Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η πρώτη, παγκοσμίως, έντυπη χριστουγεννιάτικη κάρτα

Η πρώ­τη, παγκο­σμί­ως, έντυ­πη χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη κάρ­τα, μια εικα­στι­κή δημιουρ­γία του 1843, η οποία οδή­γη­σε στη συνέ­χεια στη γέν­νη­ση μιας παγκό­σμιας βιο­μη­χα­νί­ας, εκτέ­θη­κε στο Μου­σείο του Καρό­λου Ντί­κενς στο Λον­δί­νο, όπως ανα­φέ­ρει σε σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μά της η Guardian.

Σε σχέ­διο του Χέν­ρι Κόουλ και εικο­νο­γρά­φη­ση του Τζον Κάλ­κοτ, η ζωγρα­φι­σμέ­νη στο χέρι κάρ­τα, η οποία δημιουρ­γή­θη­κε την ίδια χρο­νιά που κυκλο­φό­ρη­σε το έργο του Καρό­λου Ντί­κενς “Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη Ιστο­ρία”, δεί­χνει μια οικο­γέ­νεια να απο­λαμ­βά­νει ένα ποτή­ρι κρα­σί καθι­σμέ­νη γύρω από το τρα­πέ­ζι και συνο­δεύ­ε­ται από το μήνυ­μα: “Ευχές για Χαρού­με­να Χρι­στού­γεν­να και Ευτυ­χι­σμέ­νος ο Νέος Χρόνος”.

Είχε στα­λεί από κάποιον γιο στους γονείς του. Από τις 1.000 που τυπώ­θη­καν αρχι­κά, δια­σώ­θη­καν οι 21 και μία δόθη­κε δανει­κή στο μου­σείο από έναν έμπο­ρο βιβλί­ων στο Σαν Φρανσίσκο.

Οι Ντί­κενς και Κόουλ, που εργά­ζο­νταν παράλ­λη­λα χωρίς να γνω­ρί­ζει ο ένας τον άλλον, συνέ­βα­λαν στη δημιουρ­γία της δημο­φι­λούς παράδοσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο