Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ισραήλ, απαγορεύει στους Παλαιστίνιους γονείς να συνοδεύουν στο Νοσοκομείο τα άρρωστα από καρκίνο παιδιά τους.

 

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Τα άρρω­στα από βαριές αρρώ­στιες και καρ­κί­νο παι­διά της Δυτι­κής Όχθης και της Γάζας πηγαί­νουν στο Παλαι­στι­νια­κό Νοσο­κο­μείο Augusta Victoria στην Ιερου­σα­λήμ. Πολ­λά από αυτά χωρίς τους γονείς τους επει­δή θεω­ρού­νται “κίν­δυ­νος” για την ασφά­λεια του κρά­τους δολοφόνου.

Ας δού­με τι λέει ο Jesper Eneroth, νεα­ρός σοσιαλ­δη­μο­κρά­της πολι­τι­κός, μέλος της Εκκλη­σια­στι­κής επι­τρο­πής στην πόλη Γκέ­τε­μποργκ της Σου­η­δί­ας, που ήταν στο Ισρα­ήλ πριν λίγες ημέ­ρες. «Χθές έζη­σα κάτι πολύ φρι­κτό. Στο Νοσο­κο­μείο Augusta Victoria στην Ιερου­σα­λήμ συνά­ντη­σα άρρω­στα παι­διά από την Γάζα και την Δ. Όχθη. Μερι­κά από αυτά έχουν καρ­κί­νο, κάποια άλλα είναι βαριά άρρω­στα σε κύρια όργα­να του οργα­νι­σμού τους. Τα παι­διά της Γάζας βρί­σκο­νται στο Νοσο­κο­μείο και υπο­μέ­νουν αυτή την δοκι­μα­σία χωρίς τους γονείς τους. Το Ισρα­ήλ έχει απο­φα­σί­σει ότι γονείς κάτω από 40 χρο­νών δεν μπο­ρούν να φύγουν από την Γάζα για να είναι με τα παι­διά τους στο Νοσο­κο­μείο, επει­δή είναι επι­κίν­δυ­νος παρά­γο­ντας για την ασφά­λεια του Ισρα­ήλ. Αυτό που είδα χθες με τα μάτια μου είναι μια τόσο απί­στευ­τα σκλη­ρή πολι­τι­κή που δεν ειναι δυνα­τόν να την κατανοήσω».

augusta2

Τσεκ πόιντ 300. 2000–2500 άνθρω­ποι περι­μέ­νουν όλη την νύχτα στην ουρά για να πάνε στις δου­λειές τους ή στο Νοσοκομείο.

Τα παι­διά ‑όχι μόνο της Γάζας- που δολο­φο­νού­νται εν ψυχρώ την τελευ­ταία περί­ο­δο από τα Ισραη­λι­νά στρα­τεύ­μα­τα Κατο­χής αλλά και της Δ. Όχθης δέχο­νται απί­στευ­τη σκλη­ρό­τη­τα. Συλ­λαμ­βά­νο­νται, κακο­ποιού­νται με ξυλο­δαρ­μούς, ανα­γκα­στι­κές ομο­λο­γί­ες και άλλα βασα­νι­στή­ρια. Δέχο­νται εκβια­σμούς πως αν δεν ομο­λο­γή­σουν ή δεν κατα­δώ­σουν συνερ­γά­τες τους, ο πατέ­ρας τους θα χάσει την δου­λειά του. Παρά τις αντι­δρά­σεις από ακτι­βι­στές, δικη­γό­ρους και οργα­νώ­σεις ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, ο ισραη­λι­νός στρα­τός παρα­μέ­νει ακλόνητος.

Σύμ­φω­να με την στρα­τιω­τι­κή νομο­θε­σία που εφαρ­μό­ζε­ται για τους Παλαι­στί­νιους της Δυτι­κής Όχθης, τα παι­διά ηλι­κί­ας 12 ετών και άνω ανα­γνω­ρί­ζο­νται ως ποι­νι­κά υπό­λο­γοι για τις πρά­ξεις τους και αντι­με­τω­πί­ζουν ποι­νές φυλά­κι­σης έως και έξι μήνες για τη ρίψη μιας πέτρας.

Οργα­νώ­σεις ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των ανα­φέ­ρουν πως οι ενέρ­γειες του ισραη­λι­νού στρα­τού στη Δυτι­κή Όχθη εντάσ­σο­νται στο πλαί­σιο της στρα­τη­γι­κής του εκφο­βι­σμού, ώστε τα παι­διά να τρο­μο­κρα­τη­θούν και να μεί­νουν μακριά από δια­δη­λώ­σεις και κινη­το­ποι­ή­σεις στο μέλλον.

Παράλ­λη­λα, ο στρα­τός μέσω των ανα­κρί­σε­ων επι­χει­ρεί να συγκε­ντρώ­σει πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις οικο­γέ­νειες των ανη­λί­κων, μέλη των οποί­ων ενδέ­χε­ται να συμ­με­τέ­χουν στο κίνη­μα ενά­ντια στην ισραη­λι­νή κατο­χή. Έφτα­σαν στο σημείο να υπο­χρε­ώ­νουν βαριά άρρω­στα παι­δά­κια να πηγαί­νουν μόνα τους, ασυ­νό­δευ­τα για θερα­πεία. Έχουν ξεπε­ρά­σει όλα τα όρια απανθρωπιάς.

Δεν έχει τέλος η προ­σπά­θεια του Ισρα­ήλ να αφα­νί­σει τους Παλαι­στί­νιους με όλα τα μέσα. Να τους σβή­σει κυριο­λε­κτι­κά από τον χάρ­τη. Πολ­λοί απο­κα­λούν αυτήν την πολι­τι­κή σαν φυλε­τι­κό απαρτ­χάιντ. Μπο­ρεί και αυτό να υπάρ­χει στα σκε­πτι­κά αυτών που κυβερ­νούν το Ισρα­ήλ. Το σίγου­ρο είναι πως με την βοή­θεια των ΗΠΑ και της ΕΕ πραγ­μα­τι­κά το κάνουν, επει­δή μπο­ρούν, με έναν παρά­λυ­το και βου­βό ΟΗΕ, ένα δια­σπα­σμέ­νο λαό που υπο­φέ­ρει τα πάν­δει­να από τους Σιω­νι­στές κατα­κτη­τές και χωρίς καμία βοή­θεια παρά μόνο την συμπα­ρά­στα­ση του παγκό­σμιου λαϊ­κού κινήματος.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο