Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ταινία «Joker» κέρδισε το Χρυσό Λέοντα της Βενετίας

Το Χρυσό Λιοντάρι του 76ου κινηματογραφικού φεστιβάλ της Βενετίας απέσπασε η ταινία «Joker» του Αμερικανού Τοντ Φίλιπς, με πρωταγωνιστή τον Χοακίν Φοίνιξ.

Η υπό­θε­σή κατα­πιά­νε­ται με την αυθε­ντι­κή ιστο­ρία του Τζό­κερ  δηλα­δή, θα γνω­ρί­σου­με τα απα­ξιω­τι­κά βιώ­μα­τά του από την κοι­νω­νία, τα οποία τον οδή­γη­σαν στο να γίνει κακός και «εχθρός» του Batman.

Ο Γιο­α­κίν Φίνιξ κατά­φε­ρε με την ερμη­νεία του να υπερ­πη­δή­σει ακό­μη και τον πανύ­ψη­λο πήχυ που έθε­σαν για τον ρόλο οι Τζακ Νίκολ­σον και Χιθ Λέτζερ. Ο δε Φίλι­πς δημιουρ­γεί ένα κατά­μαυ­ρο φιλμ, που δεν θυμί­ζει σε τίπο­τα τα ανά­λα­φρα κινη­μα­το­γρα­φι­κά κόμικς αντι­θέ­τως, σκά­βει βαθιά στο τού­νελ της παρά­νοιας και της ακα­τα­νό­η­της πλευ­ράς ενός κόσμου γεμά­του αντιήρωες.

«Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω τη Warner Bros και τη DC Comics για­τί κατά­φε­ραν να ξεφύ­γουν από την πεπα­τη­μέ­νη και την άνε­σή τους και να υιο­θε­τή­σουν μια τόσο τολ­μη­ρή ελευ­θε­ρία δρά­σης και ως προς εμέ­να και ως προς την ται­νία», είπε ο Φίλι­πς παρα­λαμ­βά­νο­ντας το βρα­βείο του.

Το μεγά­λο βρα­βείο της κρι­τι­κής επι­τρο­πής της Μόστρα κέρ­δι­σε η ται­νία «J’accuse» (Κατη­γο­ρώ) του Γαλ­λο­πο­λω­νού Ρομάν Πολάν­σκι, αν και ο ίδιος ο σκη­νο­θέ­της έλαμ­ψε δια της απου­σί­ας του από το Φεστιβάλ.

Η ται­νία ανα­φέ­ρε­ται στην υπό­θε­ση Ντρέι­φους, το πολι­τι­κο-στρα­τιω­τι­κό σκάν­δα­λο που συγκλό­νι­σε τη Γαλ­λία στα τέλη του 19ου αιώ­να. Ο 86χρονος σκη­νο­θέ­της παρου­σί­α­σε στη Μόστρα την ται­νία του από την άπο­ψη του αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χη Ζορζ Πικάρ, επι­κε­φα­λής των υπη­ρε­σιών πλη­ρο­φο­ριών και προ­σώ­που κλει­δί για την έκβα­ση της υπό­θε­σης, τον οποίο υπο­δύ­ε­ται ο Ζαν Ντιζαρντέν.

Ο Πικάρ ήταν ο πρώ­τος που μίλη­σε με τεκ­μή­ρια για την αθω­ό­τη­τα του λοχα­γού ‘Αλφρεντ Ντρέι­φους, Γάλ­λου αλσα­τι­κής κατα­γω­γής και εβραί­ου στο θρή­σκευ­μα, που κατη­γο­ρεί­το για προ­δο­σία. Η στά­ση του Πικάρ έδω­σε τέλος σε αυτό το σκάν­δα­λο της Γ΄Δημοκρατίας στη Γαλ­λία που διήρ­κη­σε 12 χρό­νια (1894–1906).

Η παρου­σία της ται­νί­ας «J’accuse» στο δια­γω­νι­στι­κό μέρος προ­κά­λε­σε τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες έντο­νες απο­δο­κι­μα­σί­ες από φεμι­νί­στριες, ανά­με­σά τους η ιδρύ­τρια της ομά­δας πίε­σης Women in Hollywood Μελί­σα Σίλ­βερ­σταϊν, για την οποία το Φεστι­βάλ «κωφεύ­ει εντε­λώς στα θέμα­τα που συν­δέ­ο­νται με το #MeToo».

Στην επο­χή του κινή­μα­τος κατά της σεξουα­λι­κής παρε­νό­χλη­σης #MeToo και με μόλις δύο γυναί­κες σκη­νο­θέ­τες ανά­με­σα στους 21 κινη­μα­το­γρα­φι­στές που μετεί­χαν στο δια­γω­νι­στι­κό μέρος του φεστι­βάλ, οι διορ­γα­νω­τές της Μόστρα δέχτη­καν έντο­νη κρι­τι­κή για­τί συμπε­ριέ­λα­βαν το έργο του Πολάν­σκι σε αυτό, παρά την αντι­πα­ρά­θε­ση που προ­κα­λεί η κατα­δί­κη του για παρά­νο­μο σεξ με μια 13χρονη στο Λος Άντζε­λες το 1977.

Οι διορ­γα­νω­τές υπε­ρα­μύν­θη­καν της από­φα­σής τους, λέγο­ντας ότι κρί­νε­ται η ται­νία και όχι ο άνθρω­πος.

Ο Πολάν­σκι, ο οποί­ος συνε­χί­ζει να διώ­κε­ται από την αμε­ρι­κα­νι­κή δικαιο­σύ­νη για τον βια­σμό το 1977 της έφη­βης, δεν ταξί­δε­ψε στη Βενε­τία για το φεστι­βάλ. Η σύζυ­γός του, η ηθο­ποιός Εμα­νου­έλ Σενιέ που πρω­τα­γω­νι­στεί στην ται­νία παρέ­λα­βε το βρα­βείο εκ μέρους του.

Η Σενιέ περιο­ρί­στη­κε να «ευχα­ρι­στή­σει την επι­τρο­πή» και να πει ότι ο Πολάν­σκι θέλει να «ευχα­ρι­στή­σει τους παρα­γω­γούς του και όλους του ηθο­ποιούς και τους τεχνι­κούς του».

Ο Ιτα­λός Λού­κα Μαρι­νέ­λι στην ται­νία «Martin Eden» κέρ­δι­σε το βρα­βείο ανδρι­κής ερμη­νεί­ας ενώ η Γαλ­λί­δα Αριάν Ασκα­ρίντ στην ται­νία «Gloria Mundi» κέρ­δι­σε το βρα­βείο γυναι­κεί­ας ερμηνείας

Ο Ιτα­λός ηθο­ποιός αφιέ­ρω­σε το βρα­βείο του «σε όλους εκεί­νους που σώζουν ανθρώ­πους στη θάλασ­σα».

Η Αριάν Ασκα­ρίντ υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι κατά­γε­ται από οικο­γέ­νεια ιτα­λών μετα­να­στών που πήγαν στη Γαλ­λία για να ξεφύ­γουν από τη μεγά­λη φτώ­χεια, αφιέ­ρω­σε το βρα­βείο της σε αυτούς που ζουν για πάντα στα βάθη της Μεσογείου.

Περισ­σό­τε­ρα ‑όλες οι ειδή­σεις στο επί­ση­μο site της Biennale Cinema 2019 / 76a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica & αναλυτικά


δεί­τε και εδώ


 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο