Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θέμος Κορνάρος: καταξίωσε με την τέχνη του και τη ζωή του την ιδέα του κομμουνισμού

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

«Κου­μπά­ρε». Αυτή ήταν η προ­σω­νυ­μία του λογο­τέ­χνη Θέμου Κορ­νά­ρου, που υπο­κα­θι­στού­σε και το «Θέμος» και το «Κορ­νά­ρος». Με την προ­σφώ­νη­ση «κου­μπά­ρε» συμπύ­κνω­νε τις έννοιες αδελ­φός, σύντρο­φος, συναγωνιστής.

Υπό­δειγ­μα κομ­μου­νι­στή λογο­τέ­χνη, στρα­τευ­μέ­νου στην υπό­θε­ση του λαού. «Φλο­γι­σμέ­νο πολυ­βό­λο» τον χαρα­κτη­ρί­ζει ο Τάκης Αδά­μος και συνε­χί­ζει: Η ζωή, η δρά­ση και τα έργα του δεν είναι παρά «εύστο­χες βολές» στις ρίζες της λαϊ­κής δυστυ­χί­ας, της εκμε­τάλ­λευ­σης, της ξενο­δου­λί­ας και της πολύ­πλευ­ρης καθυ­στέ­ρη­σης της χώρας. Αγω­νί­στη­κε αδιάλ­λα­χτα να εμπο­δί­σει τη ζού­γκλα «να κατα­κλύ­σει τους ανθρώ­πι­νους συνοικισμούς».

Αξιος μαχη­τής της στρα­τιάς της κοι­νω­νι­κής αλλα­γής. Για τη δρά­ση και τα έργα του γνώ­ρι­σε αμεί­λι­χτους και σκλη­ρούς διωγ­μούς: Το ’36 πιά­στη­κε και εκτο­πί­στη­κε στη Φολέ­γαν­δρο και αργό­τε­ρα, βαριά άρρω­στος, στην Ακρο­ναυ­πλία. Και έπει­τα «τα χρό­νια σου περ­νά­νε από διωγ­μό σε διωγμό/ Απ’ το Χαϊ­δά­ρι, στα μπου­ντρού­μια του Μεσολογγίου/ Απ’ τη Μακρό­νη­σο στον Αϊ — Στράτη/ Δίπλα στο θάνα­το με μια μπου­κιά χαμό­γε­λο στο στό­μα σου/ Με δύο αστρα­πές από­φα­ση στη νύχτα των ματιών σου…» (Γ. Ρίτσος) .

Γεν­νή­θη­κε το 1906 στο χωριό Σίβα της επαρ­χί­ας Μεσ­σα­ρά της Κρή­της. Πέρα­σε δύσκο­λα παι­δι­κά χρό­νια. Οικο­γέ­νεια πάμ­φτω­χη, δεν μπο­ρού­σε να προ­σφέ­ρει σχε­δόν τίπο­τε στα παι­διά της. Οι γονείς του ήταν αγρό­τες αν και ο πατέ­ρας του «άσκη­σε» τον περισ­σό­τε­ρο και­ρό το «επάγ­γελ­μα» του οπλαρ­χη­γού. Ο Θέμος Κορ­νά­ρος, σχε­δόν παι­δί, δού­λε­ψε σε διά­φο­ρα χει­ρω­να­κτι­κά επαγ­γέλ­μα­τα μέχρι και την Κατο­χή. Συνε­λή­φθη για τις ιδέ­ες του το 1947 και εξο­ρί­στη­κε ως το 1952. Πέθα­νε το 1970, ενώ η κατά­στα­σή του, τα τελευ­ταία χρό­νια, δεν ήταν καλή και λόγω της δικτα­το­ρί­ας ο θάνα­τός του πέρα­σε απα­ρα­τή­ρη­τος. Από την κύρυ­ξη της δικτα­το­ρί­ας μέχρι και το θάνα­τό του (από ποια αιτία; Η Έλλη Αλε­ξί­ου λέει από πλή­ρη ένδεια) δεν υπάρ­χουν ή δε μας έχουν δια­σω­θεί στοι­χεία για τη ζωή του. Περί­ερ­γο αν σκε­φτεί κανείς πόσο αγα­πη­τός ήταν και πόσες σχέ­σεις είχε με τους συνα­δέλ­φους του. Βεβαια είναι μια περί­ο­δος δύσκο­λη, με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα και τα μέλη του στην παρανομία.

Σαρά­ντα πέντε χρό­νια από το θάνα­τό του και πολύ λίγα έχουν γρα­φτεί για αυτόν και το έργο του. Ελά­χι­στα γνω­στό στις νεό­τε­ρες γενιές. Άδι­κο για κάποιον που κατα­ξί­ω­σε με την τέχνη του και τη ζωή του την ιδέα του κομ­μου­νι­σμού. Για κάποιον που με το έργο του κήρυ­ξε την πίστη του στο λαό και στους αγώ­νες του. Αυτό που χαρα­κτη­ρί­ζει το έργο του είναι ότι σε και­ρούς δύσκο­λους κήρυ­ξε τη μαχη­τι­κότ­τα, την αισιο­δο­ξία, την ελπί­δα, την καλο­σύ­νη, την αγά­πη και την ανθρωπιά.

Με αφορ­μή τα τριά­ντα πέντε χρό­νια από το θάνα­τό του ο Δήμος Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων μαζί με τον Σύλ­λο­γο Φιλο­λό­γων Δυτι­κής Αθή­νας και το περιο­δι­κό μας (ΑΤΕΧΝΩΣ), τιμού­με τον αγω­νι­στή λογο­τέ­χνη, ο οποί­ος για τη δρά­ση και τα έργα του γνώ­ρι­σε αμεί­λι­χτους και σκλη­ρούς διωγμούς.

Prosklisi Kornarou1

Η εκδή­λω­ση θα γίνει την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΗ 2015, στις 7 το από­γευ­μα, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» (Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου 39 και Αρε­τής, Άγιοι Ανάργυροι)

Χαι­ρε­τι­σμό θα απευ­θύ­νει ο Δήμαρ­χος Αγί­ων Αναρ­γύ­ρων Νίκος Σαρά­ντης

Θα μιλή­σουν:

Ηρα­κλής Κακα­βά­νης, Δημο­σιο­γρά­φος – Συγ­γρα­φέ­ας, συνεκ­δό­της του περιο­δι­κού ΑΤΕΧΝΩΣ
Σοφία Μπαρ­δά­νη — Σημα­ντή­ρη, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου φιλο­λό­γων Δυτι­κής Αθή­νας και μέλος της Επι­τρο­πής Κρί­σε­ως Νέων Μελών της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογοτεχνών
Αννε­κε Ιωαν­νά­του, φιλό­λο­γος – κρι­τι­κός λογοτεχνίας

Θα χαι­ρε­τί­σουν

Γιώρ­γος Φαρ­σα­κί­δης, ζωγρά­φος – συγ­γρα­φέ­ας, συνε­ξό­ρι­στος του Θέμου Κορνάρου
Ιφι­γέ­νεια Πανέ­τσου, από­γο­νος του συγγραφέα

Θα προ­βλη­θεί 5λεπτο ντο­κι­μα­ντέρ για το Στρα­τό­πε­δο Χαϊ­δα­ρί­ου σε επι­μέ­λεια Μαρί­ας Καϋ­με­νά­κη – Ζωής Οικονόμου

Την εκδή­λω­ση θα «ντύ­σει» μου­σι­κά ο Δημή­τρης Κανέλ­λος με το συγκρό­τη­μά του.

Θα συντο­νί­σει ο Αλέ­κος Πού­λος, ποι­η­τής, πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Κρί­σε­ως Νέων Μελών της Εται­ρί­ας Ελλή­νων Λογοτεχνών.

Το περιο­δι­κό μας από σήμε­ρα και μέχρι την ημέ­ρα της εκδή­λω­σης θα κάνει ένα εκτε­νές αφιέ­ρω­μα στον έργο του Θέμου Κορνάρου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο