Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θα τουρτουρίσουν

Από 1,15 έως 1,20 ευρώ το λίτρο προ­βλέ­πε­ται να κυμαν­θεί φέτος η τιμή του πετρε­λαί­ου θέρ­μαν­σης, κάνο­ντας από τώρα πολ­λά λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά να τουρ­του­ρί­ζουν μπρο­στά στο χει­μώ­να. Η τιμή αυτή είναι απα­γο­ρευ­τι­κή για τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού, αφού και πέρυ­σι, με μικρό­τε­ρη σχε­τι­κά τιμή στο πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης, ελά­χι­στα νοι­κο­κυ­ριά θερ­μαί­νο­νταν κι αυτά για λίγες μόνο ώρες. Το δε επί­δο­μα θέρ­μαν­σης, που είναι κι αυτό κου­τσου­ρε­μέ­νο, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι θα απο­δο­θεί μέσω του «κοι­νω­νι­κού μερί­σμα­τος», που σημαί­νει ότι «παί­ζει» το πόσοι και πώς θα το πάρουν, χωρίς βέβαια κι αυτό να σώζει την κατά­στα­ση. Το «παρά­δο­ξο» της υπό­θε­σης είναι ότι όσο προ­χω­ρά­ει το σχέ­διο του κεφα­λαί­ου και της κυβέρ­νη­σης για ανα­βάθ­μι­ση της Ελλά­δας σε ενερ­γεια­κό κόμ­βο, τόσο μεγα­λώ­νει η ενερ­γεια­κή φτώ­χεια για το λαό, ενώ οι πολυ­θρύ­λη­τες «αυξή­σεις» στο εισό­δη­μα που υπό­σχε­ται η κυβέρ­νη­ση, είναι αέρας κοπα­νι­στός μπρο­στά σε ανα­τι­μή­σεις όπως αυτές στο πετρέ­λαιο, στην προ­βλε­πό­με­νη αύξη­ση της φορο­λο­γί­ας και πάει λέγο­ντας. Με άλλα λόγια, η βαρυ­χει­μω­νιά για το λαό συνε­χί­ζε­ται και στη «μετα­μνη­μο­νια­κή επο­χή», όσο κι αν η κυβέρ­νη­ση προ­σπα­θεί να πεί­σει για το αντί­θε­το. Προ­πά­ντων, όμως, παρα­δείγ­μα­τα όπως αυτό ανα­δει­κνύ­ουν το χάος που χωρί­ζει την άθλια καθη­με­ρι­νό­τη­τα του λαού με τις δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν σήμε­ρα να ικα­νο­ποι­ή­σει ολό­πλευ­ρα τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες του, αν φύγει από τη μέση το καπι­τα­λι­στι­κό κέρδος.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο