Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηρώδειο: Το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Αρι­στούρ­γη­μα και ορό­ση­μο στην ιστο­ρία της έβδο­μης τέχνης ως το πλη­ρέ­στε­ρο δημιούρ­γη­μα του βωβού κινη­μα­το­γρά­φου και όχι μόνον, το «Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν» του Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν (1898–1948) θα προ­βλη­θεί στο Ηρώ­δειο, την Παρα­σκευή 5 Ιου­λί­ου (στις 21.00) με την Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών να ερμη­νεύ­ει ταυ­τό­χρο­να ζωντα­νά τη μου­σι­κή του Ντμί­τρι Σοστα­κό­βιτς, υπό τη διεύ­θυν­ση του Γερ­μα­νού αρχι­μου­σι­κού Γενς Τρέστερ.

Σε αυτή τη μου­σι­κή εκδο­χή, απο­σπά­σμα­τα από πέντε Συμ­φω­νί­ες (4,5,8, 10 και 11) του Σοστα­κό­βιτς «συμπο­ρεύ­ο­νται» με την 65λεπτη κινη­μα­το­γρα­φι­κή αφή­γη­ση από τον Αϊζεν­στάιν της πρώ­της αιμα­τη­ρής εξέ­γερ­σης στην τσα­ρι­κή Ρωσία (1905), προ­άγ­γε­λου της Οκτω­βρια­νής Επανάστασης.

Σε καλ­λι­τε­χνι­κό επί­πε­δο είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι και μόνον «Τα σκα­λιά της Οδησ­σού», το τέταρ­το δηλα­δή από τα πέντε επει­σό­δια στα οποία είναι διαρ­θρω­μέ­νο το αρι­στούρ­γη­μα του Αϊζεν­στάιν, εκπρο­σώ­πη­σε μία νέα «Σχο­λή» στο μοντάζ (το «Μοντάζ-ατρα­ξιόν»). Και βέβαια με συνο­δεία τη μου­σι­κή κυρί­ως από την, γραμ­μέ­νη επί­σης για τα ίδια γεγο­νό­τα στη Ρωσία του 1905, «Εντε­κά­τη Συμ­φω­νία» του Σοστα­κό­βιτς, το επει­σό­διο αυτό απο­τε­λεί κι από μόνο του μία μνη­μειώ­δη κινη­μα­το­γρα­φι­κή στιγ­μή, στην οποία απέ­τι­ναν φόρο τιμής πολ­λοί μεγά­λοι σκη­νο­θέ­τες, από τον Κόπο­λα μέχρι τον Γού­ντι Αλεν.

Θωρη­κτό Ποτέμ­κιν – Ήταν 27 Ιου­νί­ου όταν έγι­νε η πρώ­τη από­πει­ρα σχη­μα­τι­σμού ενός πυρή­να επα­να­στα­τι­κού στρατού

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο