Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

” ΙΔΕΟΜΟΡΦΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ” ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Την Παρα­σκευή 9 Νοεμ­βρί­ου, ώρα 7μμ, εγκαι­νιά­ζε­ται στην Αίθου­σα περιο­δι­κών εκθέ­σε­ων στο Μου­σεί­ον της Πόλε­ως των Αθη­νών, Ίδρυ­μα Βού­ρου-Ευτα­ξία, Ι. Παπαρ­ρη­γο­πού­λου 7, Πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος, Αθή­να, ατο­μι­κή έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του γνω­στού εικα­στι­κού, λογο­τέ­χνη και θεω­ρη­τι­κού της σύγ­χρο­νης τέχνης Κώστα Ευαγ­γε­λά­του με τίτλο: “Ιδε­ο­μορ­φι­κές Συλλήψεις”.
Πρό­κει­ται για ένα σημα­ντι­κό φάσμα των εικα­στι­κών ανα­ζη­τή­σε­ων και αισθη­τι­κών δια­τυ­πώ­σε­ων του καλ­λι­τέ­χνη από το 2010–2018.

Τα επι­λεγ­μέ­να έργα της έκθε­σης είναι συν­θέ­σεις με μικτές τεχνι­κές στις οποί­ες ανα­δύ­ο­νται μορ­φές, φόρ­μες, εννοια­κά, αρχαι­κά και φυσι­κά μοτί­βα, μαθη­μα­τι­κά σύμ­βο­λα και γεω­με­τρι­κά σχήματα.Τα έργα έχουν φιλο­τε­χνη­θεί στην Αθή­να, το Αργο­στό­λι και το Παρί­σι. Τον Νοέμ­βριο του 2017 αρκε­τά από αυτά συμπε­ρι­λή­φθη­καν στην ανα­δρο­μι­κή έκθε­ση του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του με τίτλο “Κοσμι­κές Σπον­δές- Offrandes Seculaires” στη γκα­λε­ρί Espace Jano του Centre de Sevres στο Παρίσι.

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, Η ΜΟΥΣΑ

Η Ιστο­ρι­κός τέχνης, Officier des Arts et Lettres Δρ Ντό­ρα Ηλιο­πού­λου-Ρογκάν ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων στο κεί­με­νο της με τίτλο “Η ποι­η­τι­κή ζωγρα­φι­κή του Κώστα Ευαγγελάτου”:

“Παρα­κο­λου­θώ­ντας από χρό­νια τις ζωγρα­φι­κές δημιουρ­γί­ες του Κώστα Ευαγ­γε­λά­του, θαυ­μά­ζω τη συνε­χή εξέ­λι­ξη του ορά­μα­τός του, που ο ταλα­ντού­χος διτ­τός δημιουρ­γός — αυτό­νο­μα ζωγρά­φος και ποι­η­τής- κατορ­θώ­νει να ανα­νε­ώ­νει εκ των ένδον! Δίχως, ο άξιος και εμπνευ­σμέ­νος καλ­λι­τέ­χνης να “δανεί­ζε­ται” λύσεις και ενώ πει­σμα­τι­κά κωφεύ­ει στις σύγ­χρο­νες, απα­τη­λές σει­ρή­νες των επάλ­λη­λων συρ­μών φέρ­νει πάντο­τε σε πέρας την ουσια­στι­κή ‚εγγε­νή ανα­νέ­ω­ση των ερε­θι­σμά­των του έτσι ώστε να μην απει­θεί ποτέ στις αρχές και στα ιδα­νι­κά που έτα­ξε εαυ­τόν απ΄ αρχής. Κατορ­θώ­νει, ο Ευαγ­γε­λά­τος πάντο­τε, να είναι δημιουρ­γι­κά δια­φο­ρε­τι­κός και συγ­χρό­νως, ο εαυ­τός του σε μια συνε­χώς ανε­λισ­σό­με­νη τρο­χιά. Συν­δε­τι­κός κρί­κος στα έργα του: η ενορ­χη­στρω­μέ­νη σε αυτά υπέρ­τα­τη αρμο­νία και σε χρώ­μα και σε ρυθ­μό, δεν μας απορ­ρο­φά μόνο στη θέα­ση. Μας κατα­κλύ­ζει με ανεί­πω­τες έννοιες και μετα­φυ­σι­κά σε υφή ορά­μα­τα που μας εξοι­κειώ­νουν με τα μυστι­κά της υπέρ­τα­της ενέρ­γειας. Εκεί­νης που διέ­πει αλλά και ορί­ζε­ται από την κοσμογονία.

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΝΟΙΑΚΗ ΣΦΑΙΡΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΝΟΙΑΚΗ ΣΦΑΙΡΑ

Τόσο με τις εικα­στι­κές του δημιουρ­γί­ες όσο και με την ποί­η­ση αυτή καθαυ­τή και γενι­κά τα εμπνευ­σμέ­να κεί­με­να του αλλά κυρί­ως με τον ίδιο τον τρό­πο ζωής του ‚ο Κώστας απο­δει­κνύ­ει ότι η έννοια της ακραιφ­νούς δημιουρ­γί­ας είναι εγγε­γραμ­μέ­νη απ αρχής σε αυτό καθαυ­τό το DNA του.Τα έργα που παρου­σιά­ζο­νται στην τωρι­νή ατο­μι­κή του έκθε­ση στο Μου­σείο της Πόλε­ως των Αθη­νών ορί­ζουν και κατοι­κούν στην ουσία τον χώρο και δεν τον δια­κο­σμούν, απλά.”

Ο Ιστο­ρι­κός τέχνης, Καθη­γη­τής Παν/μίου Αθη­νών Στέ­λιος Λυδά­κης ανα­φέ­ρει στο κεί­με­νο του: “Με τον τίτλο «Ιδε­ο­μορ­φι­κές Συλ­λή­ψεις», ο πολύ­πλευ­ρος καλ­λι­τέ­χνης Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος εμπνέ­ε­ται αυτή τη φορά από τον Ουρα­νό, όπως μας απο­κα­λύ­πτε­ται την ημέ­ρα ή τη νύχτα, κάτα­στρος ή νεφε­λώ­δης, περισ­σό­τε­ρο σαν αυτό τού­το το Αχα­νές, όπου η ανθρώ­πι­νη φαντα­σία πλά­θει τον δικό της ιδιαί­τε­ρο κόσμο. Και είναι γεγο­νός, ότι ο Ουρα­νός επε­νερ­γού­σε πάντο­τε στον άνθρω­πο ως απο­κά­λυ­ψη της ίδιας της Υπό­στα­σης του Υπέρ­τα­του Όντος, ενώ το δέος που του διε­γεί­ρει, τον κάνει να ταυ­τί­ζει το Άπει­ρο με την Αιω­νιό­τη­τα και την Αθα­να­σία. Ο Emmanuel Kant τον αντι­με­τώ­πι­ζε ως το ύψι­στο θαύ­μα, παράλ­λη­λα με τον Ηθι­κό Νόμο: «Ο Ουρα­νός από την μια μεριά και ο Ηθι­κός Νόμος μέσα μου απο­τε­λούν το θαύ­μα αυτό καθαυ­τό». Κάποιοι καλ­λι­τέ­χνες της Ανα­γέν­νη­σης και κυρί­ως ο Andrea Mantegna έβλε­πε στις σιλου­έ­τες των νεφών γίγα­ντες και ιππό­τες και κάθε λογής φαντα­στι­κά όντα.

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, Η ΜΟΥΣΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος με διά­φο­ρες τεχνι­κές, που χρη­σι­μο­ποιεί, ορα­μα­τί­ζε­ται μορ­φές ανά­λο­γες μ’ εκεί­νες, που αεί­πο­τε οι άνθρω­ποι ανα­κά­λυ­πταν στον Ουρα­νό συσχε­τί­ζο­ντας τα σύνο­λα των άστρων με γνω­στές τους μορ­φές. Τυπι­κό παρά­δειγ­μα ο ζωδια­κός κύκλος και άλλα μεμο­νω­μέ­να συγκρο­τή­μα­τα. Και σε όλες τις περι­πτώ­σεις ο καλ­λι­τέ­χνης συμπλέ­κει αυτά που του απο­κα­λύ­πτο­νται, με την προ­σω­πι­κή βίω­ση και μάλι­στα με την ελευ­θε­ρία εκεί­νη, που απο­ζη­τά και βρί­σκει, εκεί που δεν υπάρ­χουν όρια και περιο­ρι­σμοί. Απλά αξιο­ποιού­νται οι αφορ­μές που προ­σφέ­ρουν κάποια τονι­σμέ­να φωτει­νά σημεία, για να μορ­φο­ποι­η­θεί ένα σχή­μα, ένα πρό­σω­πο και η αφη­ρη­μέ­νη εικό­να να απο­κτή­σει υπό­στα­ση κατα­νοη­τή. Χρώ­μα και σχή­μα­τα, φωτει­νά και σκο­τει­νά σημεία μετου­σιώ­νο­νται θαρ­ρείς σε νότες μιας υπερ­κό­σμιας παρ­τι­τού­ρας, που μετα­φρά­ζε­ται άμε­σα σε μου­σι­κή συμ­φω­νία, με τον χαρα­κτή­ρα προ­σω­πι­κών «ιδε­ο­μορ­φι­κών συλλήψεων».

Η νέα Ιστο­ρι­κός τέχνης Ευαγ­γε­λία Νάκα επι­ση­μαί­νει στο κεί­με­νο της “Με τα υλι­κά του κόσμου…”: Τα έργα της έκθε­σης προ­σφέ­ρουν με δαψι­λή ευρη­μα­τι­κό­τη­τα στην ανα­ζή­τη­ση της υλι­κό­τη­τας του αόρα­του και της αύρας των πραγ­μά­των, ίσως στην «πνευ­μα­τι­κή εσω­τε­ρι­κό­τη­τα, που δεν εκδη­λώ­νε­ται στις φόρ­μες του εξω­τε­ρι­κού κόσμου παρά μόνο όταν απο­συν­δέ­ε­ται από αυτόν για να επι­στρέ­ψει στον εαυ­τό της» όπως ανα­φέ­ρει ο Hegel. Σε αυτούς τους ορί­ζο­ντες φαί­νε­ται, τελι­κά, να δια­νοί­γε­ται η έκθε­ση αγγί­ζο­ντας θεμε­λιώ­δη αιτή­μα­τα της τέχνης όπως είναι η επί­τευ­ξη μίας αισθη­τι­κής εμπει­ρί­ας ευρύ­τε­ρης της οικεί­ας φαι­νο­με­νο­λο­γί­ας και των ορα­τών σχημάτων.
Η έκθε­ση θα διαρ­κέ­σει μέχρι τις 25 Νοεμ­βρί­ου 2018.

Ημέ­ρες και ώρες επί­σκε­ψης: Καθη­με­ρι­νά (εκτός Τρί­της) 9π.μ με 4μ.μ. Σάβ­βα­το και Κυρια­κή 10π.μ. με 3μ.μ.

euaggelatos1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο