Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής με έργα Νίκου Σκαλκώτα

Την Τρί­τη 13 Φλεβάρη,στις 20.30, στην Αίθου­σα «Χρή­στος Λαμπρά­κης», στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών θα παρου­σια­στούν από τη Φιλαρ­μό­νια Ορχή­στρα Αθη­νών δύο θεω­ρού­με­να χαμέ­να έργα του κορυ­φαί­ου συν­θέ­τη Νίκου Σκαλ­κώ­τα (1904 — 1949), που παρου­σιά­στη­καν για πρώ­τη φορά τον Απρί­λη του 1930 στο Βερο­λί­νο. Διευ­θύ­νει ο αρχι­μου­σι­κός Βύρων Φιδε­τζής, καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής της Ορχή­στρας και συνι­δρυ­τής της, μαζί με τον καθη­γη­τή Μου­σι­κο­λο­γί­ας Νίκο Μαλλιάρα.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η νέα συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα, Φιλαρ­μό­νια Ορχή­στρα Αθη­νών, επι­κε­ντρώ­νει τη δρά­ση της στη νεο­ελ­λη­νι­κή έντε­χνη μου­σι­κή δημιουργία.

Τα έργα που θα παρου­σια­στούν είναι: Σουί­τα για βιο­λί και μικρή ορχή­στρα, γραμ­μέ­νη το 1929, με σολίστ τον Γιώρ­γο Δεμερ­τζή και Κον­τσέρ­το για βιο­λί, πιά­νο και ορχή­στρα, γραμ­μέ­νο τον Μάρ­τη του 1930, με τη σύμπρα­ξη του πια­νί­στα Βασί­λη Βαρ­βα­ρέ­σου. Το πρό­γραμ­μα της συναυ­λί­ας συμπλη­ρώ­νουν συμ­φω­νι­κά έργα του Γιάν­νη Κων­στα­ντι­νί­δη (Δωδε­κα­νη­σια­κή Σουί­τα αρ. 2), συμ­μα­θη­τή του Ν. Σκαλ­κώ­τα στο Βερο­λί­νο, και των κοι­νών τους δασκά­λων Πάουλ Γιουόν (Μπα­λά­ντα για ορχή­στρα, έργο 3ο «Ο θρή­νος της Ινγκε­μποργκ») και Κουρτ Βάιλ (Συμ­φω­νία αρ. 2), δίνο­ντας τη δυνα­τό­τη­τα στο κοι­νό να γνω­ρί­σει την αισθη­τι­κή ατμό­σφαι­ρα που κυριαρ­χού­σε στο Βερο­λί­νο του Μεσο­πο­λέ­μου, μια επο­χή που επη­ρέ­α­σε ολό­κλη­ρη τη μου­σι­κή του 20ού αιώνα.

Νίκος Σκαλ­κώ­τας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο