Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δικομματική αντιπαράθεση

…κι η δικομ­μα­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση με μορ­φή “σκυ­λο­κα­βγά­δων”, ερή­μην του Λαού, 40 χρό­νια από την μετα­πο­λί­τευ­ση, καλά κρα­τεί… δοκι­μα­σμέ­νο όπλο απο­προ­σα­να­το­λι­σμού: Την υιο­θε­τούν κύρια αυτοί που δηλώ­νουν “νέοι σωτή­ρες” και καί­γο­νται να δια­χει­ρι­στούν την αστι­κή εξου­σία προ­κει­μέ­νου να μεί­νει στο απυ­ρό­βλη­το το σύστη­μα και να συνε­χί­σουν να πλη­ρώ­σουν αυτοί που δεν φέρουν την παρα­μι­κρή ευθύνη…

Νίκος Βουρτσάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο