Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση να αποσύρει αμέσως τώρα τις δυνάμεις καταστολής από τα νησιά

«Η κυβέρ­νη­ση, αντί να στεί­λει πλοία στα νησιά του Αιγαί­ου για να απε­γκλω­βί­σει τους χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, όπως δικαί­ως διεκ­δι­κούν οι νησιώ­τες μας, οργά­νω­σε την νυχτε­ρι­νή από­βα­ση και την βάρ­βα­ρη εισβο­λή των ΜΑΤ, σε Λέσβο και Χίο, κατά των νησιω­τών, που αγω­νί­ζο­νται να μην γίνουν τα νησιά τους οι φυλα­κές της ΕΕ», δήλω­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, «για την από­βα­ση ΜΑΤ στη Λέσβο και τη Χίο».

«Από τις 2 τα ξημε­ρώ­μα­τα ο λαός της Λέσβου και της Χίου βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με την αγριό­τη­τα των ΜΑΤ. Από το λιμά­νι έως τα χωριά, οι χιλιά­δες κάτοι­κοι των νησιών που βγή­καν στους δρό­μους δέχο­νται επι­θέ­σεις με χημι­κά, με δακρυ­γό­να, με αύρες.

Οι δυνά­μεις κατα­στο­λής αυτήν τη στιγ­μή λει­τουρ­γούν και συμπε­ρι­φέ­ρο­νται στον ηρω­ϊ­κό Μαντα­μά­δο, στα άλλα χωριά της Λέσβου, στο Βρο­ντά­δο της Χίου, ως δυνά­μεις κατοχής.

Οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης είναι τερά­στιες» υπο­γράμ­μι­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας καταλήγοντας:

«Απαι­τού­με:

- Να απο­σύ­ρει αμέ­σως τώρα τις δυνά­μεις κατα­στο­λής από τα νησιά. Να γίνουν εδώ και τώρα απο­δε­κτά όλα τα δίκαια αιτή­μα­τα των νησιωτών.

- Όλος ο λαός πρέ­πει να κατα­δι­κά­σει τον κυβερ­νη­τι­κό αυταρ­χι­σμό. Για να εφαρ­μό­σει την πολι­τι­κή και τη συμ­φω­νία ΕΕ — Τουρ­κί­ας εγκλη­μα­τεί σε βάρος των νησιωτών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο