Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίδαυρος: «Οιδίπους επί Κολωνώ» με Καζάκο και «Επτά επί Θήβας» με Στάνκογλου

Ξεκι­νούν σήμε­ρα Παρα­σκευή 30 Ιού­νη οι παρα­στά­σεις στο Αρχαίο Θέα­τρο Επι­δαύ­ρου. Το πρό­γραμ­μα των Επι­δαύ­ριων 2017 ανοί­γει μια από τις μεγά­λες επι­τυ­χί­ες του περ­σι­νού προ­γράμ­μα­τος, οι «Επτά επί Θήβας» του Αισχύ­λου, σε σκη­νο­θε­σία Τσε­ζά­ρις Γκρα­ου­ζί­νις, από το Κρα­τι­κό Θέα­τρο Βορεί­ου Ελλά­δος, που θα παρου­σια­στεί στις 30 Ιού­νη και 1 Ιού­λη.

Μετά την απο­κά­λυ­ψη των πρά­ξε­ών του, ο Οιδί­πο­δας άφη­σε το θρό­νο στους δύο γιους του, οι οποί­οι συμ­φώ­νη­σαν να κυβερ­νούν τη Θήβα εναλ­λάξ. Όταν ήρθε η σει­ρά του Πολυ­νεί­κη να ανα­λά­βει την εξου­σία, ο Ετε­ο­κλής δεν τήρη­σε την υπό­σχε­σή του. Εξορ­γι­σμέ­νος ο Πολυ­νεί­κης συμ­μά­χη­σε με τον βασι­λιά του Άργους Άδρα­στο και οργά­νω­σε εκστρα­τεία ενα­ντί­ον της Θήβας. Επτά αρχη­γοί των δύο αντί­πα­λων στρα­τευ­μά­των παρα­τά­χθη­καν εκα­τέ­ρω­θεν των επτά πυλών της πόλης, με τον Ετε­ο­κλή και τον Πολυ­νεί­κη αντι­μέ­τω­πους στην έβδο­μη πύλη. Κεντρι­κός ήρω­ας της τρα­γω­δί­ας είναι ο Ετε­ο­κλής. Η Θήβα βρί­σκε­ται σε ασφυ­κτι­κή κατά­στα­ση πολιορ­κί­ας κι εκεί­νος προ­σπα­θεί να οργα­νώ­σει την αντε­πί­θε­ση σε μια μάχη κατα­δι­κα­σμέ­νη, χωρίς πραγ­μα­τι­κό νικητή.

Συντε­λε­στές: Μετά­φρα­ση: Γιώρ­γος Μπλά­νας, Σκη­νι­κά — κοστού­μια: Κέν­νυ Μακ Λέλ­λαν, Μου­σι­κή: Δημή­τρης Θεο­χά­ρης, Χορο­γρα­φία — κίνη­ση: Έντι Λάμε. Παί­ζουν: Γιάν­νης Στάν­κο­γλου, Κλειώ — Δανάη Οθω­ναί­ου, Ιώβη Φρα­γκά­του, Γιώρ­γος Καύ­κας, Αλέ­ξαν­δρος Τσα­κί­ρης.

Την ερχό­με­νη Παρα­σκευή 7 και Σάβ­βα­το 8 Ιού­λη θα παρου­σια­στεί η τρα­γω­δία «Οιδί­πους επί Κολω­νώ» του Σοφο­κλή, σε σκη­νο­θε­σία Σταύ­ρου Τσα­κί­ρη.

Ο σκη­νο­θέ­της που υιο­θε­τεί εδώ τη φόρ­μα του αφη­γη­μα­τι­κού θεά­τρου, ο θία­σος εξι­στο­ρεί στους θεα­τές αυτή την ιστορία-«παραβολή», σ’ έναν άδειο χώρο, με ελά­χι­στα αντι­κεί­με­να. Οι ηθο­ποιοί ενδύ­ο­νται τους ήρω­ες, που εμφα­νί­ζο­νται κι εξα­φα­νί­ζο­νται σαν οπτα­σί­ες του ετοι­μο­θά­να­του Οιδίποδα.

Ο Οιδί­πους φτά­νει στο άλσος του Κολω­νού, στις παρυ­φές της πόλε­ως των Αθη­νών, ζητώ­ντας φιλο­ξε­νία — ένας «ξένος», τυφλός και ρακέν­δυ­τος μετά από δεκα­ε­τή περι­πλά­νη­ση. Μόνος συμπα­ρα­στά­της του η κόρη — αδελ­φή του Αντι­γό­νη. Μετά από δια­πραγ­μα­τεύ­σεις, του επι­τρέ­πε­ται να κατοι­κή­σει στα «σύνο­ρα», στο μεταίχ­μιο νομι­μό­τη­τας και παρα­νο­μί­ας, ζωής και θανά­του. Μέσα από τις συνα­ντή­σεις του με τον Θησέα, τον Κρέ­ο­ντα, την Ισμή­νη και τον Πολυ­νεί­κη, κάνει ανα­σκό­πη­ση της ζωής του… Σε σκη­νο­θε­σία Σταύ­ρου Τσα­κί­ρη, που υιο­θε­τεί εδώ τη φόρ­μα του αφη­γη­μα­τι­κού θεά­τρου, ο θία­σος εξι­στο­ρεί στους θεα­τές αυτή την ιστορία-«παραβολή», σ’ έναν άδειο χώρο, με ελά­χι­στα αντι­κεί­με­να. Οι ηθο­ποιοί ενδύ­ο­νται τους ήρω­ες, που εμφα­νί­ζο­νται κι εξα­φα­νί­ζο­νται σαν οπτα­σί­ες του ετοι­μο­θά­να­του Οιδί­πο­δα. Η μου­σι­κή, σε σύν­θε­ση Μίνωα Μάτσα, εκτε­λεί­ται ως παράλ­λη­λο κεί­με­νο από τις φωνές των ηθο­ποιών και δίνει στο θέα­μα το χαρα­κτή­ρα ενός επι­κο­λυ­ρι­κού ποιήματος.

Συντε­λε­στές: Στον ομώ­νυ­μο ρόλο ο Κώστας Καζά­κος. Μετά­φρα­ση: Δημή­τρης Δημη­τριά­δης. Σκη­νι­κά: Κέν­νυ Μακ Λέλ­λαν. Κοστού­μια: Θάλεια Ιστι­κο­πού­λου, Μου­σι­κή: Μίνως Μάτσας. Παί­ζουν: Δημή­τρης Λιγνά­δης, Κόρα Καρ­βού­νη, Τζέ­νυ Κόλ­λια, Άρης Τρου­πά­κης, Δημή­τρης Ήμελ­λος, Δημή­τρης Λάλος.

Τιμές εισι­τη­ρί­ων
Κανο­νι­κό: Από 10€ έως 45€
Φοι­τη­τι­κό: Από 5€ έως 13€
ΑΜΕΑ: 5€
Ανέρ­γων: 5€

 

Παράλ­λη­λα με τις παρα­στά­σεις θα υπάρ­χει πρό­γραμ­μα δημιουρ­γι­κής απα­σχό­λη­σης, που απευ­θύ­νε­ται σε παι­διά 4–12 ετών και σκο­πό έχει τη δημιουρ­γι­κή απα­σχό­λη­σή τους κατά τη διάρ­κεια της παρά­στα­σης που θα παρα­κο­λου­θούν οι κηδε­μό­νες τους. Το πρό­γραμ­μα θα ξεκι­νά­ει στις 20.00 έως τη λήξη της παρά­στα­σης, θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται στους χώρους του «Ξενία» Επι­δαύ­ρου (Μου­σείο Κοστουμιών).

Η θεμα­τι­κή των εργα­στη­ρί­ων θεά­τρου, κίνη­σης, μου­σι­κής, εικα­στι­κών θα εμπνέ­ε­ται από τα θέμα­τα της εκά­στο­τε παρά­στα­σης, με ενό­τη­τες χωρι­σμέ­νες και δια­μορ­φω­μέ­νες ανά­λο­γα με το γνω­στι­κό και ηλι­κια­κό επί­πε­δο των παι­διών, έτσι ώστε να λει­τουρ­γεί το εργα­στή­ριο ως μια γέφυ­ρα επι­κοι­νω­νί­ας, όπου κηδε­μό­νες και παι­διά μπο­ρούν να μοι­ρα­στούν, μέσα από το δικό τους φίλ­τρο, τα θέμα­τα της παρά­στα­σης που παί­ζε­ται στο θέατρο.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και δηλώ­σεις συμ­με­το­χής στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση [email protected].

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο