Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θεσσαλονίκη: Μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 2 Ιούνη στην Καμάρα

Σε μεγά­λο φοι­τη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο την Πέμ­πτη 2 Ιού­νη, στις 7 μ.μ. στην Καμά­ρα Θεσ­σα­λο­νί­κης, καλεί ο Συντο­νι­σμός Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων — Καθη­γη­τών — Εργα­ζο­μέ­νων του ΑΠΘ.

Η από­φα­ση πάρ­θη­κε μετά από σύσκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Πολυ­τε­χνείο του ΑΠΘ, με τη συμ­με­το­χή φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, των διδα­σκό­ντων και διοι­κη­τι­κών εργα­ζο­μέ­νων του Ιδρύματος.

Εκεί προ­τά­θη­κε σει­ρά πολύ­μορ­φων κινη­το­ποι­ή­σε­ων για το επό­με­νο διά­στη­μα, οι οποί­ες θα συζη­τη­θούν και στις Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις των επό­με­νων ημε­ρών, που περι­λαμ­βά­νουν, εκτός από το συλ­λα­λη­τή­ριο της Πέμ­πτης, συνέ­ντευ­ξη Τύπου αύριο Τετάρ­τη στις 12 μ. στη ΣΘΕ, συναυ­λία των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στα γρα­σί­δια της Φιλο­σο­φι­κής την Παρα­σκευή 9 Ιού­νη και παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Παρα­σκευή 3 Ιού­νη στην Ανω Λέσχη του ΑΠΘ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο