Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εκλογές Σεπτέμβρη 2015 – Ζωντανός σχολιασμός Ατέχνως

Η ροή των σχο­λί­ων ξετυ­λί­γε­ται από κάτω προς τα πάνω

23.57 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Η καλή βρα­διά συνε­χί­ζε­ται μέχρι την τελευ­ταία λεπτο­μέ­ρεια και το τεχνι­κό πρό­βλη­μα στις δηλώ­σεις του Κου­τσού­μπα, που θα τις ακού­σου­με κάπου αύριο.

23.52 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Αλέ­ξης και Πάνος έκα­ναν χάι-φάιβ με το δεξί. Το αρι­στε­ρό το είχαν σπάσει.

23.00 2310net: Αυτός ο σκη­νο­θέ­της της ΕΡΤ και τον Καμ­μέ­νο πιο ψηλό τον δείχνει

22.22 2310net: Ανα­θε­ω­ρώ. Μόνο ο Φίλης είναι πιο αντι­πα­θη­τι­κός από Ισπα­νός μπασκετμπολίστας…

22.10 2310net: Αυτοί οι βου­λευ­τές του Ποτα­μιού είναι πιο αντι­πα­θη­τι­κοί και από Ισπα­νούς μπασκετμπολίστες

21.41 2310net: Ένα preview για το κεί­με­νο που θα γρά­ψω αύριο. Για­τί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει και τον πιστεύ­ει ο κόσμος; Διό­τι έχει κάτι από το προ κρί­σης ΠΑΣΟΚ: Μπο­ρεί να ελι­χθεί καλύ­τε­ρα, μπο­ρεί να παί­ξει σε πολ­λά ταμπλό. Μπο­ρεί να είναι και μνη­μο­νια­κός και αντι­μνη­μο­νια­κός, όπως το ΠΑΣΟΚ μπο­ρού­σε να είναι φιλο­λαϊ­κό και εκσυγ­χρο­νι­στι­κό ταυ­τό­χρο­να. Περισ­σό­τε­ρα από αύριο…

21.38 2310net: Κι αυτός ο λαός, ντιπ αργό­στρο­φος: Τον καλείς τον Ιού­λιο σε άκυ­ρο και απο­χή και το κάνει τον Σεπτέμβρη.

21.32 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: «Εξ όνυ­χος τον λέο­ντα» και από τα μικρά βγά­ζεις συμπε­ρά­σμα­τα με καθο­λι­κή έκφρα­ση. Το γεγο­νός με τα δι;oδια (η μη απά­ντη­ση και άρνη­ση των εται­ριών για ελεύ­θε­ρη διέ­λευ­ση) επι­βε­βαιώ­νει από­λυ­τα τη θέση του ΚΚΕ. Ποιος έχει τα κλει­διά της οικονομίας;

21.04 2310net: Πολύ πεσμέ­νος ο Σταύ­ρος. Οι επό­με­νες σέλ­φι στην ορκο­μω­σία της νέας βου­λής θα έχουν duckface

21.02 2310net: Απαλ­λαγ­μέ­νος πια από τις κοι­νο­βου­λευ­τι­κές του υπο­χρε­ώ­σεις, ο Λαφα­ζά­νης λογι­κά θα πάει νομι­σμα­το­κο­πείο με ντου

21.01 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: Παρεμ­βαί­νο­ντας στην κου­βέ­ντα σας θα σας θυμί­σω μια δια­πί­στω­ση του Περι­κλή Παυ­λί­δη στο άρθρο του «Σκέ­ψεις για το μέλ­λον της Αρστε­ράς και των κοι­νω­νι­κών αγώ­νων» για τις ευθύ­νες του ΣΥΡΙΖΑ: «εκπέ­μπει στους εργα­ζό­με­νους το μήνυ­μα ότι εναλ­λα­κτι­κό μέλ­λον δεν υπάρ­χει, κατα­στρέ­φο­ντας στις συνει­δή­σεις τους την ελπί­δα για λύτρω­ση και κοι­νω­νι­κή πρό­ο­δο, την εμπι­στο­σύ­νη στις ιδέ­ες και τα ιδε­ώ­δη της Αρι­στε­ράς. Κι όταν οι άνθρω­ποι χάσουν την ελπί­δα και την αφο­σί­ω­ση στην προ­ο­πτι­κή ενός καλύ­τε­ρου κόσμου, τότε το μόνο που απο­μέ­νει είναι να ζήσουν κομ­φορ­μι­στι­κά και κυνι­κά βάσει των κανό­νων  του υπάρ­χο­ντος κόσμου». Νομί­ζω αυτό ερμη­νεύ­ει εν μέρει και το σημε­ρι­νό αποτέλεσμα.

20.54 2310net: Συμ­φω­νώ από­λυ­τα με τον Σφυ­ρο­δρέ­πα­νο. Θα το χαρα­κτή­ρι­ζα τρα­γι­κό. Η κρί­ση, όπως και το πέν­θος, έχουν μάλ­λον στά­δια. Τώρα είμα­στε σε αυτό της αποδοχής.

20.46 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: το απο­τέ­λε­σμα είναι αρνη­τι­κό. Και δε μιλάω για το ποσο­στό του ΚΚΕ, αλλά για το απο­τέ­λε­σμα συνο­λι­κά. Ο κόσμος ήταν απο­γοη­τευ­μέ­νος και κατά­φε­ρε στο τέλος να μας δώσει κι εμάς λόγους να νιώ­σου­με απογοητευμένοι…

20.31 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: τα δια­φαι­νό­με­να απο­τε­λέ­σμα­τα ερμη­νεύ­ο­νται με το σύν­δρο­μο της Στοκ­χόλ­μης και με αυτό που έλε­γε παλιά ο Χάρ­ρυ Κλυνν για το ΠΑΣΟΚ, όταν είχε ακό­μα πλά­κα. Αυτοί τα έκα­ναν μού­σκε­μα, αυτοί να μας ξελασπώσουν…

20.18 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: το πράγ­μα αρχί­ζει να θυμί­ζει εκλο­γές του 93′. Με προ­σφυ­γι­κό αντί για Σκο­πια­νό και τον ΣΥΝ της νέας επο­χής ορια­κά εκτός βουλής

20.02 2310net: Έτσι, στις 8 ο Χατζη­νι­κο­λά­ου βγά­ζει τον Κασι­διά­ρη, τώρα με υψη­λή τηλε­θέ­α­ση να πάρει όλη την κρέ­μα. Τόσο αντιφασίστας…

19.55 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Το πιο πιθα­νό κυβερ­νη­τι­κό σχή­μα είναι Σ‑ΑΝΕΛ με μια ιδέα αυθε­ντι­κού ΠΑΣΟΚ. Αλλά η απο­χή μπο­ρεί να φτά­σει δυσθε­ώ­ρη­τα ύψη και να ανα­τρέ­ψει πολ­λά δεδομένα.

19.48 2310net: Λένε ότι η απο­χή πάει για ρεκόρ. Εντο­λή σχη­μα­τι­σμού κυβέρ­νη­σης θα πάρουν οι Αναρ­χι­κοί που ψήφι­ζουν μόνο μέχρι δύο φορές το χρό­νο και θα τα βρουν με τους απο­λί­τι­κους “όλοι ίδιοι είναι”.

19.45 2310net: Ο οποί­ος πήρε και το τελευ­ταίο μετάλ­λιο με την ελλά­δα αν δεν κάνω λάθος; Εμείς ποντά­ρα­με στον Σπα­νού­λη που έχει παρό­μοιες ηγε­τι­κές ικα­νό­τη­τες με τον Λαφαζάνη

19.44 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Και μεί­ζων αντι­πο­λί­τευ­ση ο Υπνάουσκας;

19.29 2310net: Η εκτί­μη­ση ψήφου λέει αυτο­δυ­να­μία Πάου Γκασόλ

19.24: 2310net: Αυτο­δυ­να­μία του ΠΑΣΟΚ δεί­χνουν τα exit polls

19.20 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: Μπού­νε δε μπού­νε οι ΑΝΕΛ στη Βου­λή ο Καμ­μέ­νος θα είναι υπουρ­γός της νέας κυβέρ­νη­σης. Αυτό έχει κλεί­σει ήδη. Ο γάμος (η συγκυ­βέρ­νη­ση ήταν ο δεσμός) ΣΥΡΙΖΑ με εθνι­κι­στι­κή δεξιά (ΑΝΕΛ) δεν έγι­νε για­τί αντέ­δρα­σαν οι «οικεί­οι» του …γαμπρού. Το ειδύλ­λιο όμως παρα­μέ­νει και η …υπό­σχε­ση, υπόσχεση.

19.14 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: Με το άκου­σμα των πρώ­των εκτι­μή­σε­ων για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα που ομο­λο­γου­μέ­νως κρύ­βει μια δυσά­ρε­στη έκπλη­ξη μου ήρθαν στο νου οι στί­χοι του Ναζίμ Χικ­μέτ από ποί­η­μα που έγρα­ψε με αφορ­μή επί­θε­ση φασι­στών σε εγκα­τα­στά­σεις δημο­κρα­τι­κών εφη­με­ρί­δων στην Τουρκία.

Δικοί σου εχθροί, δικοί μου εχθροί,
του σκε­φτό­με­νου ανθρώ­που είναι εχθροί.

19.10 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Με βάση  τα Exit Poll, οι ΑΝΕΛ γλε­ντά­νε για άλλη μια φορά τους δημο­σκό­πους. Και στο τέλος νικά­νε οι δια­φη­μί­σεις του Τζάμπο.

19.08 2310net: Φαί­νε­ται άνο­δος του ΚΚΕ και στα­σι­μό­τη­τα στο IQ των υπό­λοι­πων ψηφοφόρων

19.07 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Όσο βρώ­μι­κη, οπορ­του­νι­στι­κή και κατα­κρι­τέα κι αν είναι η ΛαΕ είναι ένα Κόμ­μα με υπαρ­κτά πρό­σω­πα και μια κάποια γεί­ω­ση στην κοι­νω­νία. Δεν είναι δυνα­τό να είναι πιο κάτω από το Λεβέ­ντη. Γεια σου Λεβε­ντο-μανα Θεσσαλονίκη…

19.05 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Επτά και κάτι δεί­χνει το (Ρόλεξ) ρολόι, να δού­με και το ποσο­στό του κόμματος…

19.02 Cogito Ergo Sum: φαί­νε­ται ότι η απο­χή θα φτά­σει σε επί­πε­δα ρεκόρ. Αν το ΚΚΕ σημειώ­σει υψη­λά επί­πε­δα συσπεί­ρω­σης, δεν απο­κλεί­ε­ται να δού­με ποσο­στά επι­πέ­δων Μαΐ­ου 2012. Θα δούμε..

19.00 2310net: Exit Poll Star: Περί­που 2 μονά­δες πάνω ο ΣΥΡΙΖΑ, 5,5–7% KKE.

18.38 2310net: Κανο­νι­κά του είχαν δώσει ψηφο­δέλ­τιο του Ποτα­μιού του Σταύ­ρου. Δεν το ανα­γνώ­ρι­ζε για­τί δεν είδε πάνω το λογό­τυ­πο του ΑΚΤΟΡΑ

18.21 2310net: Σοβα­ρά τώρα, μη φοβά­στε με το μνη­μό­νιο. Είναι εμπρο­σθο­βα­ρές, δεν περιέ­χει μόνο υφε­σια­κά μέτρα, προ­βλέ­πει τις απα­ραί­τη­τες μεταρ­ρυθ­μί­σεις που έχει ανά­γκη ο τόπος και πρέ­πει να εφαρ­μο­στεί χωρίς ιδε­ο­λη­ψί­ες για να πιά­σουν τόπο οι θυσί­ες του λαού. Μου ξέφυ­γε καμία ξύλι­νη λέξη ή τις είπα όλες;

18.20 2310net: Πάντως εγώ δεν ανη­συ­χώ για την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών. Νύχτα θα είναι και μάλι­στα κατάμαυρη

18.00 2310net: Λέω να δω εκλο­γές στο STAR αυτή τη φορά. Έτσι για να επι­βρα­βεύ­σω και τον Χατζη­νι­κο­λά­ου που έδω­σε βήμα στο Μιχα­λο­λιά­κο παρα­μο­νή της επε­τεί­ου της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσσα.

18.00 2310net: Μια ώρα έμει­να μέχρι να ανα­κοι­νώ­σουν λάθος απο­τε­λέ­σμα­τα στα exit polls

17.57 2310net: Από πολ­λές συζη­τή­σεις της στιγ­μής, με γνω­στούς, φίλους κτλ. συμπε­ραί­νω πως το ρεύ­μα προς τον Τσί­πρα δεν έχει ανα­κο­πεί, απλά πήρε το χαρα­κτή­ρα “να του δώσου­με άλλη μια ευκαι­ρία”. Το άκου­σα τόσες φορές σήμε­ρα που δεν γινό­ταν να μην μου έρθει συνειρ­μι­κά στο μυα­λό το γνω­στό ανέκδοτο…

17.33 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: «Από την υπη­ρε­σια­κή κυβέρ­νη­ση είχε γνω­στο­ποι­η­θεί ότι το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών, Μετα­φο­ρών και Δικτύ­ων είχε επι­κοι­νω­νή­σει με τις κοι­νο­πρα­ξί­ες των εθνι­κών οδών ζητώ­ντας ελεύ­θε­ρη διέ­λευ­ση των εκλο­γέ­ων. Από τις κοι­νο­πρα­ξί­ες δύο μόνο απά­ντη­σαν στο υπουρ­γείο και αυτές αρνητικά».

  • Μα ποιος κυβερ­νά αυτό τον τόπο;
  • Είναι ο καπι­τα­λι­σμός ηλίθιε!!!

Ας πάρου­με αυτό το παρά­δειγ­μα και σκε­φτού­με περι­πτώ­σεις που σχε­τί­ζο­νται με άλλες  υπο­δο­μές και υπη­ρε­σί­ες που παρα­δό­θη­καν στο κεφάλαιο.

Δεν ψήφι­σες ακό­μη; Ακό­μη το σκέφτεσαι;

17.24 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Αν ήταν πάντως να βγά­ζου­με έδρες, ανά­λο­γα με τον κόσμο στα εκλο­γι­κά κέντρα, το ΚΚΕ θα είχε αυτο­δυ­να­μία. Οι άλλοι έχουν ένα σε κάθε σχο­λείο και βασι­κά θα έρθουν στην κατα­μέ­τρη­ση. Κι αφού σήμε­ρα δε μετρά­με και σταυ­ρούς, μπο­ρεί ούτε καν τότε…

17.22 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Ο (όχι) Σταύ­ρος έλε­γε στο τελευ­ταίο του σπο­τά­κι πως ήθε­λε να του δώσουν 10, που θα μπο­ρού­σε να σημαί­νει και δύο φάσκε­λα. Τελι­κά είναι ζήτη­μα αν θα πιά­σει το ένα (φάσκε­λο) κι αν θα τηρή­σει του­λά­χι­στον την υπό­σχε­σή του να πάει σπί­τι του και να μας αδειά­σει τη γωνιά, εφό­σον δεν πιά­σει διψή­φιο ποσο­στό. Σει­ρά παίρ­νουν οι επό­με­νες, φρέ­σκες λεμο­νό­κου­πες της Κεντροαριστεράς…

17.19 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Όπως λέει πάντως κι ένας σφος ανα­γνώ­στης, αυτή η πινα­κί­δα “ΟΧΙ ΣΤΑΥΡΟΣ” σε κάθε παρα­βάν, έχει διπλή ανά­γνω­ση. Μπο­ρεί να σημαί­νει και όχι στο Σταύ­ρο (Θεο­δω­ρά­κη). Κυνη­γούν όλοι το Ποτά­μι, για­τί είναι ενά­ντια στο… “κομ­μα­τι­κό σύστημα”

16.38 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες, οι Χρυ­σαυ­γί­τες προ­κα­λούν και τρα­μπου­κί­ζουν στο Κερα­τσί­νι, τη γει­το­νιά του Παύ­λου Φύσ­σα και πολύ κοντά στο σημείο της δολο­φο­νί­ας του. Κανείς ψηφο­φό­ρος της Χρυ­σής Αυγής δεν είναι άμοι­ρος ευθυ­νών, κανείς δεν πρέ­πει να εκπλα­γεί, εάν δεν τα δαχτυ­λι­κά του απο­τυ­πώ­μα­τα στο μαχαί­ρι που σκό­τω­σε το Φύσ­σα (και όχι μόνο).

15.13 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Σε κάθε περί­πτω­ση όμως ο συσχε­τι­σμός παρα­μέ­νει αρνη­τι­κός (έως και κατα­θλι­πτι­κός). Κι από σήμε­ρα θα μπο­ρού­με να θαυ­μά­σου­με πως το ΠΑΣΟΚ της επο­χής μας κατά­φε­ρε να διο­χε­τεύ­σει το 62% του Όχι στο δημο­ψή­φι­σμα σε ακίν­δυ­να, μνη­μο­νια­κά κανάλια.

15.09 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Τα μηνύ­μα­τα που έρχο­νται για επα­να­πα­τρι­σμό ψηφο­φό­ρων, που έκα­ναν το αγρο­τι­κό τους στο Σύρι­ζα και είπαν να γυρί­σουν σπί­τι τους, αλλά και για άτο­μα που έκα­ναν πρώ­τη φορά το βήμα, είναι πολ­λά κι ενθαρ­ρυ­ντι­κά. Και στο τέλος μπο­ρεί να δια­ψεύ­σουν τα πλή­ρως ανα­ξιό­πι­στα exit poll.

14.35 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: «ΨΗΦΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ», λέει ο Λαφα­ζά­νης. Εκεί­νο το «αντί» στο λάθος σημείο κάνει την ανα­τρο­πή αμφί­ση­μη, όπως άλλω­στε αμφί­ση­μες και οι θέσεις τους.

14.07 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: Δήλω­σε ο Α. Τσί­πρας εξερ­χό­με­νος από το εκλο­γι­κό τμή­μα όπου ψήφι­σε ότι στό­χος του είναι να γίνει «η χώρα μας ισχυ­ρός και ισό­τι­μος εταί­ρος στην Ευρώ­πη». Εχου­με μια πρό­ο­δο στους στό­χους. Μέχρι τώρα στους 7 μήνες δια­κυ­βέρ­νη­σης στοι­χι­ζό­ταν πίσω από τους «ισχυ­ρούς εταί­ρους» και πει­θαρ­χού­σε στις εντο­λές των «ισχυ­ρών εταίρων»…

Μα πιο πολύ με ενό­χλη­σε εκεί­νο το «μας»

Δικιά μας η πατρί­δα, μα τίπο­τα δικό μας μέσα σ’ αφτή­νε: χωρά­φια και παλά­τια, καρά­βια και χρή­μα, Θεοί κι εξου­σία, σκέ­ψη και θέλη­ση – όλα ξένα
(Κ. Βάρναλης)

13.48 Οικο­δό­μος: Δεν θυμά­μαι να έχει ξανα­συμ­βεί, αρχη­γός κόμ­μα­τος να βγαί­νει από το εκλο­γι­κό παρα­βάν, να ζητά­ει… ένα ψηφο­δέλ­τιο του κόμ­μα­τός του (αφού δεν υπήρ­χε ανά­με­σα στο «πακε­τά­κι» που του έδω­σε η εφ. επι­τρο­πή) και να ξανα­μπαί­νει στο παρα­βάν για να ολο­κλη­ρώ­σει το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα. Το έκα­νε σήμε­ρα ο Σταύ­ρος Θεο­δω­ρά­κης! Χάθη­κε ο κόσμος να έχει πάνω του ένα ψηφο­δέλ­τιο του Ποτα­μιού ο χρι­στια­νός; Πώς θα πάρεις μετά καη­μέ­νε μου… 10%… …χωρίς ψηφοδέλτια;

13.34 Cogito Ergo Sum: Παρε­μπι­πτό­ντως, καταγ­γέλ­λω ότι σε 5 διπλα­νά εκλο­γι­κά τμή­μα­τα δεν υπάρ­χουν ψηφο­δέλ­τια του Τζή­με­ρου! Επί­σης, καταγ­γέ­λω ότι κανέ­νας ψηφο­φό­ρος δεν έχει δια­μαρ­τυ­ρη­θεί ακό­μη γι’ αυτό το απα­ρά­δε­κτο φαινόμενο!!

13.33 Cogito Ergo Sum: Δύο φορές δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε για­γιά ότι δεν της είχαν δώσει ψηφο­δέλ­τια όλων των κομ­μά­των. Τελι­κά απο­δεί­χθη­κε ότι ήθε­λε να ψηφί­σει Νου­Δου αλλά έψα­χνε τον… πυρσό!

13.31 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Κι υπεν­θυ­μί­ζου­με, σήμε­ρα όχι σταυ­ρός προτίμησης…

11850454_10153022065031945_5080680648642829284_o

13.17 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Εν τω μετα­ξύ, στο τουί­τα, η ετι­κέ­τα “ψηφί­ζω ΚΚΕ” έχει γίνει το κορυ­φαίο θέμα συζή­τη­σης. Άντε και στην κάλ­πη παι­διά (και όχι μόνο…)

13.11 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Η Ζωή είναι πολι­τι­κός αρχη­γός; Για­τί γίνε­ται θέμα και ζωντα­νή σύν­δε­ση για τις δηλώ­σεις της; Ή μήπως κάνουν το ίδιο με όλους τους παλιούς προ­έ­δρους της Βου­λής; Λες για αυτό να πήραν δηλώ­σεις κι από τον Μεϊμαράκη;

13.05 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Ο Κου­τσού­μπας είναι ο μόνος που έθε­σε το ζήτη­μα για τα ανοι­χτά διό­δια και την κοροϊ­δία στην πρά­ξη. Ανα­μέ­νε­ται ανα­κοί­νω­ση-απά­ντη­ση του Μπό­μπο­λα και του Σταύ­ρου Θεοδωράκη.

13.01 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος:

paravan

Δεν μπο­ρώ να βλέ­πω τι μ… θα ρίξει πάλι στην κάλπη…

12.57 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Επι­βε­βαιώ­νω την αίσθη­ση του Cogito για υπο­το­νι­κή δια­δι­κα­σία, απο­γοη­τευ­μέ­νους ψηφο­φό­ρους και σχε­τι­κά πεσμέ­νη συμ­με­το­χή. Η ελπί­δα έφυγε…

12.55 Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος: Καλη­μέ­ρα κι από μένα. Ήμουν από τους ανα­πο­φά­σι­στους, αλλά τελι­κά οι κομ­μου­νι­στές με έπει­σαν, την τελευ­ταία στιγ­μή. ΚΚΕ

12.53 Cogito Ergo Sum: Η εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία εξε­λίσ­σε­ται ήσυ­χα και άτο­να. Ακό­μα και οι αντι­πρό­σω­ποι ΛαΕν και ΣυΡι­ζΑ κου­βε­ντιά­ζουν χαλα­ρά μετα­ξύ τους. Μακά­ρι να κάνω λάθος αλλά δια­βλέ­πω αρκε­τή απο­γο­ή­τευ­ση σε πολ­λούς ψηφοφόρους.

12.43 Οικο­δό­μος:  Οι πολι­τι­κοί αρχη­γοί πήγαν σήμε­ρα και ψήφι­σαν, έκα­ναν τις τυπι­κές δηλώ­σεις μπρο­στά στις τηλε­ο­πτι­κές κάμε­ρες και απο­χώ­ρη­σαν. Ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ήταν ο μόνος που αξιο­ποί­η­σε τον τηλε­ο­πτι­κό του χρό­νο για να ανα­φερ­θεί στο γεγο­νός ότι, παρά τις κυβερ­νη­τι­κές δεσμεύ­σεις περί του αντι­θέ­του, τα χαρά­τσια των διο­δί­ων συνέ­χι­ζαν και σήμε­ρα το πρωί να εισπράτ­το­νται από τους ετε­ρο­δη­μό­τες που ταξι­δεύ­ουν για να ψηφί­σουν. Και δεν έμει­νε στις δηλώ­σεις. Με παρέμ­βα­σή του στην υπη­ρε­σια­κή πρω­θυ­πουρ­γό ζήτη­σε να ανοί­ξουν οι μπά­ρες και να μην εισπράτ­το­νται τα τέλη.

Ακό­μα και τη μέρα των εκλο­γών αυτός που θέλει μπο­ρεί να δει ποιο κόμ­μα στέ­κε­ται στ’ αλή­θεια δίπλα του και παλεύ­ει –με το λαό- για το λαό.

11.42 Φίλος του περιο­δι­κού (Antonis Flouris): Η μόνη φρά­ση που θα μπο­ρέ­σει να δώσει ένα ελπι­δο­φό­ρο τόνο σε μια μέρα που το αύριο της φέρ­νει μαι­νό­με­νες μνη­μο­νιο-συνερ­γα­σιες είναι: ΚΚΕ ΙΣΧΥΡΟ, ΔΎΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ

11.06 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: Αχρω­μο και άοσμο το σύν­θη­μα του ΣΥΡΙΖΑ «Να ξεμπερ­δέ­ψου­με με το παλιό Να κερ­δί­σου­με το αύριο» μα αν το δια­βά­σεις σωστά λέει μια μεγά­λη αλή­θεια στην πιο κατάλ­λη­λη στιγ­μή. Ομο­λο­γώ ότι πιο ται­ρια­στό σύν­θη­μα στην σκέ­ψη και στην ψυχο­λο­γία μου αυτών των ημε­ρών δεν υπάρ­χει. Είναι αυτό που με εκφρά­ζει από­λυ­τα. Να ξεμπερ­δέ­ψω με το παλιό, έναν κόσμο σάπιο που τον υπη­ρε­τούν πρό­σω­πα που κάθε τρεις και λίγο μου σερ­βί­ρουν και­νού­ριο παρα­μύ­θι για να με κοι­μί­ζουν. Πρό­σω­πα και πολι­τι­κές που μου πίνουν το αίμα για να θρέ­φε­ται το σύστη­μα. Πρό­σω­πα που υπη­ρέ­τη­σαν και στή­ρι­ξαν (άμε­σα ή έμμε­σα) κάθε αντι­λαϊ­κή πολιτική.

Εχει δίκαιο ο κ. Τσί­πρας. Σε αυτές τις εκλο­γές πρέ­πει να δημιουρ­γή­σω προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να κερ­δί­σω το αύριο. Και για να κερ­δί­σω το αύριο, εγώ να πάρω πρέ­πει την εξου­σία και τα κλει­διά της οικο­νο­μί­ας (Αυτό δεν το ‘πε ο κ.  Τσίπρας).

Γι’ αυτό…
Όταν φτά­σεις στην κάλ­πη ξέρεις…

10.16 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρ­χε­ται σε αυτές τις εκλο­γές με το πιο άχρω­μο, άοσμο, απο­λί­τι­κο, ατα­ξι­κό σύν­θη­μα «ξεμπερ­δεύ­ου­με με το παλιό, κερ­δί­ζου­με το αύριο». Πολύ μακριά ακό­μα και από εκεί­να τα συν­θή­μα­τα του ΠΑΣΟΚ για προ­νο­μιού­χους και μη. Τι; δεν πρέ­πει  να τον συγκρί­νου­με με το ΠΑΣΟΚ; (Θα επα­νέλ­θου­με και με άλλη ανά­γνω­ση – ερμη­νεία αυτού του συν­θή­μα­τος). Η δε Νέα Δημο­κρα­τία θέλει να μας πάει μπροστά…

09.51: 2310net: Επει­δή δεν πρό­σε­ξα, το σάλιω­σε πάλι το φακε­λά­κι ο Αλέ­ξης; Τόσες εκλο­γές έχει κάνει, επι­τέ­λους το έμα­θε. Έμα­θε και το ποι­ή­μα (καθό­λου ξύλι­νη γλώσ­σα): Πρέ­πει να προ­χω­ρή­σου­με στις ανα­γκαί­ες μεταρ­ρυθ­μί­σεις που έχει ανά­γκη ο τόπος! ΤΙΝΑ μ’α­κούς; Πολύ κωλό­παι­δο ο Αλέξης.…

 08.58 2310net: Καλη­μέ­ρα σε όλες και όλους. Πάμε για τις πιο άνευ­ρες εκλο­γές. Σύμ­φω­να με το ρόλεξ του Κου­τσού­μπα η ώρα είναι 8:58. Κάνω μια βου­τιά στην πισί­να του Παφί­λη και πάω να ψηφίσω!

08.30 Ηρα­κλής Κακα­βά­νης: Φίλε ανα­γνώ­στη, πρέ­πει να πας να ψηφί­σεις, μην πάρεις τις εκλο­γές στην πλά­κα. Πρό­σε­χε πού θα δώσεις την ψήφο σου. Ψήφι­σε και κάν’ τους να πάθουν την πλά­κα τους  με αυτό που θα ψηφί­σεις. Να βγει από την κάλ­πη κάτι που επ’ ουδε­νί θέλουν.  Να βγει από την κάλ­πη τρί­το κόμ­μα το ΚΚΕ.

08.20 Ατέ­χνως: Καλη­μέ­ρα. Το (ανα­γκαίο) “καλό” της κάλ­πης τρι­τώ­νει μες στο ’15 και το Ατέ­χνως είναι μαζί σας από τις… τελευ­ταί­ες πρω­ι­νές ώρες, για να σχο­λιά­σει ό,τι κινεί­ται, πέφτει ή ανε­βαί­νει. Αν και ο τρί­τος γύρος, που θα είναι ο τελι­κός, δε θα έχει σχέ­ση με κάλ­πες, ποσο­στά και κοι­νο­βου­λευ­τι­κές πλειοψηφίες…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο