Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ζωή δεν είναι δίκαιη για όλους…

Η ζωή δεν είναι δίκαιη για όλους. Ένα εσω­τε­ρι­κό «ρολόι» κάνει μερι­κούς ανθρώ­πους να γερ­νά­νε πρό­ω­ρα και να πεθαί­νουν πριν την ώρα τους, άσχε­τα με το αν στη ζωή τους ακο­λου­θούν υγιει­νό ή όχι τρό­πο ζωής.

Αυτό συμπέ­ρα­νε μια νέα διε­θνής επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη, που έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει προη­γού­με­να σχε­τι­κά ευρή­μα­τα. Μάλι­στα, δεί­χνει ότι το βιο­λο­γι­κό ρολόι συστη­μα­τι­κά τρέ­χει πιο αργά στις γυναί­κες από ό,τι στους άνδρες, γι’ αυτό οι πρώ­τες τεί­νουν να ζουν περισσότερο.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον ειδι­κό στη βιο­στα­τι­στι­κή Στιβ Χόρ­βαθ του Πανε­πι­στη­μί­ου της Καλι­φόρ­νια-Λος ‘Αντζε­λες (UCLA), που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό “Ageing” (Γήραν­ση), σύμ­φω­να με τη βρε­τα­νι­κή «Guardian», ανέ­λυ­σαν δείγ­μα­τα αίμα­τος από περί­που 13.000 ανθρώ­πους. Η ανά­λυ­ση έδει­ξη ότι ο οργα­νι­σμός ορι­σμέ­νων ανθρώ­πων εμφα­νί­ζει πρό­ω­ρη βιο­λο­γι­κή γήραν­ση, άσχε­τα με το στιλ ζωής.

«Υπάρ­χουν άνθρω­ποι που ακο­λου­θούν φυτο­φα­γι­κή δια­τρο­φή, κοι­μού­νται δέκα ώρες τη μέρα, κάνουν δου­λειά με μικρό στρες και παρό­λα αυτά πεθαί­νουν νέοι. Δεί­ξα­με ότι μερι­κοί άνθρω­ποι έχουν ένα πιο γρή­γο­ρο εσω­τε­ρι­κό ρυθ­μό γήραν­σης», ανέ­φε­ρε ο Χόρ­βαθ. «Βλέ­που­με ανθρώ­πους στα 20 τους που γερ­νά­νε γρή­γο­ρα και, 20 χρό­νια μετά, συνε­χί­ζουν να γερ­νά­νε γρή­γο­ρα. Προ­φα­νώς πρό­κει­ται για μια εγγε­νή δια­δι­κα­σία», πρόσθεσε.

Όσο πιο γρή­γο­ρα «χτυ­πά­ει» αυτό το βιο­λο­γι­κό ρολόι ‑άσχε­τα με την πραγ­μα­τι­κή χρο­νο­λο­γι­κή ηλι­κία κάποιου- τόσο αυξά­νε­ται η πιθα­νό­τη­τα πρό­ω­ρου θανά­του. Για το 5% του πλη­θυ­σμού που το εσω­τε­ρι­κό ρολόι «τρέ­χει» πιο γρή­γο­ρα από τους υπό­λοι­πους ανθρώ­πους, ο μέσος κίν­δυ­νος θανά­του αυξά­νε­ται κατά 50% περίπου.

Οι ερευ­νη­τές επε­σή­μα­ναν ότι το πόσο γρή­γο­ρα κινού­νται οι δεί­κτες του βιο­λο­γι­κού ρολο­γιού, επι­βα­ρύ­νουν ένα ανθυ­γιει­νό τρό­πο ζωής. Έτσι, ένας 60χρονος με γρή­γο­ρο βιο­λο­γι­κό ρολόι, ο οποί­ος επι­πλέ­ον καπνί­ζει και κάνει δου­λειά που προ­ξε­νεί στρες, έχει πιθα­νό­τη­τα 75% να πεθά­νει μέσα στην επό­με­νη δεκα­ε­τία. Ενώ ένας συνο­μή­λι­κός του 60 χρο­νος με αργό ρολόι, που επί­σης έχει άγχος στη δου­λειά του και καπνί­ζει, έχει κατά 45% αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο για πρό­ω­ρο θάνατο.

Το βιο­λο­γι­κό ρολόι φαί­νε­ται να τρέ­χει πιο γρή­γο­ρα στους άνδρες από ό,τι στις γυναί­κες. Σύμ­φω­να με τους ερευ­νη­τές, ήδη από την ηλι­κία των πέντε ετών είναι φανε­ρή η δια­φο­ρά ταχύ­τη­τας στα «ρολό­για» των δύο φύλων, ενώ στα 40 η «ψαλί­δα» της βιο­λο­γι­κής ηλι­κί­ας σε βάρος των ανδρών φθά­νει κατά μέσο όρο τα ένα έως δύο έτη.

«Οι γυναί­κες πάντα γερ­νά­νε λίγο πιο αργά από τους άνδρες. Δεν πρό­κει­ται για τον τρό­πο ζωής τους, αλλά γι’ αυτή την εσω­τε­ρι­κή δια­δι­κα­σία γήραν­σης, που ευνο­εί τις γυναί­κες», δήλω­σε ο Χόρβαθ.

Οι επι­στή­μο­νες ελπί­ζουν πάντως ότι όχι μόνο θα βρουν τρό­πους να ανα­στρέ­ψουν το βιο­λο­γι­κό ρολόι όταν αυτό τρέ­χει γρή­γο­ρα, αλλά τελι­κά θα αξιο­ποι­ή­σουν αυτή τη γνώ­ση για να επε­κτεί­νουν τη μέση διάρ­κεια ζωής των ανθρώπων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο