Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Νέα στοιχεία εμπλέκουν το FBI και την αστυνομία στην δολοφονία του Μάλκολμ Χ

Να ανοί­ξει ξανά, έπει­τα απο 56 χρό­νια, ο φάκε­λος της έρευ­νας για την δολο­φο­νία του εμβλη­μα­τι­κού Αμε­ρι­κα­νού ακτι­βι­στή για τα πολι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα των μαύ­ρων Μάλ­κολμ Λίτλ, γνω­στό­τε­ρου ως Μάλ­κολμ Χ (Malcolm X), ζητά η οικο­γέ­νεια του έπει­τα από επι­στο­λή που είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας και ανα­τρέ­πει τα δεδομένα.

Σύμ­φω­να με την εν λόγω επι­στο­λή, την οποία φέρε­ται να έγρα­ψε ένας πρώ­ην μυστι­κός αστυ­νο­μι­κός λίγο πριν πεθά­νει, στη δολο­φο­νία εμπλέ­κο­νται το FBI και η αστυ­νο­μία της Νέας Υόρκης.

Ο Ρέι­μοντ Γουντ, που υπο­γρά­φει την επι­στο­λή, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι δέχθη­κε πιέ­σεις από τους προ­ϋ­στά­με­νους του να δια­σφα­λί­σει ότι δεν θα υπήρ­χε η κατάλ­λη­λη επί­βλε­ψη στην είσο­δο του Audubon Ballroom την ημέ­ρα που δολο­φο­νή­θη­κε ο Αφρο­α­με­ρι­κα­νός ηγέτης.

Όπως ισχυ­ρί­ζε­ται η οικο­γέ­νεια και ο δικη­γό­ρος του Μάλ­κολμ Χ, το FBI και τη Αστυ­νο­μία της Νέας Υόρ­κης (NYPD) συγκά­λυ­ψαν τις λεπτο­μέ­ρειες της δολο­φο­νί­ας που δια­πρά­χθη­κε κατά την διάρ­κεια ομι­λί­ας στο Χάρ­λεμ στις 21 Φεβρουα­ρί­ου 1965.

Σε ανα­κοί­νω­ση της η Αστυ­νο­μία της Νέας Υόρ­κης ανέ­φε­ρε ότι «παρεί­χε όλα τα δια­θέ­σι­μα αρχεία που σχε­τί­ζο­νται με την υπό­θε­ση» στον εισαγ­γε­λέα του Μαν­χά­ταν Σάι­ρους Βανς Τζού­νιορ και εξέ­φρα­σε την δέσμευ­σή της «να παρέ­χει βοή­θεια σε αυτή την επα­νε­ξέ­τα­ση με οποιον­δή­πο­τε τρόπο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο