Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ελ-ΠΗΔΑ έρχεται

Η κάλ­πη είναι σαν το ταμείο. Μετά την απο­μά­κρυν­ση του ψηφο­φό­ρου-πελά­τη, ουδέν λάθος ανα­γνω­ρί­ζε­ται. Μετά από τις κάλ­πες είναι η καλύ­τε­ρη ώρα για σεξ, όπως λέει ο απερ­χό­με­νος Αντώ­νης. Η ώρα για το μεγά­λο πήδη­μα, όπως είπε ο νέος Αλέ­ξης από τη Ρόδο. Και τότε δύο επι­λο­γές υπάρ­χουν. Ή να παρα­μεί­νεις στον κανα­πέ, στη­μέ­νος κι ακί­νη­τος και να χαλα­ρώ­σεις, για να το απο­λαύ­σεις. Ή να βγεις στο δρό­μο και να αντι­δρά­σεις. Μόνο εκεί διορ­θώ­νο­νται τα (όποια τυχόν) λάθη της ψήφου. Και αυτή η δεύ­τε­ρη επι­λο­γή είναι μονό­δρο­μος για όλους μας, ακό­μα κι αν δεν έχου­με κάνει κάποιο λάθος στο ταμείο της κάλπης.

Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο