου­βε­λιώ­της Παναγιώτης,32 χρο­νών, από Πήδα­σο Πύλου Μεσσηνίας

Τσί­τσος χαράλαμπος,37 χρο­νών, από Βου­νο­πλα­γιά Ιωαννίνων

Αξαρ­λής Ανδρέας,34 χρο­νών, από Καλλίπολη

Τσα­τσά­ρης Σωτή­ρης ‚35 χρο­νών, από Κρανιές.

Τιμο­γιαν­νά­κης Μιλτιάδης,42 χρο­νών από Κοκκινιά

Σαρα­ντί­δης Γιώργος,28 χρονών,απόΝ. Φιλαδέλφεια

Βου­γιου­κλί­δης Παναγιώτης,30χρονών, από Ανδριανούπολη

Μοσχο­νί­δης Αρι­στο­τέ­λης , 30 χρο­νών, από Λυγ­μό Μουδανιών

Παπα­δια­μά­ντης Νίκος, 33 χρονών,φοιτητής Ιατρι­κής από Ζίτσα Ιωαννίνων

Κολιός Ξενο­φών, 30 χρο­νών, από Ανω Πέτρα Αρτας

Δού­μας Κώστας, 41 χρο­νών, από Αγρα

Λαζά­νας Θανάσης,25 χρο­νών, από Κόρινθο

Αστε­ρί­ου Δημή­τρης, 37 χρο­νών, στέ­λε­χος ΚΚΕ δημό­σιος υπάλληλος,από Αγιο Κων­στα­ντί­νο Φθιώτιδας

Τόνος Αρι­στεί­δης, 48 ετών, από Μυτιλήνη

Ανδριώ­της Κώστας, 45 χρο­νών, από Ιμβρο

Φανου­δης Βασί­λης, 45 χρο­νών, από Τένεδο

Μιχε­λι­δά­κης Μιχά­λης, 28 χρο­νών, από Κρήτη

Χρή­στου Στέρ­γιος, 17 χρονών,από Αθήνα

Τίτος Νίκος, 30 χρονών,ΕΛΑΣιτης από Ραψάνη

Κανά­τος Γιώρ­γος, 30 χρονών,ΕΛΑΣιτης από Ραψάνη.

Από  τα αρχεία του στρα­το­πέ­δου ανα­φέ­ρο­νται στις 1 Μαρ­τί­ου 1943 ως εκτε­λε­σθέ­ντες και οι:

Αυγε­τί­δης Νίκος,23 χρονών,από Μ.Βρύση Κιλκίς

Βαφειά­δης Πέτρος, 30χρονών,κηνματογραφιστής,  στέ­λε­χος ΕΑΜ Φλώ­ρι­νας από

το Ικό­νιο

Παπα­γιαν­να­κό­που­λος Αργύ­ρης, από Δράμα

Στα­μα­τιά­δης Αρτικ, μέλος του ΚΚΕ από Θεσσαλονίκη

Τούρ­πας Παναγιώτης,δάσκαλος από Σου­φλί, μέλος του ΚΚΕ, εξό­ρι­στος από Ανάφη

Καν­λής Στέρ­γιος, μέλος του ΚΚΕ, από Κρη­νί­δα Σερρών

Τομί­δης Χρυσόστομος

Ιωαν­νί­δης Αλέξανδρος,28 χρο­νών, από Τραπεζούντα

Ανδρε­ά­δης Νίκος,21 χρο­νών από Ευκαρ­πία Κιλκίς

Κρο­μο­τής  Γιώρ­γος, 19 χρο­νών, από Τέρ­πυ­λο Κιλκίς

Μητσι­κό­νας Νίκος,26 χρο­νών, από Τσαριτσάνη

Βαφειά­δης Λάζα­ρος, 34 χρο­νών, δάσκα­λος, από Μοναστήρι

Ρισβής Μανώ­λης, 29 χρο­νών, στέ­λε­χος ΕΑΜ Φλώ­ρι­νας, από Αθήνα

Κρο­ζώ­νης Γιώργος

Τσα­κα­λής Στέφανος

Τσα­κί­ρης Νίκος

Γκου­λιός Θόδωρος

Φωτίου,31 χρο­νών από Θεσσαλονίκη

Φωστε­ρό­που­λος, μέλος του ΚΚΕ από Α.Μακεδονία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο