Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Είμαστε περήφανοι σύντροφε Γιώργο…

Επι­μέ­λεια Ελέ­νη Κακνα­βά­του //

Όταν μια ζωή είσαι ΚΚΕ, δε μπο­ρεί παρά να νιώ­θεις σαν το σπί­τι σου σε αυτό. Έτσι νιώ­θου­με και μείς, σύντρο­φε, κι ας μην έχου­με τα χρό­νια σου, κι ας μην περά­σα­με τις δύσκο­λες ώρες που πέρα­σες στις εξορίες.

Κι αυτό το σπί­τι έχει πολ­λά βρα­βεία και κομ­μα­τι­κά βιβλιά­ρια που χαρί­ζουν οι κομ­μου­νι­στές στου μέλ­λο­ντος την ΚΕ, για τις επό­με­νες γενιές των κομμουνιστών.

Γι’  αυτό είμα­στε περήφανοι.

«Τα σημα­ντι­κό­τε­ρα βρα­βεία και μετάλ­λια, που του απο­δό­θη­καν στη διάρ­κεια της ζωής του για την αγω­νι­στι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή του δρα­στη­ριό­τη­τα, παρέ­δω­σε ο παλαί­μα­χος κομ­μου­νι­στής, εικα­στι­κός και συγ­γρα­φέ­ας Γιώρ­γος Φαρ­σα­κί­δης, στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, που τον επι­σκέ­φθη­κε στο σπί­τι του μαζί με κλι­μά­κιο στε­λε­χών της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Γιώρ­γος Φαρ­σα­κί­δης παρέ­δω­σε στο Κόμ­μα του, το ΚΚΕ, το Ανώ­τα­το Χρυ­σό Μετάλ­λιο της Σοβιε­τι­κής Επι­τρο­πής Ειρή­νης, που του απο­νε­μή­θη­κε το 1975 και συνο­λι­κά απο­νε­μή­θη­κε παγκο­σμί­ως σε 7 άτο­μα. Επί­σης, παρέ­δω­σε το βρα­βείο που του απο­νε­μή­θη­κε από τη Διε­θνή Οργά­νω­ση Αντι­στα­σια­κών (FIR), το μετάλ­λιο του ΔΣΕ και το βρα­βείο της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογο­τε­χνών. Έδω­σε στο Κόμ­μα και το μετάλ­λιο που απο­νε­μή­θη­κε στην αδερ­φή του από τη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, για τη Φιλία των Λαών.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ευχα­ρί­στη­σε τον Γιώρ­γο Φαρ­σα­κί­δη και είπε πως τα μετάλ­λια και τα βρα­βεία θα τοπο­θε­τη­θούν στις προ­θή­κες του Κόμ­μα­τος, μαζί με άλλα μετάλ­λια αγω­νι­στών» (902.gr).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο