Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η δολοφονία του Τσε και η προβολή της στην Ελλάδα (Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Ήταν Κυρια­κή στις 9 Οκτώ­βρη 1967, όταν οι δημο­σιο­γρά­φοι — που είχαν μετα­φερ­θεί στα βου­νά της Βολι­βί­ας από τις κρα­τι­κές αρχές, αντί­κρι­ζαν νεκρό — για την ακρί­βεια δολο­φο­νη­μέ­νο — το μεγά­λο αγω­νι­στή , κομ­μου­νι­στή- επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα σε ηλι­κία 39 χρονών.

Η είδη­ση κάνει τον γύρο του κόσμου.

Φτά­νει και στην Ελλά­δα που από τις 21 Απρί­λη κυριαρ­χεί η στρα­τιω­τι­κή δικτα­το­ρία με μεγά­λο μέρος του Τύπου στον «γύψο».

Από την εφη­με­ρί­δα «ΕΜΠΡΟΣ» (14/10/1967 2η σελ.) δια­βά­ζου­με: « Ως ετη­λε­γρα­φή­θη ήδη,αι Αρχαί της Βολι­βί­ας επέ­δει­ξαν εις τους δημο­σιο­γρά­φους το πτώ­μα του Ερνέ­στο «Τσε» Γκου­ε­βά­ρα, του περι­βό­η­του Αργε­ντι­νής κατα­γω­γής κομ­μου­νι­στού επα­να­στά­του, ο οποί­ος αφού συνερ­γά­σθη με τον Φιντέλ Κάστρο διά την επι­κρά­τη­σιν του Κομου­νι­σμού εις την Κού­βαν, ανέ­λα­βεν να οργα­νώ­ση τα κομ­μου­νι­στι­κά ανταρ­τι­κά κινή­μα­τα εις Βολι­βί­αν και εις άλλας χώρας της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Το πτώ­μα του Γκου­ε­βά­ρα είναι διά­τρη­τον εκ 14 σφαι­ρών. Ούτος εφο­νεύ­θη μετ’ άλλων πέντε συντρό­φων του εις σύγκρου­σιν μετά δυνά­με­ων βολι­βια­νού στρα­τού εις τα σύνο­ρα Βολι­βία – Περού».

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο