Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εφιαλτικός ο απολογισμός στην Πύλο: Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης

Επι­βε­βαιώ­νο­νται οι φόβοι για εκα­τόμ­βη νεκρών από το ναυά­γιο που σημειώ­θη­κε ανοι­χτά της Πύλου, καθώς, σύμ­φω­να με το Λιμε­νι­κό, μέχρι στιγ­μής έχουν ανα­συρ­θεί 59 σοροί μετα­να­στών ενώ οι δια­σω­θέ­ντες φτά­νουν τους 104.

Όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες, το αλιευ­τι­κό σκά­φος που ανε­τρά­πη ήταν μήκους 30 μέτρων και σε αυτό επέ­βαι­ναν του­λά­χι­στον 400 άτομα.

Από το ΕΚΑΒ, παρε­λή­φθη­σαν οι τέσ­σε­ρις από αυτούς και μετα­φέρ­θη­καν με ελι­κό­πτε­ρο S/P στο Νοσο­κο­μείο Καλα­μά­τας με υπο­θερ­μία. Οι άλλοι 100 μετα­φέρ­θη­καν στο λιμά­νι της Καλα­μά­τας. Να σημειω­θεί ότι, κατά τον εντο­πι­σμό τους, κανέ­νας εκ των δια­σω­θέ­ντων δεν έφε­ρε σωστι­κό εξο­πλι­σμό (σωσί­βιο).

Στο σημείο επι­χει­ρούν δύο περι­πο­λι­κά σκά­φη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ένα ναυα­γο­σω­στι­κό σκά­φος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μία φρε­γά­τα του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, επτά παρα­πλέ­ο­ντα πλοία, ένα ελι­κό­πτε­ρο του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, καθώς και ένα μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος (UAV) του Frontex.

Μεγά­λη είναι η κινη­το­ποί­η­ση των αρχών και των φορέ­ων στην Καλα­μά­τα, για την περί­θαλ­ψη και τη φρο­ντί­δα των μετα­να­στών που δια­σώ­θη­καν από το ναυά­γιο. Σύμ­φω­να με τον διοι­κη­τή της 6ης υγειο­νο­μι­κής περι­φέ­ρειας, Γιάν­νη Καρ­βέ­λη, έχει δημιουρ­γη­θεί υπαί­θριο ιατρείο στην περιο­χή του λιμα­νιού, όπου εξε­τά­ζο­νται όσοι χρή­ζουν ιατρι­κής φρο­ντί­δας, ενώ παράλ­λη­λα έχουν τεθεί σε ετοι­μό­τη­τα, εκτός από το νοσο­κο­μείο της Καλα­μά­τας και τα νοσο­κο­μεία της Κυπα­ρισ­σί­ας, της Σπάρ­της και της Τρίπολης.

Σε δηλώ­σεις του ο δήμαρ­χος Καλα­μά­τας, Θανά­σης Βασι­λό­που­λος, ανέ­φε­ρε πως «ο Δήμος έχει ανοί­ξει τον χώρο που υπάρ­χει στο λιμά­νι της πόλης, ενώ έχει φρο­ντί­σει, σε συνερ­γα­σία με την περι­φε­ρεια­κή ενό­τη­τα, να έλθουν στρώ­μα­τα, κου­βέρ­τες και ότι άλλο χρειάζεται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο