Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κλάρα Τσέτκιν: Ο Λένιν για τη γυναίκα

Το “Ατέ­χνως” τιμά τη Μέρα της Γυναί­κας (1)

Επι­μέ­λεια: ofisofi //

Η Κλά­ρα Τσέτ­κιν γεν­νή­θη­κε στις 5 Ιου­λί­ου του 1857 στο Βιντε­ρά­ου της Σαξω­νί­ας. Από νωρίς ενδια­φέρ­θη­κε για το σοσια­λι­στι­κό κίνη­μα και τη μαρ­ξι­στι­κή θεω­ρία. Αυτό είχε ως απο­τέ­λε­σμα το 1881 να προ­σχω­ρή­σει στο Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα, το οποίο τότε είχε απο­κτή­σει αρκε­τή δύνα­μη στη Γερ­μα­νία αν και παρά­νο­μο. Σύντο­μα ανα­δεί­χθη­κε σε μια από τις πιο σημα­ντι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τές του. Πήρε μέρος στο ιδρυ­τι­κό συνέ­δριο της Δεύ­τε­ρης Διε­θνούς και το 1890 ηγή­θη­κε του γυναι­κεί­ου κινήματος.

Στη διάρ­κεια του Πρώ­του Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα δια­σπά­στη­κε και η Τσέτ­κιν συντά­χθη­κε με την κομ­μου­νι­στι­κή πτέ­ρυ­γα. Ιδρυ­τι­κό μέλος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γερ­μα­νί­ας. Από το 1920 εκλε­γό­ταν συνε­χώς βου­λευ­τής και εξέ­δι­δε τη γυναι­κεία επι­θε­ώ­ρη­ση «Η Ισότητα».

Με δική της πρό­τα­ση, στη Β‘ Διε­θνή Συν­διά­σκε­ψη των σοσια­λι­στριών γυναι­κών, στην Κοπεγ­χά­γη το 1910, καθιε­ρώ­θη­κε η 8η του Μάρ­τη, ως Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας στη μνή­μη των εργα­τριών από τα υφα­ντουρ­γεία και τα ραφτά­δι­κα της Νέας Υόρ­κης που έκα­ναν δια­δη­λώ­σεις και απερ­γί­ες διεκ­δι­κώ­ντας ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δου­λειάς, μεί­ω­ση του ωρα­ρί­ου εργα­σί­ας, εξί­σω­ση των μισθών ανδρών και γυναι­κών για την ίδια εργα­σία, θέτο­ντας επι­πλέ­ον ζητή­μα­τα για την εκμε­τάλ­λευ­ση και τις φυλε­τι­κές διακρίσεις.

Το Γενά­ρη του 1925 έγρα­ψε το βιβλίο Ο Λένιν για τη γυναί­κα. Ήδη ο Λένιν ήταν νεκρός αλλά η Κλά­ρα Τσέτ­κιν πίστευε ότι ο Λένιν εξα­κο­λου­θού­σε να είναι ζωντα­νός περισ­σό­τε­ρο από κάθε άλλη φορά και να διδά­σκει με το έργο του την ανά­γκη να αγω­νι­στούν οι γυναί­κες για την απε­λευ­θέ­ρω­σή τους από την εκμε­τάλ­λευ­ση και την κατα­πί­ε­ση του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος. Ειδι­κό­τε­ρα οι εργα­ζό­με­νες γυναί­κες και οι γυναί­κες των λαϊ­κών στρω­μά­των έπρε­πε να «ξεκολ­λή­σουν από τις σάρ­κες τους τα νύχια του καπι­τα­λι­σμού» για­τί «όσο εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει ο καπι­τα­λι­σμός και να μετα­τρέ­πει τους πλού­σιους σε δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χους, τους φτω­χούς σε ζητιά­νους, τους αδύ­να­τους σε σκλά­βους, οι εργα­ζό­με­νες γυναί­κες είναι υπο­χρε­ω­μέ­νες να σκύ­βουν κάτω από διπλό ζυγό, η μοί­ρα τους θα είναι να αδι­κιού­νται, να κατα­πιέ­ζο­νται, να γίνο­νται θύμα­τα εκμε­τάλ­λευ­σης από δυο πλευ­ρές. Ο άντρας τους θα είναι αφέ­ντης στο σπί­τι, και ο κεφα­λαιο­κρά­της στο εργο­στά­σιο ή στο χωράφι…».

Στο βιβλίο αυτό η Κλά­ρα Τσέτ­κιν, που συν­δε­ό­ταν με βαθιά και μακρο­χρό­νια φιλία με το Λένιν και υπήρ­χε αλλη­λο­ε­κτί­μη­ση ανά­με­σά τους, παρα­θέ­τει εκτός των άλλων τις ανα­μνή­σεις της από τον Λένιν. Κατα­γρά­φει τις συνο­μι­λί­ες της με τον Λένιν για την οργα­νω­μέ­νη δρά­ση ανά­με­σα στις εργα­ζό­με­νες γυναί­κες, το ζήτη­μα των σεξουα­λι­κών σχέ­σε­ων και του γάμου, τον ελεύ­θε­ρο έρω­τα, τη σημα­σία του γυναι­κεί­ου κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος και τις από­ψεις του Λένιν για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της γυναίκας.

KLARA2

Ένα από τα σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα που συζη­τούν ο Λένιν και η Κλά­ρα Τσέτ­κιν είναι η μορ­φω­τι­κή δου­λειά τόσο στις γυναί­κες όσο και στους άνδρες βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση στη δια­δι­κα­σία της χει­ρα­φέ­τη­σης και των δύο φύλων:

«- Πολ­λοί θεω­ρούν – εξα­κο­λού­θη­σε ο σύντρο­φος Λένιν – την προ­πα­γάν­δα και τη δρά­ση ανά­με­σα στις γυναι­κεί­ες μάζες, το ξύπνη­μα και την επα­να­στα­τι­κή τους καθο­δή­γη­ση, σαν μια εντε­λώς δευ­τε­ρεύ­ου­σα δου­λειά, σαν μια λεπτο­μέ­ρεια που ενδια­φέ­ρει μόνο τις συντρό­φισ­σες. Αυτό είναι λάθος, βασι­κό λάθος! Είναι τάση χωρι­στι­κή και χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναι­κών απ’ την ανάποδη!

Το λάθος αυτό οφεί­λε­ται, κατά βάθος, στην υπο­τί­μη­ση της γυναί­κας και των ικα­νο­τή­των της. Μάλι­στα, δυστυ­χώς ισχύ­ει ακό­μα για πολ­λούς συντρό­φους μας η παροι­μία: «Ξύστε τον κομ­μου­νι­στή και θα βρεί­τε τον Φιλι­σταίο!». Φυσι­κά πρέ­πει να ξύσει κανείς το ευαί­σθη­το σημείο, και το σημείο αυτό είναι η νοο­τρο­πία του για τη γυναί­κα. Υπάρ­χει άλλη φανε­ρώ­τε­ρη από­δει­ξη γι’ αυτό, παρά η αδια­φο­ρία με την οποί­αν οι άντρες βλέ­πουν πώς βασα­νί­ζο­νται οι γυναί­κες στο σπί­τι με την ταπει­νω­τι­κή, τη μονό­το­νη, την εξα­ντλη­τι­κή και απο­βλα­κω­τι­κή δου­λειά του νοι­κο­κυ­ριού, που στε­νεύ­ει το μυα­λό τους, χαλα­ρώ­νει κάθε ορμή τους, τσα­κί­ζει κάθε τους θέλη­ση; Φυσι­κά, δεν μιλάω για τις κυρί­ες της μπουρ­ζουα­ζί­ας, που φορ­τώ­νουν σε μισθω­τά πρό­σω­πα όλες τις δου­λειές του σπι­τιού, μαζί με την ανα­τρο­φή των παι­διών. Αυτό που λέω, ισχύ­ει για την τερά­στια πλειο­ψη­φία των γυναι­κών, μαζί και των γυναι­κών της εργα­τι­κής τάξης, ακό­μα κι’ όταν όλη την ημέ­ρα μένουν και δου­λεύ­ουν στο εργοστάσιο.

Π ο λ ύ λ ί γ ο ι ά ν δ ρ ε ς – ο ύ τ ε κ’ ο ι π ρ ο λ ε τ ά ρ ι ο ι α κ ό μ α – σ υ λ λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι π ό σ ο υ ς κ ό π ο υ ς κ α ι π ό σ α β ά σ α ν α θ α ε λ α φ ρ ώ ν α ν ε ή θ α α φ α ι ρ ο ύ σ α ν α π’ τ η γ υ ν α ί κ α, α ν θ έ λ α ν ε ν α κ ά μ ο υ ν κ ι’ α υ τ ο ί μ ε ρ ι κ έ ς γ υ ν α ι κ ε ί ε ς δ ο υ λ ε ι έ ς.

Αλλά όχι. Αυτό είναι αντί­θε­το στα δικαιώ­μα­τα και στην αξιο­πρέ­πεια του αντρός! Ο άνδρας θέλει νάχει την ησυ­χία του και την άνε­σή του. Και όμως η οικια­κή ζωή της γυναί­κας είναι μια καθη­με­ρι­νή θυσία σε χίλιες δυο τιπο­τέ­νιες μικρο­δου­λειές. Η παλιά κυριαρ­χι­κή εξου­σία του αντρός συνε­χί­ζε­ται έτσι συγκαλυμμένα.

Αντι­κει­με­νι­κά όμως η σκλά­βα του βρί­σκει την εκδί­κη­σή της. Συγκα­λυμ­μέ­να κι’ αυτή. Η καθυ­στε­ρη­μέ­νη κατά­στα­ση της γυναί­κας, η αδυ­να­μία της να κατα­λά­βει τα επα­να­στα­τι­κά ιδα­νι­κά του αντρός, κόβουν τη χαρά και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά στους αγώ­νες του. Μοιά­ζουν σαν το αόρα­το σαρά­κι, που απα­ρα­τή­ρη­το, αργά αλλά σίγου­ρα, κου­φώ­νει κι’ απο­σα­θρώ­νει το ξύλο. Ξαί­ρω καλά την εργα­τι­κή ζωή, κι’ όχι μόνο απ’ τα βιβλία.

Η κ ο μ μ ο υ ν ι σ τ ι κ ή μ α ς δ ρ ά σ η α ν ά μ ε σ α σ τ ι ς γ υ ν α ι κ ε ί ε ς μ ά ζ ε ς , η π ο λ ι τ ι κ ή μ α ς δ ρ ά σ η, π ε ρ ι κ λ ε ί ν ε ι κ α ι α ρ κ ε τ ή δ ό σ η μ ο ρ φ ω τ ι κ ή ς δ ο υ λ ε ι ά ς α ν ά μ ε σ α σ τ ο υ ς ά ν τ ρ ε ς. Ο φ ε ί λ ο υ μ ε ν α ξ ερ ρ ι ζ ώ σ ο υ μ ε κ α ι τ ι ς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς, τ ι ς λ ε π τ ό τ ε ρ ε ς ρ ί ζ ε ς τ η ς π α λ ι ά ς κ υ ρ ι α ρ χ ι κ ή ς α ν τ ί λ η ψ η ς το υ α ν τ ρ ό ς.

Μέσα στο Κόμ­μα κι’ ανά­με­σα στις μάζες. Είναι κι’ αυτό ένα απ’ τα πολι­τι­κά μας καθή­κο­ντα, όπως κι’ η επεί­γου­σα ανά­γκη του σχη­μα­τι­σμού ενός επι­τε­λεί­ου από συντρό­φισ­σες και συντρό­φους, που βαθιά καταρ­τι­σμέ­νοι στη θεω­ρία και στην πρά­ξη θ’ ανα­λά­βουν και θ’ απλώ­σουν τη δρά­ση του Κόμ­μα­τος ανά­με­σα στις εργα­ζό­με­νες γυναίκες.»

 

KLARA3Κλά­ρας Τσέτ­κιν, Ο Λένιν για τη γυναί­κα, Εκδό­σεις Μνή­μη, Αθή­να 1975

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο