Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θαύμα, Θαύμα!

ΘΑΥΜΑ, ΘΑΥΜΑ!

Μάθα­τε τα ευχάριστα
με τα οστά τση Αγίας;
από­φα­ση επή­ρα­νε πως
δεν θα χρειαζόμαστε
το Υπουρ­γείο Υγείας.

Ανά­γκη δεν θα έχουμε
για­τρούς, νοσοκομεία
τώρα με μία προσευχή
κι ανά­βο­ντας ένα κερί
θα ‘χου­με θεραπεία!

Ούτε παι­δεία θέλουμε
ούτε γυμνασιάρχες
η γνώ­ση μ’ επιφοίτηση
θα ‘ναι απ’ τους Ιεράρχες.

Αγία δια­θέ­του­με
όπου μπο­ρεί να γιάνει
όποια γυναί­κα δεν μπορεί
μόνη παι­διά να κάνει.

Άγιος δια τους τυφλούς
άλλος γι’ αναπηρίας
Άγιος και για τους τρελούς
ο της Κεφαλληνίας.

Άγιοι εφευ­ρί­σκο­νται
που ‘ναι για πάσα νόσο
καθέ­νας αποκλειστικά
και στο δικό του πόστο.

Εικό­νες ευσυγκίνητες
που κάπο­τε δακρύουν
κι οι Ιερείς δίνουν χρησμό
τ’ άσχη­μα προμηνύουν.

Στο κόσμο όλο κατέχουμε
μία μοναδικότητα
έχου­με Άγιο γιατρό
για κάθε ειδικότητα.

Σέβο­μαι το συναίσθημα
πίστης της κοινωνίας,
μέμ­φο­μαι τους αλχημιστές
«πιστούς» υποκρισίας.

Μέμ­φο­μαι όσους με σταυρούς
κι επί του θεί­ου νόμου
αυτούς που είναι έμποροι
του ανθρω­πί­νου πόνου.

Ω! συ Ελλά­δα που ΄δωσες
φώτα πολιτισμού
πώς ανα­τρέ­χεις σε καιρούς
χρό­νων σκοταδισμού!

D.ARMODOROS

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο