Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ευρωκοινοβούλιο: Παρέμβαση του Κ. Παπαδάκη στην συζήτηση με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου

Στη συζή­τη­ση με τον Μ. Τσα­βού­σο­γλου, υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας, στην Επι­τρο­πή Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων (AFET) του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου παρε­νέ­βη ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, τονί­ζο­ντας τα παρακάτω:

«Η κατά­στα­ση στην Αν. Μεσό­γειο είναι επι­κίν­δυ­νη. Ο αντα­γω­νι­σμός μετα­ξύ των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ρωσί­ας και Κίνας συνα­ντιέ­ται με τον αντα­γω­νι­σμό των κυρί­αρ­χων τάξε­ων κρα­τών της περιο­χής, με οδυ­νη­ρές συνέ­πειες για τους λαούς.

Η επέμ­βα­ση της Τουρ­κί­ας στη Συρία και τη Λιβύη, η συνε­χι­ζό­με­νη κατο­χή στην Κύπρο, το απα­ρά­δε­κτο τουρ­κο­λυ­βι­κό σύμ­φω­νο, η αμφι­σβή­τη­ση των συνό­ρων σε Αιγαίο και κυπρια­κή ΑΟΖ και οι έρευ­νες του “Oruc Reis” σε περιο­χές της ελλη­νι­κής υφα­λο­κρη­πί­δας δεί­χνουν κλι­μά­κω­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας του τουρ­κι­κού κράτους.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας θέτει το ζήτη­μα της μη αλλα­γής των συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα καθορίζουν.

Πώς τοπο­θε­τεί­ται ο κ. Τσα­βού­σο­γλου για τις Συν­θή­κες της Λωζάν­νης και των Παρι­σί­ων, όπως και για τη Σύμ­βα­ση για το Δίκαιο της Θάλασ­σας που προ­βλέ­πει κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα των νησιών, όπως οι ηπει­ρω­τι­κές ακτές, σε αντί­θε­ση με τους χάρ­τες που παρουσίασε;

Πώς τοπο­θε­τεί­ται για το επι­κίν­δυ­νο για τους λαούς σχέ­διο συνεκ­με­τάλ­λευ­σης του Αιγαί­ου και της Αν. Μεσο­γεί­ου, που προ­ω­θούν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ για τα δικά τους συμφέροντα;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο