Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΚΕ — Πιερία: Ο λαός δεν πρέπει να πιστέψει σε σωτήρες που θα του τάξουν «φύκια για μεταξωτές κορδέλες»

Ανοι­χτή σύσκε­ψη της ΚΟΒ Λιτο­χώ­ρου του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Κυρια­κή 5 Μάρ­τη στο Δημαρ­χείο του Δήμου Δίου — Ολύ­μπου, στην αίθου­σα του Δημο­τι­κού Συμβουλίου.

Το άνοιγ­μα έκα­νε ο γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟΒ Λιτο­χώ­ρου, Στέρ­γιος Κλι­γκό­που­λος, χαι­ρε­τι­σμό απεύ­θυ­νε η Τασού­λα Τηλέ­γρα­φου, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του ΚΚΕ, ενώ την κεντρι­κή ομι­λία πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Δημή­τρης Παπα­το­λί­δης, μέλος της ΚΕ του Κόμματος.

Στο ξεκί­νη­μα της σύσκε­ψης κρα­τή­θη­κε ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη των θυμά­των του εγκλή­μα­τος στα Τέμπη. Με το πέρας της κεντρι­κής ομι­λί­ας έγι­ναν ερωτήσεις.

Κατά την ομι­λία του ο Δ. Παπα­το­λί­δης ανα­φέρ­θη­κε σε όλα τα ζητή­μα­τα που αυτή τη στιγ­μή απα­σχο­λούν την επι­και­ρό­τη­τα. Ανα­φέρ­θη­κε στο προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη, στις ευθύ­νες που υπάρ­χουν στον κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό, στις μέχρι τώρα κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ, στην ιδιω­τι­κή εται­ρεία και στο γεγο­νός ότι τόσες ζωές θυσιά­στη­καν στον βωμό του κέρδους.

Κατά τη διάρ­κεια της ομι­λί­ας έγι­νε ανα­φο­ρά στο κοι­νό πρό­γραμ­μα που υλο­ποιούν τα αστι­κά κόμ­μα­τα, με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, του κεφα­λαί­ου και πώς αυτό εκφρά­ζε­ται στη ζωή του λαού καθη­με­ρι­νά, με ακρί­βεια, ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, τσα­κι­σμέ­να εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα κ.ά. Ανα­φέρ­θη­κε στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που είναι σε εξέ­λι­ξη στην Ουκρα­νία και στο ότι η ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη και τα κόμ­μα­τά της εμπλέ­κουν τον λαό μας σε αυτό τον πόλε­μο, θέτο­ντας τον λαό σε μεγά­λους κινδύνους.

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έγι­νε στο ότι ο λαός δεν πρέ­πει να πιστέ­ψει σε νέους σωτή­ρες, που για άλλη μια φορά θα του τάξουν «φύκια για μετα­ξω­τές κορ­δέ­λες», ούτε και να μπει στη λογι­κή του μικρό­τε­ρου κακού, καθώς πλέ­ον έχει πεί­ρα και μπο­ρεί να βγά­λει συμπεράσματα.

Η ομι­λία ολο­κλη­ρώ­θη­κε με ανα­φο­ρές σε μια σει­ρά από αγώ­νες, τους οποί­ους έδω­σε ο λαός όλους του προη­γού­με­νους μήνες, με μπρο­στά­ρη­δες του κομ­μου­νι­στές και κατά­φε­ρε να απο­σπά­σει μια σει­ρά από μεγα­λύ­τε­ρες ή μικρό­τε­ρες κατα­κτή­σεις. Εκεί βρί­σκε­ται η ελπί­δα, στη δύνα­μη του αγώ­να, για­τί μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό, με όσο γίνε­ται πιο δυνα­τό ΚΚΕ. Αυτή είναι η μόνη διέ­ξο­δος που θα βάζει εμπό­δια στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που υλο­ποιούν τα κόμ­μα­τα του κεφα­λαί­ου και που ανοί­γει τον δρό­μο της ανα­τρο­πής αυτού του πέρα για πέρα σάπιου συστήματος.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο