Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η υποκρισία του κεφαλαίου για την υγεία μας

 

cigaret

Αυτά έλε­γε το ΚΚΕ το 2013 αυτά λέει και τώρα.

2013. Υπο­κρι­τι­κές και προ­σχη­μα­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιώρ­γος Τούσ­σας τις δια­κη­ρύ­ξεις της ΕΕ για την προ­στα­σία των νέων από τους κιν­δύ­νους τους καπνίσματος

Υπο­γράμ­μι­σε επί­σης ότι απαι­τού­νται προ­γράμ­μα­τα πρό­λη­ψης και κρα­τι­κής φρο­ντί­δας, δημό­σιες, δωρε­άν υπο­δο­μές απε­ξάρ­τη­σης από το κάπνισμα.

Αυτό που απαι­τεί­ται είναι ολο­κλη­ρω­μέ­να προ­γράμ­μα­τα πρό­λη­ψης και κρα­τι­κής φρο­ντί­δας, δημό­σιες, δωρε­άν υπο­δο­μές απε­ξάρ­τη­σης από το κάπνι­σμα, ενταγ­μέ­να σε ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας και Πρό­νοιας, με απα­γό­ρευ­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, που μπο­ρούν να υλο­ποι­η­θούν μόνο με έναν εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης, σε αντι­πα­ρά­θε­ση με την κυριαρ­χία των μονο­πω­λί­ων και τον εργα­ζό­με­νο λαό στην εξουσία».

2019. Ο Γιώρ­γος Λαμπρού­λης σημεί­ω­σε πως πέραν των προ­στί­μων, δεν υπάρ­χει κανέ­να μέτρο πρό­λη­ψης (καμπά­νιες ενη­μέ­ρω­σης κ.λπ.) ή δια­κο­πής του καπνί­σμα­τος για αυτούς που καπνί­ζουν (ιατρεία απε­ξάρ­τη­σης και δια­κο­πής καπνί­σμα­τος κ.λπ.).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο