Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλή και αγωνιστική σχολική χρονιά

Αύριο, Παρα­σκευή είναι το ξεκί­νη­μα της σχο­λι­κής χρονιάς.

Το ΑΤΕΧΝΩΣ εύχε­ται σε όλη τη σχο­λι­κή κοι­νό­τη­τα καλή σχο­λι­κή χρονιά.

Στου μικρούς μαθη­τές να δια­βά­ζουν τα μαθή­μα­τά τους, να είναι καλοί μαθη­τές – η γνώ­ση θα είναι το όπλο τους αύριο – και να παί­ζουν πολύ με τους φίλους τους στις αλά­νες, στις πλα­τεί­ες και στα πάρκα.

Στους μεγά­λους μαθη­τές και στους εκπαι­δευ­τι­κούς καλή αγω­νι­στι­κή χρο­νιά για να προ­ε­τοι­μά­σου­με τις καλύ­τε­ρες ημέρες.

Δάσκα­λοι και καθη­γη­τές να μαθαί­νουν στα παι­διά να αμφι­σβη­τούν αυτά που διαβάζουν.

Στους γονείς, που με χίλιες δυσκο­λί­ες κατα­φέρ­νου­με να αντα­πο­κρι­θού­με στα στοι­χειώ­δη, θα απευ­θύ­νου­με κάλε­σμα διεκ­δί­κη­σης της δημό­σιας δωρε­άν παι­δεί­ας, τέτοια που να αντι­στοι­χεί στις ανά­γκες και στις απαι­τή­σεις των παι­διών μας. Μόνο έτσι θα τους εξα­σφα­λί­σου­με ένα καλύ­τε­ρο αύριο.

Την αυρια­νή ημέ­ρα το περιο­δι­κό θα την αφιε­ρώ­σει στο σχολείο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο