Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δωρεάν Μορφωτικό Θεατρικό Σεμινάριο

για Εκπαι­δευ­τι­κούς, Γονείς, Θεα­τρο­λό­γους, Φοι­τη­τές και Θεατρόφιλους[1]

Πέντε Δια­λέ­ξεις

για ενδια­φέ­ρο­ντα και άγνω­στα θέμα­τα της Ιστο­ρί­ας του Θεά­τρου και της Δρα­μα­τουρ­γί­ας για παι­διά και εφή­βους στην Ελλάδα

[Το περιε­χό­με­νο των δια­λέ­ξε­ων παρέ­χει ένα πλή­θος από ιστο­ρι­κές γνώ­σεις και πλη­ρο­φο­ρί­ες, σχε­τι­κές  με τη θεα­τρι­κή αγω­γή των παι­διών, αλλά και σύγ­χρο­νες γνώ­σεις παι­δα­γω­γι­κού και κοι­νω­νι­κού περιε­χο­μέ­νου, με κρι­τι­κή διά­θε­ση απέ­να­ντι σε θεα­τρι­κά κεί­με­να για παι­διά, χρή­σι­μες γνώ­σεις για τη δια­παι­δα­γώ­γη­ση νηπί­ων, παι­διών και εφή­βων, μέχρι 14 χρό­νων.]

Ειση­γη­τής – Διορ­γα­νω­τής: Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης[2] Δρ. Επι­στη­μών της Αγωγής
Ερευ­νη­τής – Μελε­τη­τής της Δρα­μα­τουρ­γί­ας για παιδιά/Κριτικός Θεά­τρου για παιδιά/Συγγραφέας

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Δευ­τέ­ρα, 19 Οκτω­βρί­ου 2015, ώρα: 19.00

«Ο Βασί­λης Ρώτας και η δρα­μα­τουρ­γία του για παι­διά και εφή­βους. Από τις παρα­δο­σια­κές θεμα­τι­κές και ιδε­ο­λο­γι­κές προ­σεγ­γί­σεις (1927–1934) στη μετέ­πει­τα μετα­στρο­φή του (1943–1967)»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Δευ­τέ­ρα, 2 Νοεμ­βρί­ου 2015, ώρα: 19.00

«Ο Βασί­λης Ρώτας και το Θέα­τρο Σκιών. Ανα­φο­ρές – Επι­ση­μάν­σεις – Προσεγγίσεις»

Δευ­τέ­ρα, 9 Νοεμ­βρί­ου 2015, ώρα: 19.00

«Ο σατι­ρι­κός Βασί­λης Ρώτας. Σύντο­μη επί­σκε­ψη στο ποι­η­τι­κό και δρα­μα­τουρ­γι­κό έργο του για παι­διά και εφήβους»

Δευ­τέ­ρα, 23 Νοεμ­βρί­ου 2015, ώρα: 19.00

«Ο Χάρης Σακελ­λα­ρί­ου και η δρα­μα­τουρ­γία του για παι­διά. Μια πρώ­τη προσέγγιση»

Δευ­τέ­ρα, 30 Νοεμ­βρί­ου 2015, ώρα: 19.00

«Σχο­λι­κό Θέα­τρο και αστι­κή ιδε­ο­λο­γία –κατά την περί­ο­δο 1940–1949»

Αίθου­σα διε­ξα­γω­γής του σεμιναρίου:

Ώρα Τέχνης, Θεο­μή­το­ρος 48 & Πωγω­νί­ου 1, Άγ. Δημή­τριος (απέ­να­ντι από το Shopping house), τηλ. 210 9850405, www.oratexnis.gr[email protected]

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

Δρ. Θανά­σης Ν. Καραγιάννης
Τηλέ­φω­να: 210 9825670 (Τετάρ­τη: 19.00–21.00) και 6977972991
και επι­κοι­νω­νία στο e‑mail: [email protected]

 

[1]. Όποιος ή όποια παρα­κο­λου­θή­σει τις 4 του­λά­χι­στο δια­λέ­ξεις, θα πάρει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

[2]. Για γνω­ρι­μία με τον ειση­γη­τή-διορ­γα­νω­τή, δια­βά­στε την ιστο­σε­λί­δα του:  http://thkaragia.wix.com/main

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο