Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης: Ψήφισμα για την Παγκόσμιας Ημέρας Αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, στις 29 Νοέμβρη

Σε ψήφι­σμά της ενό­ψει της 29ης Νοέμ­βρη, Παγκό­σμιας Ημέ­ρας Αλλη­λεγ­γύ­ης στο λαό της Παλαι­στί­νης, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης αναφέρει:

Παλαιστίνης

«Εμείς που συγκε­ντρω­θή­κα­με σήμε­ρα, 27/11/2019, στα γρα­φεία της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ), στην οδό Μενάν­δρου 54, Αθή­να, για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με την εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή μας Γενι­κή Συνέ­λευ­ση, δηλώ­νου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση και αλλη­λεγ­γύη μας στον παλαι­στι­νια­κό λαό και τους αγώ­νες του για να απο­κτή­σει τη δική του ελεύ­θε­ρη, ανε­ξάρ­τη­τη, κυρί­αρ­χη πατρί­δα στα σύνο­ρα του 67 με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ.

✔️  Κατα­δι­κά­ζου­με τη φασι­στι­κή πολι­τι­κή του Ισρα­ήλ που, αφού υπο­δού­λω­σε το λαό της Παλαι­στί­νης και κατα­πά­τη­σε εδά­φη της με αιμα­τη­ρούς πολέ­μους, αφού κατα­στρα­τή­γη­σε τις δικές του υπο­γρα­φές επε­κτεί­νο­ντας τους εποι­κι­σμούς του στα παλαι­στι­νια­κά εδά­φη, εδώ και ένα χρό­νο έχει εντεί­νει τις επι­θέ­σεις του ενά­ντια σε φιλει­ρη­νι­κές δια­δη­λώ­σεις στη Γάζα. Και ενώ τα περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα αυτών των επι­θέ­σε­ων είναι βρέ­φη και μικρά παι­διά, οι ισραη­λι­νοί επι­χαί­ρουν για­τί με τις επι­δρο­μές ακρι­βεί­ας τους εξό­ντω­σαν κάποια ηγε­τι­κά στε­λέ­χη της Τζιχάντ.

✔️  Καταγ­γέλ­λου­με τους ιμπε­ρια­λι­στές των ΗΠΑ και της ΕΕ που, χρό­νια τώρα, στη­ρί­ζουν άμε­σα και έμμε­σα το Ισρα­ήλ και την πολι­τι­κή του, κωφεύ­ουν στις εκκλή­σεις των Παλαι­στι­νί­ων για δικαιο­σύ­νη και ειρή­νη, κλεί­νουν τα μάτια στις φρι­κα­λε­ό­τη­τες των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων κατο­χής, βάζουν στην ίδια ζυγα­ριά αμυ­νό­με­νους και επι­τι­θέ­με­νους ζητώ­ντας και από τις δύο πλευ­ρές σύνε­ση και ψυχραι­μία. Και σαν όλα αυτά να μην είναι πάρα πολ­λά για να τα υπο­μεί­νει ένας ολό­κλη­ρος λαός, τώρα προ­σφέ­ρουν στο Ισρα­ήλ ολό­κλη­ρη την Ιερου­σα­λήμ για πρω­τεύ­ου­σά του, του χαρί­ζουν τα συρια­κά Υψώ­μα­τα του Γκο­λάν, του δίνουν το “πρά­σι­νο φως” για να απαι­τή­σει την προ­σάρ­τη­ση της Κοι­λά­δας του Ιορ­δά­νη και της Νεκράς Θάλασ­σας και προ­τεί­νουν τη δημιουρ­γία ενός κρά­τους-παρω­δία για τους Παλαι­στί­νιους όπου τον πρώ­το λόγο θα έχει το Ισραήλ.

✔️  Επιρ­ρί­πτου­με εξί­σου ευθύ­νες και στον ΟΗΕ, που χρό­νια τώρα αρνεί­ται να απαι­τή­σει την εφαρ­μο­γή των ίδιων του των Απο­φά­σε­ων για το Παλαιστινιακό.

✔️  Απαι­τού­με από την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να σεβα­στεί την επι­θυ­μία του λαού μας για την προ­στα­σία της ειρή­νης στην περιο­χή, μακριά από ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και πολέ­μους που σπέρ­νουν το θάνα­το, την προ­σφυ­γιά και τη μετα­νά­στευ­ση από την οποία υπο­φέ­ρουν ολό­κλη­ρες περιο­χές της χώρας μας. Οι Τρι­με­ρείς Σύνο­δοι, με τη συμ­με­το­χή πάντα του Ισρα­ήλ, δεν πρό­κει­ται να έχουν κανέ­να θετι­κό απο­τέ­λε­σμα για το λαό μας παρά μόνο κέρ­δη για τους λίγους και εκλε­κτούς κεφα­λαιο­κρά­τες της χώρας μας.

Εμείς, από τη μεριά μας, δεν θα κου­ρα­στού­με να θυμί­ζου­με σε όλους τα αιτή­μα­τα του παλαι­στι­νια­κού λαού, που συμπυ­κνώ­νο­νται στα παρακάτω:

  • Να στα­μα­τή­σουν οι εποι­κι­σμοί και να απο­χω­ρή­σουν όλοι οι έποι­κοι που έχουν εγκα­τα­στα­θεί πέρα από τα σύνο­ρα του ΄67
  • Να γκρε­μι­στεί το Τεί­χος της Ντρο­πής που δια­χω­ρί­ζει την Ιερουσαλήμ
  • Να κατο­χυ­ρω­θεί το δικαί­ω­μα επι­στρο­φής όλων των παλαι­στι­νί­ων προ­σφύ­γων στα σπί­τια τους, με βάση τις σχε­τι­κές Απο­φά­σεις του ΟΗΕ
  • Να αρθεί κάθε απο­κλει­σμός των Παλαι­στι­νί­ων στη Δυτι­κή Όχθη και στη Λωρί­δα της Γάζας
  • Να απε­λευ­θε­ρω­θούν άμε­σα όλοι οι πολι­τι­κοί κρα­τού­με­νοι που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές
  • Να απο­χω­ρή­σει ο ισραη­λι­νός στρα­τός από όλα τα κατε­χό­με­να εδά­φη του 1967, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των Υψω­μά­των του Γκο­λάν και της περιο­χής Σεμπάα του Νότιου Λίβανου».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο