Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ακαδημία Αθηνών για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ

Στο θέμα της ονο­μα­σί­ας της ΠΓΔΜ τοπο­θε­τή­θη­κε σήμε­ρα η Ακα­δη­μία Αθη­νών. Το Γρα­φείο Δημο­σί­ων Σχέ­σε­ων της Ακα­δη­μί­ας εξέ­δω­σε σήμε­ρα την ακό­λου­θη ανα­κοί­νω­ση, με αφορ­μή, όπως λέει, ερω­τή­μα­τα που της τέθη­καν « για το ποια είναι η θέση της σχε­τι­κά με το θέμα της ονο­μα­σί­ας του κρά­τους των Σκο­πί­ων, που επα­νήλ­θε στο τρα­πέ­ζι των διαπραγματεύσεων»:

«Η Ακα­δη­μία Αθη­νών παρα­κο­λου­θού­σα αδια­λεί­πτως το εθνι­κής σημα­σί­ας αυτό θέμα, έχει κατ’ επα­νά­λη­ψη δια­τυ­πώ­σει δημο­σία τις θέσεις της με βάση αδιά­σει­στα ιστο­ρι­κά, πολι­τι­στι­κά και αρχαιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να. Επι­ση­μαί­νει ότι απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση οποιασ­δή­πο­τε συμ­φω­νί­ας για την ονο­μα­σία του κρά­τους των Σκο­πί­ων πρέ­πει να είναι η τρο­πο­ποί­η­ση του Συντάγ­μα­τός του, η εγκα­τά­λει­ψη των αλυ­τρω­τι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων (σχο­λι­κά βιβλία, γεω­γρα­φι­κοί χάρ­τες, αγάλ­μα­τα Μ. Αλε­ξάν­δρου, κλπ.) και της οικειο­ποί­η­σης της ιστο­ρί­ας, του πολι­τι­σμού και των συμ­βό­λων της χώρας μας. Ο τόπος εγκα­τά­στα­σης ενός λαού ‑και μόνον- δεν είναι προσ­διο­ρι­στι­κός της ταυ­τό­τη­τάς του. Η παρα­τει­νό­με­νη εκκρε­μό­τη­τα δεν είναι προς το συμ­φέ­ρον και των δύο χωρών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο