Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ — Ο κινηματογραφικός Χικμέτ (Από 23/4)

Μια λιγό­τε­ρο γνω­στή πλευ­ρά της καλ­λι­τε­χνι­κής δημιουρ­γί­ας του μεγά­λου Τούρ­κου ποι­η­τή Ναζίμ Χικ­μέτ ξεδι­πλώ­νε­ται στο κινη­μα­το­γρα­φι­κό αφιέ­ρω­μα της NEW STAR που ξεκι­νά στις 23 Απρί­λη στον κινη­μα­το­γρά­φο Αλκυο­νίς new star art cinema και θα διαρ­κέ­σει 2 μήνες.

Θα προ­βλη­θούν 15 από τις 37 ται­νί­ες που σκη­νο­θέ­τη­σε ή έγρα­ψε το σενά­ριο ο Χικ­μέτ, σε ένα πρό­γραμ­μα πλαι­σιω­μέ­νο από βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις, μου­σι­κές βρα­διές με μελο­ποι­η­μέ­νη ποί­η­ση, θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, προ­βο­λές μπα­λέ­του και όπε­ρας, ποι­η­τι­κές βρα­διές, ειδι­κές προ­βο­λές για σχο­λεία, παρου­σί­α­ση Καρα­γκιό­ζη εμπνευ­σμέ­νο από τον Χικ­μέτ και άλλες δρά­σεις που θα διαρ­κέ­σουν δύο ολό­κλη­ρους μήνες.

Σε όλο αυτό το διά­στη­μα του αφιε­ρώ­μα­τος οι θεα­τές θα μπο­ρούν να προ­μη­θευ­τούν από το φουα­γιέ του κινη­μα­το­γρά­φου σε προ­νο­μια­κές τιμές, βιβλία και cd για τον Ναζίμ Χικμέτ.

Η έναρ­ξη του αφιε­ρώ­μα­τος θα γίνει με την ται­νία «Δυο παι­διά της γει­το­νιάς» σε Α’ Προ­βο­λή, για την οποία έχει γρά­ψει το σενά­ριο ο Ναζίμ Χικμέτ.

hikmet2

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ταινιών

«Δύο παι­διά της γει­το­νιάς» / Dvoe iz odnogo kvartala

93’ / Δρά­μα / Ρωσι­κά / 1957

Σκη­νο­θε­σία: Ilya Gurin, Azhdar Ibragimov

Σενά­ριο: Nazim Hikmet

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Vadim Medvedev, Semyon Sokolovsky, Fateh Fatullayev,Ismayil Osmanli, Tamara Kokova, Μου­σι­κή: Kara Karayev

Φίλοι από την παι­δι­κή ηλι­κία και γιοί φτω­χών ανθρώ­πων, ο Αχμέτ και ο Νου­ρί, μαζί μεγά­λω­σαν, σπού­δα­σαν και δού­λε­ψαν σε εργο­στά­σιο. Θα δημο­σιεύ­σουν από κοι­νού το περιο­δι­κό με το όνο­μα «Φώς», με περιε­χό­με­νο το οποίο στρέ­φε­ται κατά της αποι­κιο­κρα­τι­κής πολι­τι­κής του ξένου κεφα­λαί­ου και των στρα­τιω­τι­κών συμ­φω­νιών. Μετά την πρώ­τη τους φυλά­κι­ση θα απο­μα­κρυν­θούν από φίλοι, ο Νου­ρί θα αλλά­ξει τις πεποι­θή­σεις του και θα ασχο­λή­θεί με την εφη­με­ρί­δα. Η ζωή του πλέ­ον είναι ήρε­μη, χαρού­με­νη και ειρη­νι­κή. Εν τω μετα­ξύ ο Αχμέτ, θα γίνει ένας από τους πρώ­τους αντι­στα­σια­κούς, παίρ­νο­ντας με το μέρος του συνε­χώς περισ­σό­τε­ρους πατριώτες.

«Το ερω­τευ­μέ­νο σύν­νε­φο» / Blouvlenoe Oblako

15‘ / Καρ­τούν, ται­νία μικρού μήκους / Ρωσι­κά /1959

Σκη­νο­θε­σία: Ανα­τό­λι Καρά­νο­βιτς, Ρομάν Κατσάνοφ

Σενά­ριο: Ναζίμ Χικμέτ

Με το ερω­τευ­μέ­νο σύν­νε­φο, ο Ναζίμ Χικ­μέτ παρου­σιά­ζε­ται μπρο­στά στον θεα­τή του από μιαν άλλη πλευ­ρά: σαν συγ­γρα­φέ­ας παι­δι­κού βιβλί­ου, παρα­μυ­θιού. Το στοι­χείο αυτό έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει τη μεγά­λη αλή­θεια: ότι ο Ναζίμ Χικ­μέτ είναι ένας μεγα­λό­πνο­ος, συμπα­ντι­κός πνευ­μα­τι­κός δημιουρ­γός. Κι ότι, ακό­μα, με την ίδια λεπταί­σθη­τη λυρι­κή φλέ­βα που θα μας δώσει το ποί­η­μά του, μ’ αυτή την ίδια διά­θε­ση θα ξετυ­λί­ξει και τον πεζό του λόγο και, πάρα πέρα, σε φυσι­κή προ­έ­κτα­ση, το παρα­μύ­θι του, όπου ο μεγά­λος τούρ­κος ρεα­λι­στής παρου­σιά­ζε­ται σε αρμο­νι­κή σύζευ­ξη με την πλού­σια λαϊ­κή θυμο­σο­φία, και γενι­κό­τε­ρα με την πλού­σια λαο­γρα­φία του γει­το­νι­κού λαού.

Κοι­μή­σου, ομορ­φιά του κόσμου, κοιμήσου 
Σού’ φερα από τους κήπους τον ύπνο 
Στα μάτια σου τα φύλ­λα είναι πράσινα 
Κοι­μή­σου, ομορ­φιά του κόσμου, κοιμήσου

«Μπλέ μπά­λα» / Galouboi Muach

8’ / Καρ­τούν, ται­νία μικρού μήκους / Ρωσία / 1984

Σκη­νο­θε­σία: Ροζα­λία Ζέλμα

Σενά­ριο: , Ναζίμ Χικ­μέτ, Χέν­ριχ Σάλγκιρ

Πρω­τα­γω­νι­στεί: Ζάνα Ροντζεσέτσβαγια.

Μία ιστο­ρία για την ομορ­φιά του πλα­νή­τη που ζού­με αλλά και την ευθύ­νη της δια­χεί­ρη­σης και φρο­ντί­δας του.

Η Μπλε Μπά­λα ως Σύμ­βο­λο του πλα­νή­τη Γη.

Στην ται­νία γίνε­ται παρα­βο­λή εικό­νων – σκί­τσων του κόσμου μας, διά­φο­ρα τοπία, ανθρώ­ποι, ζώα και φυτά ως σύν­θε­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τάς μας. Εμπε­ριέ­χε­ται το πολι­τι­κό μήνυ­μα της δια­χεί­ρη­σης του πλα­νή­τη μέσα από εικό­νες πολ­λών χεριών που όλα θέλουν να «κρα­τή­σουν» ή να «παί­ξουν» με την Μπά­λα — Γη.

«Ναζίμ Χικμέτ,ο Γαλα­νο­μά­της Γίγα­ντας» / Nazim Hikmet: Blue Eyed Giant / Mavi gözlü dev 

118΄ / Βιο­γρα­φία – Δρά­μα / Έγχρω­μο / Τούρ­κι­κα / 2007

Σκη­νο­θε­σία: Biket Ilhan

Σενά­ριο: Metin Belgin

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Yetkin Dikinciler, Dolunay Soysert, Özge Özberk, Nil Günal, Suna Selen

«Όταν κάνεις όνει­ρα, παύ­εις να φοβάσαι»

«Είσαι ο μόνος λόγος ν’ ανα­δεύ­ο­νται τα σωθι­κά μου»

«Ναζίμ Χικ­μέτ, Ο γαλα­νο­μά­της γίγα­ντας» είναι η ται­νία της Μπι­κέτ Ιλχάν, που βασί­ζε­ται στη ζωή του Τούρ­κου ποι­η­τή Ναζίμ Χικ­μέτ. Η ται­νία της Μπι­κέτ Ιλχάν αξί­ζει να ειδω­θεί ως μία ακό­μη ένδει­ξη της δύνα­μης που εμπε­ρι­κλεί­ει η ποί­η­ση. Το έργο του Τούρ­κου ποι­η­τή είναι απέ­ρα­ντο σαν την Αιο­λία και δύσβα­το σαν τη Λυδία. Η φιγού­ρα του, μια φάτσα τούρ­κι­κη κι ευγε­νι­κή, εκπέ­μπει το έγκυ­ρο φως της αλή­θειας- αυτής που υπα­γο­ρεύ­ει ο βασα­νι­στι­κός λόγος της ποί­η­σης: τα πάντα λέγο­νται αλλ’ όχι πάντο­τε με φωνή. Κι ο Ναζίμ Χικ­μέτ τρα­γού­δη­σε πολύ, σαν το κανα­ρί­νι που είχε στο κελί του, ψιθύ­ρι­σε την ελευ­θε­ρία του καθε­νός να κρα­τά­ει τα μάτια και το πνεύ­μα του ζωντανά.

«Το ταξί­δι του Ναζίμ στη Κού­βα» / Nazim’s Cuba trip / Nâzim’in Küba seyahati

68΄ / Ντο­κι­μα­ντέρ / Έγχρω­μο / Τούρ­κι­κα, Ισπα­νία / 2008

Σκη­νο­θε­σία: Çagri Kinikoglu, Gloria Rolando

Μου­σι­κή: Ayse Tütüncü Μοντάζ: Çagri Kinikoglu

Η ται­νία αφη­γεί­ται την επί­σκε­ψη του Τούρ­κου ποι­η­τή Ναζίμ Χικ­μέτ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Αβά­να το 1961. Είναι μια συμπα­ρα­γω­γή μετα­ξύ του Πολι­τι­στι­κού Κέντρου της Τουρ­κί­ας «Ναζίμ Χικ­μέτ» και του Ινστι­τού­του της Κινη­μα­το­γρα­φι­κής Τέχνης και Βιο­μη­χα­νί­ας (ICAIC) της Κού­βας. Κατα­σκευα­σμέ­νη χρη­σι­μο­ποιώ­ντας αρχεια­κό υλι­κό και πρό­σφα­τες συνε­ντεύ­ξεις με τους Κου­βα­νούς ποι­η­τές, η ται­νία σκια­γρα­φεί την ανθρώ­πι­νη, δημιουρ­γι­κή και ιδε­ο­λο­γι­κή διά­στα­ση του Ναζίμ Χικ­μέτ, ενώ ανα­λύ­ει τα πρώ­τα χρό­νια της Κου­βα­νι­κής Επανάστασης.

«Κόκ­κι­νο Ποτά­μι, Μαύ­ρο πρό­βα­το» / Red River, Black Sheep / Kizilirmak-Karakoyun

79΄ / Δρά­μα / Aσπρό­μαυ­ρο / Τούρ­κι­κα / 1967

Σκη­νο­θε­σία: Lütfi Akad

Σενά­ριο: Lütfi Akad, Nazim Hikmet Παρα­γω­γή: Kadir Kesemen

Μου­σι­κή: Αbdullah N. Baysu, Orchan Gencebay

Ηθο­ποιοί: Yilmaz Güney, Nilüfer Koçyigit, Kadir Savun, Derya Tanyeli, Tümer Özer, Senih Orkan, Osman Alyanak

Η κόρη του άρχο­ντα του χωριού και ένας φτω­χός βοσκός ερω­τεύ­ο­νται αλλά δεν μπο­ρούν να παντρευ­τούν για παρα­δο­σια­κούς λόγους. Οι δημο­γέ­ρο­ντες απο­φα­σί­ζουν να θέσουν μια δοκι­μα­σία στον βοσκό ώστε να βρουν λύση σε αυτό το δίλημ­μα: εάν ο βοσκός κατα­φέ­ρει τα διψα­σμέ­να πρό­βα­τά του να δια­σχί­σουν το ποτά­μι χωρίς να πιούν νερό, ο γάμος θα μπο­ρέ­σει να πραγματοποιηθεί.

«Αισέλ, Το λασπω­μέ­νο κορί­τσι του στάβλου»

(Aysel, The girl from the swampy roof / Aysel: Batakli damin kizi)

80΄ / Δράμα / Ασπρόμαυρο / Τουρκικά / 1934

Σκη­νο­θε­σία: Muhsin Ertugrul

Σενά­ριο: Nazim Hikmet (ως Mümtaz Osman)

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Behzar Butak, I. Galip Arcan, Hazim Körmükçü, Mahmut Morali,

Μου­σι­κή: Cemal Resit Rey

Ένα συγκι­νη­τι­κό παρά­δειγ­μα της γυναί­κας ως εκπρο­σώ­πη­ση της χώρας-έθνος. Η ται­νία φέρει πολ­λές ομοιό­τη­τες με το ρωσι­κό σινε­μά της επο­χής, με στοι­χεία που δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νται την αγρο­τι­κή ζωή. Το σενά­ριο του Ναζίμ Χικ­μέτ δεν ασχο­λεί­ται μόνο με τα προ­βλή­μα­τα λόγω γυναι­κεί­ας φύσης αλλά έχει πολι­τι­κή χροιά καθό­τι παρου­σιά­ζει τη σχέ­ση εξου­σί­ας μετα­ξύ των πλου­σί­ων οικο­γε­νειών και των εργα­τών τους, τη μοί­ρα των αγράμ­μα­των κορι­τσιών σε σχέ­ση με τις μορ­φω­μέ­νες αστι­κές γυναίκες.

«Η Αγάπη και η Λύπη μου»

(My love, my Sorrow / Lyubov moya, pechal moya)

94΄ / Ρομαντική / Έγχρωμο / Τούρκικα / 1978

Σκη­νο­θε­σία: Azhdar Ibragimov

Σενά­ριο: Azhdar Ibragimov

Βασι­σμέ­νο σε θεα­τρι­κό του Nazim Hikmet.

Ηθο­ποιοί: Türkan Soray, Alla Sigalova, Faruk Peker Yilmaz Duru

Ο σκη­νο­θέ­της, συν­δε­ό­με­νος με βαθιά φιλία με τον Ναζίμ Χικ­μέτ, δημιουρ­γεί μία ται­νία βασι­σμέ­νη σε ένα έργο της κλασ­σι­κής Τουρ­κι­κής λογο­τε­χνί­ας για την ιστο­ρία της Shirin Farhad, που θυσί­α­σε την ομορ­φιά της για να σωθεί από μια θανα­τη­φό­ρα ασθέ­νεια. Ο Χικ­μέτ, υπο­στη­ρί­ζει ο Ibragimov, ενώ είναι Τούρ­κος, τα έργα του είναι οικου­με­νι­κά και η θεώ­ρη­ση της ζωής του αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται σε αυτά.

“ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ”

(A letter to Nazim Hikmet)

70’-1976
Σκη­νο­θε­σία: Κώστας Αριστόπουλος
Σενά­ριο: Κώστας Αριστόπουλος

Αφη­γη­τής: Καμπε­ρί­δης Δημήτρης

Ένα ποι­η­τι­κό και συνά­μα πολι­τι­κό κινη­μα­το­γρα­φι­κό γράμ­μα στον Ναζίμ Χικ­μέτ, που είναι ταυ­τό­χρο­να χαι­ρε­τι­σμός προς τους λαούς της Τουρ­κί­ας, Χιλής, Ισπα­νί­ας, και Ροδε­σί­ας. Η ται­νία απο­τε­λεί­ται από φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό και λαϊ­κή μου­σι­κή από τις παρα­πά­νω χώρες, συν το κεί­με­νο του Αριστόπουλου.

«ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ –Η ΖΩΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΞΕ ΓΕΛΑΣΕ»

(Living is No Laughing Matter)

Σκη­νο­θε­σία: Stephanie Capparell

Η πιο πρό­σφα­τη ται­νία που έγι­νε για τον Χικ­μέτ η οποία είναι μία βιο­γρα­φία για τη ζωή του Τούρ­κου ποι­η­τή (1902–1963).Γυρίστηκε στην Τουρ­κία, Γαλ­λία, Ρωσία, Αγγλία και Αμε­ρι­κή μέσα σε πάνω από μια δεκα­ε­τία, και παρου­σιά­ζει συνε­ντεύ­ξεις της αδελ­φής του ποι­η­τή, του παρα­γιού του και των στε­νών του φίλων. Με σχο­λια­σμούς πολ­λών καλ­λι­τε­χνών επη­ρε­α­σμέ­νους από την ζωή και την δου­λειά του Ναζίμ, όπως ο Αμε­ρι­κά­νος συγ­γρα­φέ­ας Χάουαρντ Φάστ, ο ποι­η­τής Γκέ­ραλντ Στερν και ο τρα­γου­δι­στής της φολκ Πιτ Σίγκερ.

- Περι­λαμ­βά­νει σπά­νια πλά­να από τον Ναζίμ στη Ρωσία και κλιπ από της παλιές Τούρ­κι­κες ται­νί­ες που έχει γρά­ψει τα σενάρια.

- Πλά­να συνε­ντεύ­ξε­ων των μελών της πρώ­της γενιάς δια­νο­ού­με­νων αρι­στε­ρι­στών της μοντέρ­νας Τουρκιάς.

«Το πιο παράδοξο από όλα τα πλάσματα»

(The Strangest Creature on Earth / Dunyanin En Tuhaf Mahluku)

2΄ / Μικρού Μήκους Animation / Έγχρωμο / Τούρκικα / 2014

Σκη­νο­θε­σία: Ozgur Serdar Altunoglu

Animation Director / Animator: Ozgur Serdar Altunoglu

Μου­σι­κή: Ozgur Serdar Altunoglu

Βασι­σμέ­νο στο ομό­τι­τλο ποί­η­μα του Nazim Hikmet.

«Κι αν είναι εδώ στη γη τόση μιζέρια

Είναι από σένα αδερ­φέ μου

Αν είμα­στε έτσι πει­να­σμέ­νοι κι έτσι τσακισμένοι

Αν είμα­στε γδαρ­μέ­νοι ως το μεδούλι

Και πατη­μέ­νοι σαν τσα­μπιά να δώσου­με όλο το κρα­σί μας

Τάχα θα πω πως είναι από δικό σου φταίξιμο;

-όχι Όμως και συ, αδερ­φέ μου, φταις καμπόσο».

«Ορατόριο για τον Ναζίμ »

(Nazim Oratorio / Nazım Oratoryosu)

110΄ / Μελοποιημένη ποίηση / Έγχρωμο / Τούρκικα

Ποί­η­ση: Nazim Hikmet

Μου­σι­κή συνο­δεία: Fazil Say

Ένα Ορα­τό­ριο για χορω­δία, σολί­στες, πιά­νο, αφή­γη­ση και ορχή­στρα αφιε­ρω­μέ­νο στο Ναζίμ Χικ­μέτ, από τον πια­νί­στα-συν­θέ­τη Fazil Say.

«Νύχτα Γάμου»

(The Wedding Night / Dügün gecesi)

Κωμω­δία / Ασπρό­μαυ­ρο / Τουρ­κι­κά / 1933

Σκη­νο­θε­σία: Nazim Hikmet

Σενά­ριο: Nazim Hikmet

Ηθο­ποιοί: Halide Piskin , Hazim Kormukçu

Παρα­γω­γή : Ihsan Ipekçi, Kani Ipekçi

«Αφέ­ντης Galip» 

(Master Galip / Maître Galip)

11΄ / Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους / Ασπρόμαυρο / Γαλλικά / 1964

Σκη­νο­θε­σία: Maurice Pialat

Βασι­σμέ­νο σε ποι­ή­μα­τα του Nazim Hikmet.

Ηθο­ποιοί: André Reybaz

Παρα­γω­γή: Samy Halfon

Διεύ­θυν­ση Φωτο­γρα­φί­ας: Willy Kurant

Μία ται­νία που εξε­ρευ­νά την ζωή ενός Τούρ­κου άντρα μέσα από τα ποι­ή­μα­τα του Ναζίμ Χικμέτ.

«Ο αξιωματικός Tosun Pasa»

(Tosun Pasa)

90΄ / Κωμωδία / Έγχρωμο / Τούρκικα / 1976

Σκη­νο­θε­σία: Kartal Tibet

Σενά­ριο: Yavuz Turgul

Ηθο­ποιοί: Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Nasit, Sener Sen, Aysen Gruda, Ergin Orbey, Ihsan Bilsev, Zihni Göktay, Tuncay Gürel, Günfer Feray

Παρα­γω­γή: Nahit Ataman, Ertem Egilmez

Διεύ­θυν­ση Φωτο­γρα­φί­ας: Kriton Ilyadis

Βασι­σμέ­νο στο ομό­τι­τλο μυθι­στό­ρη­μα του Nazim Hikmet

Η ται­νία δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στην Αίγυ­πτο τον 19ο αιώ­να όταν δύο αρι­στο­κρα­τι­κές οικο­γέ­νειες μαλώ­νουν για ένα επι­κερ­δές αγρο­τε­μά­χιο. Η ται­νία παρου­σιά­στη­κε στην Τουρ­κία το 1976 και άφη­σε επο­χή λόγω της μου­σι­κής της.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ώρες προ­βο­λών κλπ:

ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42–46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)
Τηλ.210 8220008: 210 8220023

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο