Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή: Το Σκοπευτήριο και οι κυβερνητικές αθλιότητες ενάντια στον Ηλία Σταμέλο

Ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος, ένας αγω­νι­στής που τίμη­σε όσο ελά­χι­στοι την θέση που του εμπι­στεύ­τη­κε ο λαός της ηρω­ϊ­κής αυτής πόλης, μπο­ρεί να έχα­σε σήμε­ρα εκλο­γι­κή μάχη. Έπε­σε, ωστό­σο, “με το κεφά­λι ψηλά”, έχο­ντας να αντι­με­τω­πί­σει έναν ολό­κλη­ρο μηχα­νι­σμό προ­πα­γάν­δας, ψεύ­δους και διαστρέβλωσης.

Απέ­να­ντι στον Ηλ. Στα­μέ­λο και τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση” δεν ήταν μόνο έτε­ρος — στη­ρι­ζό­με­νος απ’ το ΚΙΝΑΛ — υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Χρ. Βοσκό­που­λος. Η ίδια η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, δια μέσου του υπουρ­γού Νίκου Παπ­πά, έκα­νε τα πάντα για να αβα­ντά­ρει τον κ.Βοσκόπουλο,  δια­στρε­βλώ­νο­ντας την αλή­θεια και δια­δί­δο­ντας άθλια ψεύ­δη ενά­ντια στη δημο­τι­κή αρχή.

Τέτοιο ψεύ­δος — μνη­μείο πολι­τι­κής αθλιό­τη­τας και αμο­ρα­λι­σμού — είναι και το πρό­σφα­το “τιτί­βι­σμα” του υπουρ­γού για το Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής. Ο λόγος πίσω από αυτήν την επί­θε­ση σχε­τί­ζε­ται με την περή­φα­νη στά­ση του Ηλ. Στα­μέ­λου που αρνή­θη­κε να συμ­με­τά­σχει στις “φιέ­στες” που έστη­σε ο κ. Τσί­πρας και η κυβέρ­νη­ση του καπη­λευό­με­νοι την ηρω­ϊ­κή ιστο­ρία του χώρου.

Ο δήμαρ­χος Ηλ. Στα­μέ­λος στά­θη­κε απέ­να­ντι στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ να καπη­λευ­τεί πολι­τι­κά την ιστο­ρία και τους αγώ­νες του λαού της Και­σα­ρια­νής. Όρθω­σε το ανά­στη­μα του στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να ξεπου­λή­σει τον χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου, να δια­στρε­βλώ­σει και να παρα­χα­ρά­ξει την ιστο­ρία της Αντίστασης.

Για τους κομ­μου­νι­στές, το Σκο­πευ­τή­ριο της Και­σα­ρια­νής απο­τε­λεί μέρος-κει­μή­λιο του ηρω­ϊ­κού αγώ­να και των θυσιών του λαού μας ενά­ντια στο φασι­σμό. Για την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ απο­τε­λεί άλλο ενα φιλέ­το, έτοι­μο να παρα­δο­θεί για “αξιο­ποί­η­ση” και μπιζνες…

Όλους αυτούς, που ανε­ρυ­θρί­α­στα προ­σε­ται­ρί­ζο­νται την ιστο­ρία και τις θυσί­ες της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του λαού της Και­σα­ρια­νής, που έχουν κου­ρε­λιά­σει και ποδο­πα­τή­σει κάθε έννοια της αρι­στε­ράς, θα τους κρί­νει η Ιστο­ρία και θα τους τοπο­θε­τή­σει εκεί που πραγ­μα­τι­κά ανήκουν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο