Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Είναι η «Θεία Επίσκεψη» στο Τολέδο ακόμη ένα έργο του Ελ Γκρέκο; (ΦΩΤΟ)

Λίγοι τυχε­ροί δημο­σιο­γρά­φοι ήσαν εκεί­νοι που είχαν την τύχη να δουν την περα­σμέ­νη Τρί­τη για πρώ­τη φορά τη «(Θεία) Επί­σκε­ψη», έναν πίνα­κα που φέρε­ται να έχει φιλο­τε­χνή­σει ο Ελ Γκρέ­κο για το παρεκ­κλή­σι σε μία εκκλη­σία του Τολέ­δο, που είχε παραγ­γεί­λει η γνω­στή μαι­κή­νας Ισά­βελ ντε Οβά­λιε, η οποία είχε παραγ­γεί­λει και άλλα έργα στον Δομή­νι­κο Θεο­το­κό­που­λο. Εν τού­τοις, οι καθ’ ύλην αρμό­διοι ειδι­κοί δεν έχουν ακό­μη κατορ­θώ­σει να πλη­σιά­σουν την ελαιο­γρα­φία του απα­ρά­μιλ­λου κρη­τι­κού ζωγρά­φου, δια­στά­σε­ων 1Χ0,80, που απα­θα­να­τί­ζει την επί­σκε­ψη της Παρ­θέ­νου Μαρί­ας στην πρώ­τη της εξα­δέλ­φη Ισα­βέλ­λα, οι οποί­ες απο­δί­δο­νται με τη μορ­φή δύο γυναι­κών που φορούν τα γνω­στά από την παρά­δο­ση ρού­χα και φέρουν αμφό­τε­ρες στη γαστέ­ρα τους, η μία τον Ιησού, η άλλη τον Άγιο Ιωάννη.

Το ενδια­φέ­ρον για τον, άση­μο έως σήμε­ρα, πίνα­κα αυτό ανα­βί­ω­σε από το 2014, που είχε κηρυ­χθεί έτος Ελ Γκρέ­κο, όμως η ταυ­το­ποί­η­σή του και πατρό­τη­τά του ακό­μη παρα­μέ­νουν ένα μυστή­ριο. Αλλά ούτε και η αυθε­ντι­κό­τη­τά του έχει πιστο­ποι­η­θεί, καθό­τι οι ιδιο­κτή­τες του δεν έχουν επι­τρέ­ψει τους τεχνι­κούς ελέγχους.

Για πρώ­τη φορά το Μου­σείο του Τολέ­δο εξέ­θε­σε τον πίνα­κα και ο διευ­θυ­ντής του Χουάν Αντό­νιο Γκαρ­θία Κάστρο είναι πεπει­σμέ­νος για την αυθε­ντι­κό­τη­τά του παρά την απου­σία τεχνι­κών ελέγ­χων. Όπως δηλώ­νει ο ίδιος, «είναι πολύ πιθα­νό» να πρό­κει­ται γι? αυθε­ντι­κό Ελ Γκρέ­κο. Προς ώρας, το μόνο πει­στή­ριο που μπο­ρεί να τεκ­μαί­ρουν την άπο­ψη τού­τη είναι τα αντί­στοι­χα έγγρα­φα, που τοπο­θε­τούν τη δημιουρ­γία του μετά το 1608, δηλ. στα τελευ­ταία χρό­νια ζωής του αμί­μη­του ζωγρά­φου. Βάση για την τεκ­μη­ρί­ω­ση είναι το συμ­βό­λαιο, με το οποίο δεσμεύ­ε­ται ο ζωγρά­φος να εκτε­λέ­σει τον πίνα­κα αυτόν μαζύ με άλλους τρεις, έναν Άγιο Πέτρο, έναν Άγιο Ιδελ­φόν­σο και μία Άμω­μο (Inmaculada). Επί­σης υπάρ­χει και η μαρ­τυ­ρία του γιού του ζωγρά­φου, Γιώρ­γη Μανου­ήλ, ο οποί­ος εργα­ζό­ταν μαζύ του, ανα­φο­ρι­κά με τις δωρε­ές των πινάκων.

Η εκκλη­σία όπου εκτί­θε­ται σήμε­ρα απο­τε­λεί ένα πολυ­δύ­να­μο κέντρο τέχνης και το παρεκ­κλή­σι που το φιλο­ξε­νεί απο­τε­λεί μία απλή κόχη με ένα κιγκλί­δω­μα και γυμνούς τοί­χους. Δεν είναι γνω­στό εάν εκτί­θε­ντο εκεί τα αυθε­ντι­κά έργα, διό­τι υπάρ­χουν δύο αντί­τυ­πα από το καθέ­να που εκτί­θε­νται σε διά­φο­ρα άλλα μου­σεία. Στην Ουά­σιγ­κτον υπάρ­χει η φερό­με­νη ως αυθε­ντι­κή «(Θεία)Επίσκεψη», όμως η ιστο­ρι­κός Τέχνης Μαρία ντελ Μαρ Ντο­βάλ θεω­ρεί πως εκεί­νη είναι κατώ­τε­ρης τεχνο­τρο­πί­ας από αυτήν που εκτί­θε­ται στο Τολέδο.

Είναι η ίδια που εντό­πι­σε προ 20ετίας τον πίνα­κα και έστρε­ψε την προ­σο­χή στην ύπαρ­ξή του το 2104. Ο πίνα­κας είναι «εξαι­ρε­τι­κά δια­τη­ρη­μέ­νος», δεν μοιά­ζει να έχει ταξι­δέ­ψει πολύ, ή να έχει υπο­φέ­ρει από μετα­φο­ρές. Τα χρώ­μα­τά του είναι λαμπε­ρά και για την Νοτ­βάλ είναι εμφα­νείς οι ιδιαι­τε­ρό­τη­τες της τεχνο­τρο­πί­ας του μεγά­λου “Μαέ­στρου”. Μάλι­στα, ως προς αυτό ανα­φέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα στους μαν­δύ­ες των γυναι­κών, οι οποί­οι δεν συμ­φύ­ρο­νται με το φόντο του πίνα­κα. Επί­σης χαρα­κτη­ρι­στι­κά της τεχνι­κής του Ελ Γκρέ­κο της φαί­νο­νται και τα κεφά­λια των δύο προ­σώ­πων, ιδί­ως εκεί­νο της Παρ­θέ­νου με το σκου­λα­ρί­κι. «Και κοι­τάξ­τε τις καθα­ρές γραμ­μές στην άνω γωνία, ανα­πα­ρι­στούν το κατώ­φλι της Αγί­ας Ισα­βέλ­λας, ενώ στον πίνα­κα της Ουά­σιγ­κτον είναι ζωγρα­φι­σμέ­νη μία καλά απο­δο­σμέ­νη πύλη, με ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νες με τον χάρα­κα γραμ­μές. Στα τελευ­ταία χρό­νια της ζωής του, ο Ελ Γκρέ­κο δεν εκτε­λού­σε τέτοιες λεπτο­μέ­ρειες», τονί­ζει η ειδικός.

Όμως ακρι­βώς αυτές οι κόκ­κι­νες απο­χρώ­σεις που χρη­σι­μο­ποιεί στους πίνα­κές του ο Ελ Γκρέ­κο βάζουν σε υπο­ψία μία άλλη ειδι­κό, την Λετί­θια Ρού­ιθ, η οποία επι­με­λεί­ται τον ολο­κλη­ρω­μέ­νο επί­ση­μο κατά­λο­γο των έργων του. «Το βλέ­πω πολύ τεχνη­τό, αυτή η κόκ­κι­νη επί­στρω­ση για την προ­ε­τοι­μα­σία του πίνα­κα περισ­σό­τε­ρο μοιά­ζει να έχει γίνει ώστε να ενι­σχύ­ει την ιδέα πως πρό­κει­ται για πίνα­κα του Ελ Γκρέ­κο. Η λεπτο­μέ­ρεια του σκου­λα­ρι­κιού μου μοιά­ζει απί­θα­νη για ένα έργο της τελευ­ταί­ας περιό­δου και η μπεζ από­χρω­ση του ενδύ­μα­τος της Αγί­ας Ισα­βέλ­λας είναι πολύ σπά­νιο. Στον πίνα­κα που εκτί­θε­ται στο Ντά­μπαρ­τον Όουκς της Ουά­σιγ­κτον μου προ­κα­λεί έκπλη­ξη η πύλη, είναι αλή­θεια, όμως είναι πιθα­νόν να έχει εκτε­λε­σθεί από τον Γιώρ­γη Μανου­ήλ, λόγω της αφιέ­ρω­σής του στην αρχι­τε­κτο­νι­κή», τονί­ζει η Ρού­ιθ, η οποία επι­κρο­τεί την έκθε­ση του πίνα­κα στο κοι­νό και δηλώ­νει πως θα τον επι­σκε­φθεί κι η ίδια.

Πάντως η Ρού­ιθ, επι­με­λή­τρια στο τμή­μα Ανα­γεν­νη­σια­κών ζωγρά­φων στο Μου­σείο του Πρά­δο, δεν απο­κλεί­ει το γεγο­νός ο πίνα­κας να απο­τε­λεί ένα σύγ­χρο­νο αντί­γρα­φο, από τα πολ­λά που εκτε­λού­νταν εξαι­τί­ας της πιε­στι­κής ζήτη­σης που υπήρ­χε στην αγο­ρά της τέχνης μετά την ανα­κά­λυ­ψη του Ελ Γκρέ­κο στις αρχές του 20ου αιώ­να. Αλλά ούτε επί­σης απο­κλεί­ει το γεγο­νός να έχει φιλο­τε­χνη­θεί ένα τμή­μα από τον ίδιον τον Ελ Γκρέ­κο και να έχει υπάρ­ξει κατο­πι­νή παρέμ­βα­ση από άλλο χέρι, καθό­τι ο ίδιος ο γιός του είχε ανα­λά­βει να τελειώ­σει τα ημι­τε­λή έργα του πατέ­ρα του μετά τη θανή του.

Πάντως ο διευ­θυ­ντής του Μου­σεί­ου του Τολέ­δο επι­μέ­νει πως ο πίνα­κας είναι αυθε­ντι­κός και πως κοπί­α­σαν επί δύο χρό­νια ώστε να πεί­σουν τον ιδιο­κτή­τη του να τον εκθέ­σει στο κοι­νό. Ο ίδιος δεν επι­θυ­μεί να δημο­σιευ­θεί η ταυ­τό­τη­τά του. Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με τον Γκαρ­θία Κάστρο του έχει ζητη­θεί να επι­τρέ­ψει την τεκ­μη­ρί­ω­σή του με τεχνι­κό έλεγ­χο, ώστε να δια­πι­στω­θεί η αυθε­ντι­κό­τη­τά του. «Σε τι χρη­σι­μεύ­ει η κατο­χή ενός πίνα­κα, εάν δεν είναι πιστο­ποι­η­μέ­νη η πατρό­τη­τά του;», επι­χει­ρη­μα­το­λο­γεί ο ίδιος.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο