Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Θ. Παφίλης: Κάθε φορά που ο λαός πληρώνει αστρονομικά ποσά για εξοπλισμούς ακούμε τα ίδια επιχειρήματα

Την υπο­κρι­σία των αστι­κών κομ­μά­των που επα­νέ­λα­βαν τα περί θωρά­κι­σης της χώρας και ενί­σχυ­σης της εθνι­κής άμυ­νας, όπως σε κάθε συζή­τη­ση για την αγο­ρά νέων οπλι­κών συστη­μά­των, στη­λί­τευ­σε ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Θανά­σης Παφί­λης, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής.

Ο Θ. Παφί­λης επι­σή­μα­νε την ταύ­τι­ση των αστι­κών κομ­μά­των στη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας σε ΝΑΤΟ και Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και στην έντα­ξη των εξο­πλι­σμών στους σχε­δια­σμούς των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, σημειώ­νο­ντας ότι όλες οι κυβερ­νή­σεις αγο­ρά­ζουν οπλι­κά συστή­μα­τα που «κου­μπώ­νουν» με τα ΝΑΤΟι­κά. Έφε­ρε ως παρά­δειγ­μα την ανα­βάθ­μι­ση των αερο­σκα­φών F‑16 για­τί, όπως δήλω­σε το αμε­ρι­κα­νι­κό Πεντά­γω­νο, υπη­ρε­τεί­ται έτσι η καλύ­τε­ρη συνερ­γα­σία με την αερο­πο­ρία των ΗΠΑ για την ενί­σχυ­ση της Νοτιο­α­να­το­λι­κής Πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ.

Όπως τόνι­σε, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμε­ρα «απο­γεί­ω­σε» την προ­σπά­θεια εξα­πά­τη­σης του λαού, ενώ έχει υπη­ρε­τή­σει πιστά την πολι­τι­κή της εμπλο­κής της χώρας ως κυβέρ­νη­ση στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς. Πρό­σθε­σε δε ότι κανέ­να κόμ­μα δεν μπο­ρεί να κοροϊ­δέ­ψει τον κόσμο για τον χαρα­κτή­ρα του ΝΑΤΟ που έχει βυθί­σει τον κόσμο στο αίμα και τον πόνο και τα κόμ­μα­τα που κυβέρ­νη­σαν τη χώρα έδω­σαν στο ΝΑΤΟ ό,τι ήθε­λε για να διε­ξά­γει τους πολέ­μους του. Όπως το ΠΑΣΟΚ έδω­σε ό,τι του ζήτη­σε το ΝΑΤΟ στον πόλε­μο της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, όπως έστει­λαν και δια­τή­ρη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις ελλη­νι­κό στρα­τό στο Αφγα­νι­στάν. Μάλι­στα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η επο­νο­μα­ζό­με­νη «κυβέρ­νη­ση της αρι­στε­ράς» άνοι­ξε τον κύκλο για να δώσει νέες βάσεις στο ΝΑΤΟ, όπως στην Αλεξανδρούπολη.

Σημεί­ω­σε επί­σης ότι η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη επι­διώ­κει την εμπλο­κή για­τί θέλει να πάρει κομ­μά­τι από τη λεία και πως στην Ελλά­δα υπάρ­χουν εκεί­νοι που δυστυ­χούν και εκεί­νοι που βγά­ζουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια. Γι’ αυτό ο πατριω­τι­σμός ξεκι­νά από την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών του λαού και από τη φιλία μετα­ξύ όλων των λαών.

Τέλος, ανα­φε­ρό­με­νος στην κατά­στα­ση στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη που «μυρί­ζει μπα­ρού­τι», ξεκα­θά­ρι­σε ότι το ΚΚΕ δεν θα δεχθεί να πάει ο ελλη­νι­κός λαός να δώσει τη ζωή του για τα συμ­φέ­ρο­ντα εκεί­νων που συγκρούονται.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο