Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελασσόνα: Εγκαινιάστηκε το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

Τα εγκαί­νια του Μου­σεί­ου της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΔΣΕ) Ελασ­σό­νας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, με τη συμ­με­το­χή ανθρώ­πων κάθε ηλι­κί­ας, ανά­με­σά τους αντι­στα­σια­κοί και από­γο­νοι της θρυ­λι­κής αυτής γενιάς.

Έτσι υλο­ποι­ή­θη­κε ένας βασι­κός στό­χος του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου του τοπι­κού Παραρ­τή­μα­τος της ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ για επα­να­λει­τουρ­γία του Μου­σεί­ου, μετά τη δια­κο­πή της λει­τουρ­γί­ας του πριν από πέντε χρό­νια, ενώ παράλ­λη­λα η περιο­χή της Ελασ­σό­νας, με τη μεγά­λη συνει­σφο­ρά στην ΕΑΜι­κή Αντί­στα­ση και στον Δημο­κρα­τι­κό Στρα­τό Ελλά­δας, απο­κτά το δικό της μου­σείο για να στε­γά­σει την ηρω­ι­κή της ιστορία.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον Δημή­τρη Αβρα­νά, γραμ­μα­τέα της ΤΕ Υπαί­θρου Λάρι­σας και υπο­ψή­φιου δημάρ­χου Ελασ­σό­νας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» και τον Γιάν­νη Χώτο, στέ­λε­χος του Κόμματος.

Στη σεμνή τελε­τή παρα­βρέ­θη­καν ακό­μα ο δήμαρ­χος Ελασ­σό­νας Νίκος Γάτσας, ο αντι­δή­μαρ­χος Γιώρ­γος Κατσιού­ρας και ο πρό­ε­δρος του Παραρ­τή­μα­τος Λάρι­σας και μέλος της κεντρι­κής διοί­κη­σης της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, Θανά­σης Σερδένης.

Το Μου­σείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης, που βρί­σκε­ται στην καρ­διά της πόλης της Ελασ­σό­νας, στην πλα­τεία της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, στο δημο­τι­κό κτί­ριο που στε­γά­ζε­ται και το Μου­σείο Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας, περιέ­χει πάνω από 400 φωτο­γρα­φί­ες αγω­νι­στών και αγω­νι­στριών που έδρα­σαν μέσα από τις οργα­νώ­σεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, της Εθνι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης, της ΕΠΟΝ, με σύντο­μα βιο­γρα­φι­κά τους και φωτο­γρα­φί­ες από τις εξο­ρί­ες και τις φυλα­κές των μετέ­πει­τα «πέτρι­νων» χρόνων.

Σημα­ντι­κό έκθε­μα του Μου­σεί­ου απο­τε­λεί η πλή­ρης στο­λή του ΕΛΑ­Σί­τη για­τρού Κώστα Σαμα­ρά με την παρά­θε­ση των ιατρι­κών και χει­ρουρ­γι­κών εργα­λεί­ων που χρη­σι­μο­ποιού­σε για την περί­θαλ­ψη των τραυ­μα­τι­σμέ­νων ανταρ­τών. Παρου­σιά­ζε­ται επί­σης ένας αμά­νι­κος γυναι­κεί­ος επεν­δυ­τής (σεγκού­νι) από το βεστιά­ριο του περιο­δεύ­ο­ντος ανταρ­το­θιά­σου της Λαϊ­κής Σκη­νής της 4ης Μεραρ­χί­ας του ΕΛΑΣ που ίδρυ­σε στο βου­νό ο ποι­η­τής Γιώρ­γος Κοτζιού­λας, ένα του­φέ­κι από αντάρ­τη του ΕΛΑΣ και δύο βαλί­τσες από εξό­ρι­στους αγωνιστές.

Την ευθύ­νη της διά­δο­σης και επι­κοι­νω­νί­ας του περιε­χο­μέ­νου του Μου­σεί­ου την έχει το Παράρ­τη­μα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.

Στα εγκαί­νια χαι­ρε­τι­σμό έκα­νε ο δήμαρ­χος Ελασ­σό­νας, Νίκος Γάτσας, ενώ την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε η Αννέ­τα Ψωμιά­δου, πρό­ε­δρος του Παραρ­τή­μα­τος επαρ­χί­ας Ελασ­σό­νας της ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ.

Η εκδή­λω­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε μέσα σε συγκι­νη­σια­κά φορ­τι­σμέ­νη ατμό­σφαι­ρα, με επα­να­στα­τι­κά τρα­γού­δια που απέ­δω­σε η Χορω­δία του Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Καλ­λι­θέ­ας Ελασσόνας.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο