Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Η ψήφος στο ΚΚΕ έχει μια ποιοτική διαφορά από την ψήφο στα άλλα κόμματα

Συνέ­ντευ­ξη παρα­χώ­ρη­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην εφη­με­ρί­δα «Πελο­πόν­νη­σος» και τον δημο­σιο­γρά­φο Απ. Αναστασόπουλο.

Ολό­κλη­ρη η συνέ­ντευ­ξη έχει ως εξής:

- Κύριε Γενι­κέ, την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, η χώρα μας και η Ευρώ­πη ζει αλλε­πάλ­λη­λες κρί­σεις. Τι είναι αυτό που σας ανη­συ­χεί περισ­σό­τε­ρο από τον συν­δυα­σμό αυτών των κρίσεων; 

- Προ­φα­νώς και μας ανη­συ­χούν οι επι­πτώ­σεις όλων αυτών των αλλε­πάλ­λη­λων κρί­σε­ων στη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα του λαού. Κυρί­ως μας ανη­συ­χεί η προ­σπά­θεια των άλλων κομ­μά­των και δια­φό­ρων κέντρων του συστή­μα­τος να παγι­δεύ­σουν τον λαό σε μια λογι­κή ότι αυτές οι κρί­σεις είναι «προ­σω­ρι­νές», ότι είναι μια «κακή παρέν­θε­ση» που με μια καλή δια­χεί­ρι­ση θα κλεί­σει. Όσα ζού­με τα τελευ­ταία χρό­νια και ιδιαί­τε­ρα την τελευ­ταία τριε­τία, με την ενερ­γεια­κή κρί­ση και την ακρί­βεια, με την όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών και τους πολέ­μους, με την παν­δη­μία και την κατάρ­ρευ­ση των δημο­σί­ων συστη­μά­των Υγεί­ας, δεί­χνουν ότι τα πράγ­μα­τα πάνε από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο. Απο­δει­κνύ­ουν ακό­μα ότι η εφαρ­μο­γή του ενός ή άλλου «μείγ­μα­τος» δια­χεί­ρι­σης που χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως «φάρ­μα­κο» για το ένα πρό­βλη­μα, γίνε­ται «δηλη­τή­ριο» για κάποιο άλλο, ότι καμία πρό­τα­ση αστι­κής δια­χεί­ρι­σης δεν μπο­ρεί να ακυ­ρώ­σει τις νομο­τέ­λειες και τις αντι­θέ­σεις του καπι­τα­λι­στι­κού δρό­μου ανά­πτυ­ξης που σε κάθε ενδε­χό­με­νο τις πλη­ρώ­νουν οι ίδιοι οι εργα­ζό­με­νοι. Γι’ αυτό και η δικαιο­λο­γη­μέ­νη ανη­συ­χία του λαού δεν θα πρέ­πει να παγι­δευ­τεί σε παθη­τι­κή στά­ση ανα­ζή­τη­σης κάποιου δήθεν λιγό­τε­ρου κακού «δια­χει­ρι­στή», αλλά να μετα­τρα­πεί σε πεί­ρα και σε εμπι­στο­σύ­νη ότι ο λαός έχει τη δύνα­μη να γίνει πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων απέ­να­ντι σ’ ένα σάπιο σύστη­μα που μας φορ­τώ­νει διαρ­κώς νέες κρίσεις.

- Σχε­δόν ένα χρό­νο μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου στην Ουκρα­νία, οι μάχες συνε­χί­ζο­νται. Ως πότε θα γινό­μα­στε μάρ­τυ­ρες των εχθρο­πρα­ξιών; Ποιος είναι ο κατάλ­λη­λος δρό­μος για το τέλος του πολέμου; 

- Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία ανά­με­σα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ από τη μια πλευ­ρά και τη Ρωσία από την άλλη κλι­μα­κώ­νε­ται και ο κίν­δυ­νος της γενί­κευ­σης παρα­μο­νεύ­ει. Οι λαοί καλού­νται να βγά­λουν συμπε­ρά­σμα­τα για τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες του πολέ­μου, τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς για τον έλεγ­χο των πηγών του πλού­του προς όφε­λος των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών συμ­φε­ρό­ντων. Η λύση δεν μπο­ρεί να ανα­ζη­τη­θεί μέσα από τις δυνά­μεις που ευθύ­νο­νται για τον πόλε­μο, αλλά μέσα από την ενί­σχυ­ση της αυτο­τε­λούς και στο­χευ­μέ­νης πάλης των λαών ενά­ντια στις αστι­κές τάξεις, για την εξά­λει­ψη των αιτιών που γεν­νούν και τρο­φο­δο­τούν τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, που είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό στοι­χείο της καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Με ευθύ­νη της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και των άλλων ΝΑΤΟι­κών κομ­μά­των, η Ελλά­δα έχει εμπλα­κεί στον πόλε­μο, στέλ­νει στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό στην Ουκρα­νία, χρη­σι­μο­ποιού­νται οι αμε­ρι­κα­νι­κές βάσεις στη χώρα μας και ανα­δει­κνύ­ε­ται η ανα­γκαιό­τη­τα έντα­σης της λαϊ­κής πάλης για την απε­μπλο­κή. Σ’ αυτή την κατεύ­θυν­ση παλεύ­ει το ΚΚΕ.

- Έχε­τε περι­γρά­ψει πολ­λές φορές ότι ο ελλη­νι­κός λαός έχει γονα­τί­σει από τις επι­πτώ­σεις του πολέ­μου. Πώς κρί­νε­τε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρ­νη­ση για την ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών στρω­μά­των της κοινωνίας; 

- Ο λαός μας βέβαια έχει «γονα­τί­σει» και πριν τον πόλε­μο, πίσω από τον οποίο βολι­κά κρύ­βε­ται η κυβέρ­νη­ση. Η Ελλά­δα είναι πλή­ρως ενταγ­μέ­νη στην ενιαία ευρω­ε­νω­σια­κή αγο­ρά, σε δομές και μηχα­νι­σμούς, όπως η ΕΚΤ, το εμπό­ριο ρύπων και το Χρη­μα­τι­στή­ριο Ενέρ­γειας, που απο­τε­λούν τους «εμπρη­στές» της ακρί­βειας και της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας. Με αυτές τις απο­φά­σεις συμ­φω­νεί και ο ΣΥΡΙΖΑ μιλώ­ντας μόνο για «ακρί­βεια Μητσο­τά­κη», αθω­ώ­νο­ντας έτσι την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και τις αιτί­ες της.

Τα δε μέτρα της κυβέρ­νη­σης κρί­νο­νται καθη­με­ρι­νά ως ανε­παρ­κέ­στα­τα και ως κοροϊ­δία από τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, που στε­ρού­νται διαρ­κώς και πάλι δυσκο­λεύ­ο­νται να εξα­σφα­λί­σουν ακό­μη και τα στοι­χειώ­δη. «Μέτρα-καπα­μά» θα σας τα χαρα­κτή­ρι­ζα, όπως αυθόρ­μη­τα και επι­τυ­χη­μέ­να χαρα­κτη­ρί­στη­καν από τον ίδιο τον λαό. Επι­πλέ­ον, πρό­κει­ται για μέτρα που όχι μόνο είναι «στα­γό­να στον ωκε­α­νό» των ανα­τι­μή­σε­ων, αλλά απο­τε­λούν ταυ­τό­χρο­να επι­δο­τή­σεις με «ζεστό χρή­μα» προς τα μεγα­θή­ρια του εμπο­ρί­ου, της Ενέρ­γειας κ.ά. και που τα πλη­ρώ­νει πάλι η λαϊ­κή τσέ­πη, είτε ως κατα­να­λω­τής είτε ως φορολογούμενος.

- Αρκε­τοί κατα­κρί­νουν το ΚΚΕ ότι δεν παρα­θέ­τει ρεα­λι­στι­κές προ­τά­σεις. Τι προ­τεί­νε­τε ως κόμ­μα για την αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας και τις κρί­σεις που επη­ρε­ά­ζουν την κοινωνία;

- Εμείς, πολύ πρό­σφα­τα, κατα­θέ­σα­με και επα­να­κα­τα­θέ­σα­με τρο­πο­λο­γί­ες για την κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και άλλων φόρων στα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης και στην Ενέρ­γεια, ως μέτρα που θα μπο­ρού­σαν να βοη­θή­σουν ουσια­στι­κά τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και που τις απέρ­ρι­ψαν ασυ­ζη­τη­τί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Τόσο «ουτο­πι­κή» είναι δηλα­δή μια τέτοια πολι­τι­κή; Είναι πολύ πιο «ρεα­λι­στι­κό», σήμε­ρα στον 21ο αιώ­να, να μένει ο κόσμος χωρίς ρεύ­μα και χωρίς θέρ­μαν­ση, να μη γεμί­ζει το καλά­θι του νοι­κο­κυ­ριού με αυτά που πραγ­μα­τι­κά χρειά­ζε­ται; Το θέμα είναι ότι για να κερ­δί­σει ανά­σες ανα­κού­φι­σης, για να γλι­τώ­σει έστω κάτι ο λαός, πρέ­πει να πλη­ρώ­σει το κεφά­λαιο, πρέ­πει να θιγούν τα συμ­φέ­ρο­ντα που δημιουρ­γούν και ανα­κυ­κλώ­νουν τα προ­βλή­μα­τα. Τα κόμ­μα­τα κρί­νο­νται με το πώς στέ­κο­νται σε αυτό το δίλημ­μα. Γι’ αυτόν τον λόγο οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ είναι οι μόνες ρεα­λι­στι­κές για τον λαό και τις ανά­γκες του, για­τί είμα­στε το μόνο κόμ­μα που δεν έχει δεσμεύ­σεις απέ­να­ντι στο κεφά­λαιο και τις διε­θνείς συμ­μα­χί­ες του.

— Έχε­τε δηλώ­σει ότι είστε υπέρ της επι­στρο­φής της Ελλά­δας στην παρα­γω­γή Ενέρ­γειας από λιγνί­τη. Για­τί πιστεύ­ε­τε ότι αυτή είναι η λύση και όχι η επι­λο­γή των Ανα­νε­ώ­σι­μων Πηγών Ενέργειας; 

- Είμα­στε υπέρ της οργα­νω­μέ­νης, με σύγ­χρο­νο και επι­στη­μο­νι­κό σχέ­διο, αξιο­ποί­η­σης όλων των δυνα­το­τή­των παρα­γω­γής Ενέρ­γειας και φυσι­κά και του λιγνί­τη και των ΑΠΕ και άλλων πηγών που δια­θέ­τει η Ελλά­δα, ώστε να εξα­σφα­λί­ζε­ται η ενερ­γεια­κή επάρ­κεια και ασφά­λεια για τη χώρα και τον λαό με προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος. Η επι­λο­γή των ΑΠΕ ‑που ασφα­λώς πρέ­πει να συμ­βάλ­λουν στο ενερ­γεια­κό μείγ­μα της χώρας- εντάσ­σε­ται στη συνο­λι­κό­τε­ρη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ και όλων των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Ενέρ­γειας, της λεγό­με­νης πρά­σι­νης μετά­βα­σης, της τεχνη­τής απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης και του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Ενέρ­γειας, που θυσιά­ζουν τις ανά­γκες του λαού, αλλά και το ίδιο το περι­βάλ­λον, στον βωμό των αμύ­θη­των κερ­δών των ενερ­γεια­κών ομί­λων. Εδώ πάνε και κατα­στρέ­φουν δάση από τις βου­νο­κορ­φές για να φυτέ­ψουν ανε­μο­γεν­νή­τριες, τι “πρά­σι­νη” και τι “ανα­νε­ώ­σι­μη” πολι­τι­κή είναι αυτή;

- Όπως εσείς «απο­κα­λύ­ψα­τε» με ερώ­τη­σή σας στον πρω­θυ­πουρ­γό, ο χρό­νος των εκλο­γών προσ­διο­ρί­ζε­ται στον Απρί­λιο. Πιστεύ­ε­τε ότι η τελι­κή από­φα­ση είναι απο­κλει­στι­κά του Κ. Μητσο­τά­κη ή επη­ρε­ά­ζε­ται από τις εξε­λί­ξεις στην Τουρ­κία που ανα­μέ­νο­νται κι εκεί εκλο­γές; Πόσο μας επη­ρε­ά­ζει ή πρέ­πει να μας ανη­συ­χεί η Τουρκία;

- Ασφα­λώς η τελι­κή από­φα­ση θα επη­ρε­α­στεί και από το διε­θνές περι­βάλ­λον, τις εξε­λί­ξεις στην οικο­νο­μία, αλλά και την πορεία των Ελλη­νο­τουρ­κι­κών, με την κλι­μα­κού­με­νη τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα. Πρέ­πει όμως να δια­σα­φη­νί­σου­με στον ελλη­νι­κό λαό ότι επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή δεν είναι «μονο­πώ­λιο» του Ερντο­γάν, αλλά αφο­ρά και τις άλλες αστι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις της Τουρ­κί­ας, μιας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και των G20, που δια­τη­ρεί στρα­τό κατο­χής σε 3 χώρες. Αφο­ρά την ίδια την αστι­κή τάξη της Τουρ­κί­ας, τον αντα­γω­νι­σμό της με την ελλη­νι­κή και το παζά­ρι που εξε­λίσ­σε­ται ‑κυρί­ως με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ που ενδια­φέ­ρο­νται για τη δια­σφά­λι­ση της ΝΑΤΟι­κής συνο­χής- με ορα­τούς κιν­δύ­νους για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας. Επει­δή, λοι­πόν, το πρό­βλη­μα είναι πολύ πιο βαθύ, είναι απα­ρά­δε­κτος ο εφη­συ­χα­σμός που καλ­λιερ­γεί η κυβέρ­νη­ση και άλλες δυνά­μεις ότι έχου­με να κάνου­με με «προ­ε­κλο­γι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα Ερντο­γάν» ή ότι «αν φύγει ο Ερντο­γάν, θα πέσουν οι τόνοι»…

- Υπάρ­χει τρό­πος, κύριε Γενι­κέ, ώστε το ΚΚΕ να πάρει μέρος σε μια κυβέρ­νη­ση; Ποιες είναι οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις; Και αν δεν υπάρ­χουν, αρκεί­στε στο ρόλο της μόνι­μης αντιπολίτευσης; 

- Αν εννο­εί­τε μια κυβέρ­νη­ση όπως αυτές που ζήσα­με αυτά τα χρό­νια και μας οδή­γη­σαν στα σημε­ρι­νά αδιέ­ξο­δα ή σαν κι αυτές τις δήθεν «προ­ο­δευ­τι­κές» που προ­τεί­νει ο ΣΥΡΙΖΑ και ένα τμή­μα του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και που, όπου δοκι­μά­στη­καν, απο­τέ­λε­σαν τον καλύ­τε­ρο σύμ­μα­χο συντη­ρη­τι­κών και αντι­λαϊ­κών πολι­τι­κών, τότε η απά­ντη­ση είναι κατη­γο­ρη­μα­τι­κά όχι. Το ΚΚΕ έχει στό­χο μια δια­κυ­βέρ­νη­ση που ‑με έναν λαό οργα­νω­μέ­νο και απο­φα­σι­σμέ­νο- θα συγκρου­στεί με τις αιτί­ες των μεγά­λων προ­βλη­μά­των. Για παρά­δειγ­μα, απέ­να­ντι στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια μπο­ρεί να υπάρ­χει απά­ντη­ση στο πλαί­σιο της πολι­τι­κής «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και των χρη­μα­τι­στη­ρί­ων Ενέρ­γειας; Στον πόλε­μο και τους κιν­δύ­νους για τη χώρα από την εμπλο­κή σε αυτόν, μπο­ρεί να υπάρ­χει απά­ντη­ση στο πλαί­σιο των δεσμεύ­σε­ων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ; Στον τομέα της υγεί­ας του λαού, μπο­ρεί να υπάρ­χει απά­ντη­ση εντός της πολι­τι­κής που βλέ­πει την Υγεία και το φάρ­μα­κο ως εμπόρευμα;

Χωρίς να υπο­τασ­σό­μα­στε σε αυτόν, γνω­ρί­ζου­με ότι ο σημε­ρι­νός συσχε­τι­σμός είναι αρνη­τι­κός και δεν μπο­ρεί να δώσει άμε­σα μια τέτοια δια­κυ­βέρ­νη­ση. Γι’ αυτό και είναι κρί­σι­μος ο ρόλος της αντι­πο­λί­τευ­σης και επει­δή το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρό­γραμ­μα σύγκρου­σης με τα στρα­τη­γι­κά, πολι­τι­κά και οικο­νο­μι­κά κύρια ζητή­μα­τα, γι’ αυτό και απο­τε­λεί εγγύ­η­ση στον καθη­με­ρι­νό αγώ­να και για κάθε λαϊ­κό πρό­βλη­μα. Άλλω­στε, δεν πρέ­πει να ξεχνά­με ότι και η δημο­τι­κή αρχή στην Πάτρα ό,τι κατά­φε­ρε προς όφε­λος του λαού, το κατά­φε­ρε με τον ρόλο της «αντι­πο­λί­τευ­σης» στην κεντρι­κή εξου­σία και τις κυβερ­νή­σεις και όχι ως κολα­ού­ζος και μακρύ τους χέρι.

- Ακό­μα και σε μια περί­ο­δο που οι πολί­τες ανα­ζή­τη­σαν εναλ­λα­κτι­κές πολι­τι­κές λύσεις, το ΚΚΕ παρέ­μει­νε κοντά στο 6%. Σας προ­βλη­μα­τί­ζει το γεγο­νός ότι το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας δεν κατα­φέρ­νει να αυξή­σει τα ποσο­στά του;

- Η ψήφος στο ΚΚΕ έχει μια ποιο­τι­κή δια­φο­ρά από την ψήφο στα άλλα κόμ­μα­τα. Εμείς δεν λέμε «ψήφι­σε και θα σου λύσω τα προ­βλή­μα­τα», όπως ψεύ­τι­κα υπό­σχο­νται όλοι οι άλλοι. Εμείς καλού­με τον λαό να παλέ­ψει μαζί μας, να γίνει ο πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων, για να πάρει ανά­σες ανα­κού­φι­σης, για να μη χαθούν κι άλλα χρό­νια με δια­ψεύ­σεις και απο­γοη­τεύ­σεις, αλλά και για να δια­μορ­φώ­σει τους όρους ριζι­κών αλλαγών.

Σήμε­ρα ένα ποσο­στό πάνω από 25% απα­ντά στις δημο­σκο­πή­σεις ότι δυνη­τι­κά θα μπο­ρού­σε να ψηφί­σει το ΚΚΕ. Επί­σης, ένα 30% απα­ντά ότι «κανέ­νας από τους δυο» δεν μπο­ρεί να δώσει λύση στα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα. Οι δυνά­μεις που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ πλειο­ψη­φούν ή έχουν ισχυ­ρό ποσο­στό σε μια σει­ρά σημα­ντι­κούς χώρους, όπως είναι μεγά­λα Εργα­τι­κά Κέντρα και Ομο­σπον­δί­ες, οι φοι­τη­τές, οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί και φυσι­κά ο Δήμος Πάτρας. Αυτό το υπαρ­κτό ρεύ­μα μπο­ρεί να απο­κτή­σει ακό­μη πιο ριζο­σπα­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά, να συνα­ντη­θεί με την πρό­τα­ση διε­ξό­δου του ΚΚΕ, να εκφρα­στεί και στην κάλ­πη με μια προ­ϋ­πό­θε­ση: Να ξεπε­ρά­σει τους εκβια­σμούς, την επι­ζή­μια λογι­κή του «μικρό­τε­ρου κακού» ή ακό­μη και διά­φο­ρες ‑δήθεν «εναλ­λα­κτι­κές»- λύσεις που οδή­γη­σαν στα σημε­ρι­νά αδιέξοδα.

Τα πράγ­μα­τα, άλλω­στε, δεν μένουν στά­σι­μα και ο σημε­ρι­νός αρνη­τι­κός συσχε­τι­σμός μπο­ρεί να αλλάξει.

- Την Παρα­σκευή 20 Ιανουα­ρί­ου θα σας δού­με στην Πάτρα σε ανοι­κτή πολι­τι­κή ομι­λία στο κλει­στό γήπε­δο της ΕΑΠ. Ουσια­στι­κά σημα­το­δο­τεί­τε την έναρ­ξη της επί­ση­μης προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου για το ΚΚΕ; Τι σημαί­νει η επι­λο­γή της Πάτρας για την πρώ­τη μεγά­λη εκδή­λω­ση στη χώρα;

- Την Πάτρα την επι­σκε­πτό­μα­στε πολύ συχνά και ξέρε­τε ότι εμείς δεν πραγ­μα­το­ποιού­με μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις και περιο­δεί­ες μόνο ενό­ψει εκλο­γών, αλλά προ­σπα­θού­με παντού και συνέ­χεια, με όλες μας τις δυνά­μεις να πρω­το­στα­τού­με στους αγώ­νες για τα μεγά­λα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα. Βέβαια, η Πάτρα έχει ιδιαί­τε­ρη σημα­σία, καθώς είναι μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες πόλεις της χώρας, με χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, αγρό­τες των γύρω περιο­χών και ασφα­λώς με μια αγω­νι­στι­κή δημο­τι­κή αρχή και τον δήμαρ­χο Κ. Πελε­τί­δη, που απο­τε­λούν σημα­ντι­κό παρά­δειγ­μα για όλη τη χώρα στο τι μπο­ρεί να κερ­δί­ζει ο λαός όταν διεκ­δι­κεί και συμπο­ρεύ­ε­ται με το ΚΚΕ. Φυσι­κά, η περί­ο­δος είναι πλέ­ον καθα­ρά προ­ε­κλο­γι­κή και η συγκέ­ντρω­ση στο γήπε­δο της ΕΑΠ έχει και τέτοια χαρα­κτη­ρι­στι­κά και γι’ αυτό καλού­με τον πατραϊ­κό λαό να συμ­με­τά­σχει, να απο­τε­λέ­σει ένα ακό­μα πετυ­χη­μέ­νο και μαζι­κό «αγω­νι­στι­κό ραντε­βού» στα πολ­λά που πρέ­πει να δώσου­με το επό­με­νο διάστημα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο