Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η γνώση έγινε πια πολύ ακριβή…

Γρά­φει η Ελέ­νη Κακνα­βά­του //

Σήμε­ρα λοι­πόν  ξεκι­νά­ει μια νεα σχο­λι­κή χρο­νιά. Μια νέα σχο­λι­κή χρο­νιά που συμπί­πτει με μια ακό­μα προ­ε­κλο­γι­κή περιο­δο. Εν ετει 2015 κι ενώ έχει  ήδη υπο­γρα­φεί και ψηφι­στεί το 3 μνη­μό­νιο, οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες στε­νά­ζουν κάτω απο το βάρος του νέου ΦΠΑ σε όλα κι όχι μόνο στην ιδιω­τι­κή εκπαί­δευ­ση αλλά και στα τρό­φι­μα, στα καύ­σι­μα, στους λογα­ρια­σμούς ΔΕΚΟ.

Κι αφού ο πατέ­ρας ειναι άνερ­γος; Κι αφού ο παπ­πούς έχει  μικρό­τε­ρη τώρα  σύντα­ξη; Πώς το παι­δά­κι θα παει σχο­λειό; Πώς ο γονιός κι ο παπ­πούς θα πλη­ρώ­σουν τη γρα­φι­κή ύλη που του ζητά­ει η δασκά­λα; Πώς θα αγο­ρά­σει η οικο­γε­νεια ρού­χα, παπού­τσια, τσά­ντα; Πώς θα πλη­ρώ­ςει τα αγγλι­κά και τη μου­σι­κή, που είχε αρχί­σει  το παι­δί πέρςι για­τί ήθε­λε πολύ να μάθει κιθά­ρα; Τέρ­μα η μου­σι­κή, τέρ­μα κι οι ξένες γλώσσες.
Αλλά  και στο σχο­λείο, η δασκά­λα του ολο­ή­με­ρου δε διο­ρί­στη­κε ακό­μη. 2–3 ώρες μάθη­μα  θα κάνουν τώρα στην αρχή (;) τα μικρά παι­δια και τα άλλα, στο Γυμνά­σιο και το Λυκειο, για­τί ο διευ­θυ­ντης  λέει, δεν ξερει πότε θα έρθουν οι ανα­πλη­ρω­τές που θα διο­ρι­στούν, αν διο­ρι­στούν δηλαδή.
Η γνώ­ση έγι­νε πολυ ακρι­βή, κι ειναι πράγ­μα­τι γνώ­ση; Τρι­σά­θλια  κι αυτή, όχι γνώ­ση πραγ­μα­τι­κή για τη ζωή.
Ο γονιός  να ψωνί­ζει στα χαρ­το­πω­λεία βιβλία και τετρά­δια με  δάκρυα στα μάτια, για­τί  δεν έχει. Τι να κόψει;
Δεν μπο­ρεί πια ο γονιός να ελπί­ζει  πως κάποιος άλλος θα σώσει το δικαί­ω­μα του παι­διού του στη μόρ­φω­ση. Πρε­πει ο ίδιος να το διεκ­δι­κή­σει μαζί με τους εκπαι­δευ­τι­κούς που νοιά­ζο­νται για το παι­δί του.  Πρε­πει να απαι­τή­σουν μαζί :
Άμε­ση κάλυ­ψη όλων των κενών θέσε­ων εκπαι­δευ­τι­κών . Καμια ώρα χαμένη.
Λει­τουρ­γία τμη­μά­των ενι­σχυ­τι­κής διδασκαλίας.
Πλη­ρω­μή  σχο­λι­κών καθα­ρι­στριών εδώ και τώρα.
Δωρε­αν μετα­φο­ρά των μαθη­τών στα σχολεία.
Μέτρα ανα­κού­φι­σης για φτω­χές οικο­γέ­νειες και ανέρ­γους γονείς για από­κτη­ση γρα­φι­κής ύλης  για τους μαθητές
Δωρε­άν και πλή­ρη ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη για ολους τους μαθητες
Δωρε­αν πρό­σβα­ση μαθη­τών στις πολι­τι­ςτι­κές και αθλη­τι­κές δομές
Για­τι η γνώ­ση έγι­νε πια πολύ ακρι­βή για τα παι­διά της λαϊ­κής οικογένειας.
Για­τί τα παι­διά αυτά αξί­ζουν και πρέ­πει να μορφωθούν.
Υπε­ρα­σπί­σου τα και με την ψήφο σου. Τους δοκί­μα­σες όλους.
Για­τί  αν σωθούν τα παι­διά, υπαρ­χει ελπίδα!
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο