Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Ουκρανίας

Με την κατη­γο­ρία για «διχα­στι­κή προ­πα­γάν­δα» ξεκί­νη­σε στο Κίε­βο η δίκη για την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ουκρα­νί­ας, ενώ βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη ανά­λο­γες διώ­ξεις σε βάρος στε­λε­χών και μελών του κόμ­μα­τος σε όλη τη χώρα. Κύριος κατή­γο­ρος ενά­ντια στο ΚΚ είναι η αντι­δρα­στι­κή ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, με τη στή­ρι­ξη και φασι­στι­κών δυνά­με­ων, που, προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θή­σουν με πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο τα κοι­νά συμ­φέ­ρο­ντα ντό­πιας αστι­κής τάξης, ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, στο πλαί­σιο του αντα­γω­νι­σμού τους με τη Ρωσία, δεν διστά­ζουν να ματο­κυ­λούν τον ουκρα­νι­κό λαό.

Οι διώ­ξεις ενα­ντί­ον των κομ­μου­νι­στών στρέ­φο­νται ενά­ντια στον ίδιο τον ουκρα­νι­κό λαό και τα δικαιώ­μα­τά του και είναι επι­κίν­δυ­νες συνο­λι­κά για τους λαούς. Ας μη μας ξεγε­λούν οι μακρές (ή λιγό­τε­ρο μακρές) περί­ο­δοι «ευη­με­ρί­ας» στο καθε­στώς της αστι­κής δημο­κρα­τί­ας. Οι κομ­μου­νι­στές δεν έπα­ψαν και δεν θα πάψουν να είναι ο στό­χος της αστι­κής τάξης, για­τί είναι σε θέση να αντι­πα­λέ­ψουν την αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση, να δεί­ξουν στο λαό τη διέ­ξο­δο από την καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και να τον οργα­νώ­σουν στην πορεία για την ανα­τρο­πή της.

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο