Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πρόοδος στην αντιμετώπιση του διαβήτη

Ο νεα­νι­κός δια­βή­της μετα­τρέ­πε­ται σε επι­δη­μία και η επι­στή­μη δεν ξέρει ούτε την αιτιο­λο­γία, ούτε τον τρό­πο να τον προ­λά­βει και να τον θερα­πεύ­σει. Οι επι­στή­μο­νες προ­τάσ­σουν για καλύ­τε­ρη ποιό­τη­τα ζωής το “πάντρε­μα” της σωστής εκπαί­δευ­σης γονιών και παι­διών με την τεχνο­λο­γία. Οι ασθε­νείς και το περι­βάλ­λον τους πρέ­πει να είναι ενη­με­ρω­μέ­νοι για την αντι­με­τώ­πι­ση της ασθέ­νειας, καθώς η τεχνο­λο­γία βελ­τιώ­νει την ποιό­τη­τα ζωής, αλλά δεν κάνει θαύ­μα­τα, υπο­γράμ­μι­σαν κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου ειδι­κοί επι­στή­μο­νες, με αφορ­μή την οργά­νω­ση ημε­ρί­δας το Σάβ­βα­το 22 Ιου­νί­ου με θέμα: «Τεχνη­τό Πάγκρε­ας: Η πρό­ο­δος στην αντι­με­τώ­πι­ση του διαβήτη».

Στην ημε­ρί­δα, που τελεί υπό την αιγί­δα της Ελλη­νι­κής Δια­βη­το­λο­γι­κής Εται­ρεί­ας (ΕΔΕ) και της Διε­θνούς Εται­ρεί­ας για τον Παι­δι­κό και Εφη­βι­κό Δια­βή­τη (ISPAD), Έλλη­νες και ξένοι επι­στή­μο­νες που έχουν πάρει μέρος στις πολυ­ε­τείς έρευ­νες για την ανά­πτυ­ξη του τεχνη­τού παγκρέ­α­τος θα παρου­σιά­σουν όλες τις νεό­τε­ρες εξε­λί­ξεις και θα απα­ντή­σουν σε ερω­τή­μα­τα για τη νέα αυτή τεχνολογία.

«Το τεχνη­τό πάγκρε­ας προ­σφέ­ρει στον ασθε­νή τη λει­τουρ­γία ενός υγιούς παγκρέ­α­τος, μέσω ενός αλγό­ριθ­μου και μιας απλής συσκευ­ής που θυμί­ζει μικρό smartphone. Απε­λευ­θε­ρώ­νει ινσου­λί­νη, ανά­λο­γα με τα επί­πε­δα της γλυ­κό­ζης στο αίμα, όπως ακρι­βώς λει­τουρ­γεί ένα υγιές πάγκρε­ας», εξή­γη­σε ο ομό­τι­μος καθη­γη­τής Παι­δια­τρι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Χρή­στος Μπαρ­τσό­κας, προ­σθέ­το­ντας ότι η καλή ρύθ­μι­ση του δια­βή­τη που μπο­ρεί να επι­τευ­χθεί με το τεχνη­τό πάγκρε­ας σε βάθος χρό­νου οδη­γεί σε ελα­χι­στο­ποί­η­ση των επι­πλο­κών του διαβήτη.

Βασι­κή επι­δί­ω­ξη των επι­στη­μό­νων με την εφαρ­μο­γή του τεχνη­τού παγκρέ­α­τος είναι η μεί­ω­ση στο ελά­χι­στο των επι­πλο­κών του δια­βή­τη, αλλά και η απε­λευ­θέ­ρω­ση των ασθε­νών από την απα­ραί­τη­τη συνε­χή παρα­κο­λού­θη­ση των επι­πέ­δων γλυ­κό­ζης αίμα­τος, σημεί­ω­σε η καθη­γή­τρια Παι­δια­τρι­κής Ενδο­κρι­νο­λο­γί­ας και διευ­θύ­ντρια Α’ Παι­δια­τρι­κής Κλι­νι­κής του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Χρι­στί­να Κανακά.

Η τεχνο­λο­γία για τον δια­βή­τη προ­χώ­ρη­σε σημα­ντι­κά κατά την τελευ­ταία δεκα­ε­τία. Έτσι ο αριθ­μός των τρυ­πη­μά­των για τη μέτρη­ση γλυ­κό­ζης έχει περιο­ρι­σθεί πολύ με την εφαρ­μο­γή των αισθη­τή­ρων συνε­χούς μέτρη­σης της γλυ­κό­ζης και οι συνε­χώς βελ­τιού­με­νες αντλί­ες ινσου­λί­νης έχουν μειώ­σει την ανά­γκη συχνών ενέ­σε­ων, ανέ­φε­ρε ο κ. Μπαρτσόκας.

Ένα μεγά­λο βήμα όμως έχει επι­τευ­χθεί, όπως είπε, με τη δημιουρ­γία ενός κλει­στού κυκλώ­μα­τος που απο­τε­λεί­ται από αισθη­τή­ρες με λογι­σμι­κό πλή­ρους συνερ­γα­σί­ας με την αντλία ινσου­λί­νης. Αυτό θεω­ρεί­ται πλέ­ον ως η πρώ­τη εφαρ­μο­γή ενός «τεχνη­τού παγκρέ­α­τος». «Η έγκρι­ση λει­τουρ­γί­ας της τεχνο­λο­γί­ας κλει­στού κυκλώ­μα­τος από τον Αμε­ρι­κα­νι­κό Οργα­νι­σμό Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων (FDA) και η εφαρ­μο­γή της από 6μηνου στον Κανα­δά, συντε­λεί με επι­τυ­χία στην ικα­νο­ποί­η­ση της επι­θυ­μί­ας των παι­διών με δια­βή­τη για την κατάρ­γη­ση των ενέσεων».

Στη χώρα μας ανα­μέ­νε­ται να κυκλο­φο­ρή­σει αρχές του 2020 και όπως είπε η πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγώ­να κατά του Νεα­νι­κού Δια­βή­τη (ΠΕΑΝΔ) Σοφία Μανέα, οι πάσχο­ντες από δια­βή­τη τύπου 1 βρί­σκο­νται πολύ κοντά στην ευρεία εφαρ­μο­γή του τεχνη­τού παγκρέατος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο