Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗΣ: Ο φόβος τους, η ελπίδα μας — Τώρα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό

Στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις 21 Μαΐ­ου, η άνο­δος του ΚΚΕ σε ψήφους και ποσο­στά, εκλέ­γο­ντας 26 βου­λευ­τές, απο­τέ­λε­σε το μονα­δι­κό θετι­κό βήμα μέσα σε έναν κατά τ’ άλλα αρνη­τι­κό συσχε­τι­σμό. Στις νέες κάλ­πες που θα στη­θούν, το βήμα αυτό μπο­ρεί να μεγα­λώσει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, με περισ­σό­τε­ρες κόκ­κι­νες ψήφους παντού.

Για­τί η ψήφος στο ΚΚΕ απο­τε­λεί επέν­δυ­ση στους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες που θα δώσου­με ξανά ενά­ντια στη νέα επί­θε­ση που θα εξαπολύ­σει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ ‑με συμ­μά­χους της τα αστι­κά κόμ­μα­τα- σε βάρος των νέων. Και επει­δή το πρό­γραμμα της επό­με­νης αντι­λαϊ­κής κυβέρ­νη­σης είναι δεδο­μέ­νο, η ψήφος της νεο­λαί­ας μπο­ρεί να ενι­σχύ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, εκεί­νη που θα υπε­ρα­σπί­ζε­ται με συνέ­πεια και μαχη­τι­κό­τη­τα τα συμ­φέ­ρο­ντά της μέσα και έξω από τη βου­λή, ενι­σχύ­ο­ντας ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ΚΚΕ.

Κόντρα σε όσους, με τις νέες εκλο­γές, προ­σπα­θούν να λεη­λα­τή­σουν την ψήφο της νεο­λαί­ας που δεν εγκλω­βί­στη­κε στα διλήμ­μα­τα της αντι­λαϊ­κής «στα­θε­ρό­τη­τας», με στό­χο να απο­σπά­σουν τη συναί­νε­σή της στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή, ακό­μα περισ­σό­τε­ροι νέοι μπο­ρούν να ψηφί­σουν ξανά, όπως αγω­νί­στη­καν το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, μαζί με το ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ είναι το μονα­δι­κό κόμ­μα που παλεύ­ει για την αλλα­γή του συσχε­τι­σμού δύνα­μης, για να μπο­ρέ­σει ο λαός να πάρει στα χέρια του τις τύχες του, να μην ενα­ποθέτει τις ελπί­δες του σε επί­δο­ξους «σωτή­ρες». Τα χρό­νια που προη­γή­θη­καν είχα­με πολ­λά ελπι­δο­φό­ρα παρα­δείγ­μα­τα που επι­βε­βαί­ω­σαν ότι αυτή είναι η μονα­δι­κή ρεα­λιστική προοπτική.

Τώρα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό !!
Με το ΚΚΕ «την πάλη για την αλλαγή του συσχετισμού

Η πεί­ρα της τετρα­ε­τί­ας απο­δει­κνύ­ει ότι όποιο ποσο­στό και να έχει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, καμία αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση δεν είναι παντο­δύ­να­μη όταν απέ­να­ντι της έχει ένα δυνα­τό εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, που βάζει εμπό­δια, μετρά­ει νίκες, συγκρού­ε­ται με την πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τη ζωή και το μέλ­λον της νεο­λαί­ας. Για­τί, έτσι κατα­φέ­ρα­με να δώσου­με πολ­λά «χαστού­κια» στην κυβέρ­νη­ση το προη­γού­με­νο διά­στη­μα, την κάνα­με να τρέ­μει από φόβο κάθε φορά που ετοι­μα­ζό­ταν να φέρει νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα.

Είναι η εμπι­στο­σύ­νη ότι η νεο­λαία μπο­ρεί να τα βάλει με όσους της στε­ρούν τις σπου­δές και τα δικαιώ­μα­τά της, που έγι­νε πραγ­μα­τι­κό­τη­τα με τους αγώ­νες των φοι­τη­τών ενά­ντια στις αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές που δρο­μο­λό­γη­σε η κυβέρ­νη­ση για τα πανε­πι­στή­μια, την είσο­δο της πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας στις σχο­λές που έφτα­σε τον Κυρ. Μητσο­τά­κη στο σημείο να μιλά­ει σήμε­ρα για πιθα­νή από­συρ­σή της. Σε αυτή την πάλη οι φοι­τη­τές βγή­καν νικη­τές για­τί συγκρού­στη­καν με τη δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων που υπο­βαθ­μί­ζει τις σπου­δές και τα μορ­φω­τι­κά δικαιώ­μα­τα, πήγαν κόντρα στην επί­θε­ση της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ που μιλού­σε για «σιω­πη­ρές πλειο­ψη­φί­ες» που δήθεν στη­ρί­ζουν την είσο­δο των ΟΠΠΙ στις σχο­λές, αλλά και στην αντι­πο­λί­τευ­ση του ΣΥΡΙΖΑ (του τότε 30%) που καλού­σε οι αστυ­νο­μι­κές ομά­δες να λογο­δο­τούν στους πρυ­τά­νεις και όχι στο υπουρ­γείο. Και αν σήμε­ρα τα παπα­γα­λά­κια της κυβέρ­νη­σης προ­σπα­θούν να πεί­σουν ότι οι φοι­τη­τές στη­ρί­ζουν τις αντιεκ­παι­δευ­τι­κές αλλα­γές, της θυμί­ζου­με ότι το μήνυ­μα των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών ήταν ξεκά­θα­ρο και εκκω­φα­ντι­κό: Οι φοι­τη­τές έκα­ναν ξανά επι­λο­γή αγώ­να ανα­δει­κνύ­ο­ντας την Παν­σπου­δα­στι­κή 1η δύνα­μη. Ενώ ακό­μα και με τις δικές τους μετρή­σεις των exit poll, οι ψηφο­φό­ροι της ΝΔ στους φοι­τη­τές μειώ­θη­καν κατά 7% σε σχέ­ση με τις προη­γού­με­νες εκλογές.

Είναι τα δεκά­δες παρα­δείγ­μα­τα αγώ­νων σε χώρους δου­λειάς, που οι εργα­ζό­με­νοι βίω­σαν την πολυ­δια­φη­μι­ζό­με­νη «ανά­πτυ­ξη», την εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας, το τσά­κι­σμα των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των. Δεν έδει­ξαν ανα­μο­νή για τις «αυξή­σεις στους μισθούς» που δια­φη­μί­ζουν το ένα μετά το άλλο τα αστι­κά κόμ­μα­τα, μιλώ­ντας πάντα για ψίχου­λα, δεν περί­με­ναν την ώρα της κάλ­πης για να δουν κάτι να αλλά­ζει στη ζωή τους, αλλά οργά­νω­σαν την πάλη και είχαν κατα­κτή­σεις, πέτυ­χαν αυξή­σεις στους μισθούς, υπο­γρα­φή συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων, κατά­φε­ραν να μην εφαρ­μο­στούν ψηφι­σμένοι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι. Είναι οι εργα­ζό­με­νοι στη Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κή Ζώνη, που δεν άφη­σαν ανα­πά­ντη­το το εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα. Συγκρού­στη­καν με κυβέρ­νη­ση και εργο­δο­σία που διορ­γά­νω­ναν προ­ε­κλο­γι­κές φιέ­στες, μιλώ­ντας για «χαμο­γε­λα­στούς εργά­τες» και «καλές δου­λειές», την ίδια ώρα που οι εργά­τες με τους αγώ­νες τους προει­δο­ποιού­σαν για την έλλει­ψη μέτρων προ­στα­σί­ας, τις άθλιες συν­θή­κες δουλειάς.

Είναι οι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες που κινη­το­ποι­ή­θη­καν για το έγκλη­μα στα Τέμπη, που ανε­ξάρτητα πιθα­νά από την επι­λο­γή που έκα­ναν στην κάλ­πη ή αν ψήφι­σαν, απά­ντη­σαν στο δίλημ­μα που έθε­σε μόνο το ΚΚΕ «τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας», κατα­δί­κα­σαν ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ, όσους έχουν κυβερ­νή­σει και στη­ρί­ζουν αυτή την πολι­τι­κή. Αυτοί, μαζί με τους κομ­μουνιστές, θα βρε­θούν ξανά απέ­να­ντι σε όσους μας έχουν γεμί­σει «κοι­λά­δες των Τεμπών».

Αυτό που χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει και την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών είναι η πάλη για όσα έχου­με σήμε­ρα ανά­γκη, όσα μας απα­σχο­λούν και συζη­τά­με, τελι­κά για την ίδια μας τη ζωή. Όσο η κυ­βέρνηση και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα σχε­διά­ζουν πώς θα κάνουν την πραγ­ματικότητα που βιώ­νου­με ακό­μα χει­ρό­τε­ρη, το ΚΚΕ καλεί τους νέους να γίνουν πρω­τα­γω­νι­στές στη ζωή τους, να βρουν τη θέση τους στην πάλη για να μπο­ρέ­σου­με να ζήσου­με, να σπου­δά­σου­με και να εργα­στού­με όπως πραγ­μα­τι­κό αρμό­ζει σήμε­ρα σε σύγκρου­ση με όσους μας το στερούν.

Για το σχολείο που έχουμε ανάγκη

Μόνο σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ μπο­ρεί να γίνει πραγματικό­τητα το σχο­λείο που έχου­με ανά­γκη, κόντρα στη σημε­ρι­νή υπο­βάθ­μι­ση που γεν­νά ανα­σφά­λεια και εξο­ντώ­νει τους μα­θητές, στε­ρώ­ντας ολό­πλευ­ρη γνώση.

Για­τί μπο­ρεί η Ν. Κερα­μέ­ως να δια­φη­μί­ζει το «σχο­λείο του μέλ­λο­ντος», να πανη­γυ­ρί­ζει για τους δια­δρα­στι­κούς πίνα­κες και τα σετ ρομπο­τι­κής που δόθη­καν σε σχο­λεία με χρη­μα­το­δό­τη­ση από το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, οι μαθη­τές όμως γνω­ρί­ζουν καλά ότι την ίδια ώρα τα σχο­λι­κά κτί­ρια, κτι­σμέ­να 40 και 50 χρό­νια πριν, καταρ­ρέ­ουν, ότι οι ελλεί­ψεις σε καθη­γη­τές είναι τερά­στιες, ότι σε πολ­λές περι­πτώ­σεις εν έτη 2023 στις σχο­λι­κές αίθου­σες δεν υπάρ­χει καν θέρμανση.

Απέ­να­ντι σε αυτά, το ΚΚΕ έχει προ­τά­σεις και διεκ­δι­κή­σεις που απα­ντούν στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των μαθη­τών για:

Ένα σχο­λείο απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν, με σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές, εργα­στή­ρια, βιβλία, καθη­γη­τές, που θα μορ­φώ­νουν ισό­τι­μα όλους τους μαθη­τές, χωρίς διακρίσεις.

Την κατάρ­γη­ση της Τρά­πε­ζας Θεμά­των και της Ελά­χι­στης Βάσης Εισαγωγής.

Κάλυ­ψη των κενών θέσε­ων καθη­γη­τών, με μόνι­μους εκπαι­δευ­τι­κούς, που θα εργά­ζο­νται με πλή­ρη δικαιώματα.

Ανα­βάθ­μι­ση των ΕΠΑΛ και των καλ­λι­τε­χνι­κών σχολείων.

Μέτρα αντι­σει­σμι­κής και αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης για όλα τα σχολεία.

Για σύγχρονη και φθηνή στέγη

Η κυβέρ­νη­ση και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα υπο­κρί­νο­νται προ­κλητικό ότι νοιά­ζο­νται για το μεγά­λο πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζει η νεο­λαία στην ανα­ζή­τη­ση στέ­γης με τα πανά­κρι­βα ενοί­κια και τα δυσβά­στα­κτα κόστη για ρεύ­μα, είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλω­σης, τα πάγια έξο­δα να μετα­τρέ­πουν την ανά­γκη ενός νέου ανθρώ­που να μεί­νει μόνος του σε «άπια­στο όνει­ρο». Για μία ακό­μα φορά απα­ντούν στην ανη­συ­χία των νέων ανθρώ­πων με μέτρα κοροϊ­δία, αφού με τα περί­φη­μα προ­γράμ­μα­τα για «προ­σι­τή στέ­γη» οδη­γούν πάλι τους εργαζόμε­νους στα νύχια των τρα­πε­ζών, που θα εισπράτ­τουν τις δόσεις των δανεί­ων και θα απει­λούν με κατα­σχέ­σεις και πλειστηριασμούς.

Απέ­να­ντι σε αυτή την τρα­γι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κάθε νέος μπο­ρεί να βρει τη θέση του πλάι στο ΚΚΕ για να παλέ­ψου­με μαζί για:

Ολο­κλη­ρω­μέ­νο στε­γα­στι­κό σχε­δια­σμό, με στό­χο την κάλυ­ψη των εργα­τι­κών — λαϊ­κών αναγκών.

Άτο­κα δάνεια στους δικαιού­χους εργα­ζό­με­νους, ανέρ­γους, τα νέα ζευ­γά­ρια για από­κτη­ση, συντή­ρη­ση και επι­σκευή κατοικίας.

Μηνιαίο στε­γα­στι­κό επί­δο­μα για όλους τους φοι­τη­τές που νοι­κιά­ζουν και πλα­φόν στις τιμές των ενοι­κί­ων. Για να αξιο­ποι­η­θούν με ευθύ­νη του κρά­τους δια­με­ρί­σμα­τα, ξενο­δο­χεία για δωρε­άν στέ­γα­ση, δημιουρ­γία νέων εστιών στην ευθύ­νη του κρά­τους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοί­κια, για επι­σκευή και ανα­καί­νι­ση όλων των παλιών εστιών.

Ανα­κού­φι­ση των λαϊ­κών οικο­γε­νειών από την ακρί­βεια και την αύξη­ση των τιμών στην ενέρ­γεια, για μεί­ω­ση και πλα­φόν στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, για κατάρ­γη­ση όλων των άδι­κων άμε­σων και έμμε­σων φόρων για τον λαό, του ΕΝΦΙΑ, του ειδι­κού τέλους κατα­νά­λω­σης, του ΦΠΑ σε πετρέ­λαιο, βεν­ζί­νη, φυσι­κό αέριο, για να μη γίνει καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε λαϊ­κές οικογένειες.

Για σύγχρονες σπουδές

Το σημε­ρι­νό πανε­πι­στή­μιο, που φέρει την υπο­γρα­φή όλων των μέχρι σήμε­ρα κυβερ­νή­σε­ων, είναι αυτό που οι φοι­τη­τές έχουν κατα­δι­κά­σει με τους αγώ­νες τους. Εί­ναι αυτό που οι κυβερ­νή­σεις ντύ­νουν με λέξεις όπως «και­νο­το­μία», «εξω­στρέ­φεια», «σύν­δε­ση με την αγο­ρά εργα­σί­ας», που στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θυσιά­ζει τις μορφω­τικές ανά­γκες για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Είναι το πανε­πι­στή­μιο της υπο­στε­λέ­χω­σης και της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, με τις τε­ράστιες ελλεί­ψεις σε καθη­γη­τές και υπο­δο­μές, την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της φοι­τη­τι­κής μέρι­μνας που έχει οδη­γή­σει τις φοι­τη­τι­κές εστί­ες σε εγκα­τά­λει­ψη και πολ­λά ακό­μα που οι φοι­τη­τές βιώ­νουν καθημερινά.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ καλεί τους φοι­τη­τές να ενι­σχύ­σουν δυνα­μι­κά την πάλη για:

Ολό­πλευ­ρη μόρ­φω­ση, για ανα­βαθ­μι­σμέ­νες σπουδές.

Την κατάρ­γη­ση όλων των αντί- εκπαι­δευ­τι­κών νόμων.

Να μαθαί­νου­με ολο­κλη­ρω­μέ­να το επι­στη­μο­νι­κό μας αντι­κεί­με­νο. Ενά­ντια σε αντιε­πι­στη­μο­νι­κές θεω­ρί­ες και προ­σεγ­γί­σεις. Κόντρα στην εμπο­ρευματοποίηση της γνώ­σης, τον εγκλω­βι­σμό της επι­στή­μης στα αδιέ­ξο­δα του καπι­τα­λι­στι­κού κέρδους.

Ενά­ντια στην κρα­τι­κή κατα­στο­λή και τον αυταρ­χι­σμό, την πανεπιστη­μιακή αστυνομία.

Δου­λειά στο επι­στη­μο­νι­κό αντι­κεί­με­νο με πλή­ρη εργα­σια­κά και ασφα­λιστικά δικαιώ­μα­τα, με Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, με την εργα­σία και την έρευ­να μας να συμ­βάλ­λει στην κάλυ­ψη των λαϊ­κών αναγκών.

Για δουλειά με δικαιώματα

Κόντρα στη σημε­ρι­νή εργα­σια­κή ζού­γκλα, που έχουν δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις, η νεο­λαία μπο­ρεί να κάνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τα όνει­ρά της για ουσιαστι­κές αυξή­σεις στους μισθούς και σύγ­χρο­να εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, στη­ρι­ζό­με­νη στο ΚΚΕ.

Με ισχυ­ρό ΚΚΕ και δυνα­τούς εργα­τι­κούς αγώ­νες μπορού­με να επι­βά­λου­με:

Την κατάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών νόμων των κυβερ­νή­σε­ων για τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας και τους μισθούς.

Την επα­να­φο­ρά των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, της Εθνι­κής Γενι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης ως αφε­τη­ρί­ας για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, υιο­θε­τώ­ντας τα αιτή­μα­τα των συν­δι­κά­των για αυξή­σεις πάνω από 850 ευρώ και ταυ­τό­χρο­νη επα­να­φο­ρά των τριε­τιών. Πρα­κτι­κά, με την πρό­τα­ση του ΚΚΕ, ένας εργα­ζό­με­νους με μία τριε­τία θα δει τον μισθό του να αυξά­νε­ται πάνω από 935 ευρώ σήμε­ρα και όχι το 2027 που υπό­σχε­ται η ΝΔ.

Την επα­να­φο­ρά του 13ου και 14ου μισθού για το Δημόσιο.

Την κατα­βο­λή επι­δό­μα­τος ανερ­γί­ας στα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους.

Οι δυνα­τό­τη­τες της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας κάνουν σήμε­ρα ρεα­λιστική τη μεί­ω­ση του εργά­σι­μου χρό­νου, τη στα­θε­ρή δου­λειά για όλους με 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο.

Στο εξώ­φυλ­λό του το σύν­θη­μα «Πιο δυνα­τό ΚΚΕ. 100% λαϊ­κή, μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση» καλεί τη νεο­λαία να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη δύνα­μή της, το ΚΚΕ, με πολ­λές, νέες, κόκ­κι­νες ψήφους. Οι σελί­δες του περιο­δι­κού περι­λαμ­βά­νουν πλού­σια αρθρο­γρα­φία για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, τις θέσεις του ΚΚΕ και τη στά­ση των άλλων κομ­μά­των, καθώς και χρή­σι­μες οδη­γί­ες για τις νέες κάλ­πες που θα στη­θούν στις 25 Ιούνη.

Ακό­μα, το νέο τεύ­χος του «Οδη­γη­τή» φιλο­ξε­νεί άρθρο για την 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 13–16 Ιού­λη στο Νεστόριο.

Ανα­λυ­τι­κά, οι σελί­δες του περιο­δι­κού περιλαμβάνουν:

 • Τώρα ΚΚΕ πιο ισχυ­ρό. Υπάρ­χουν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι λόγοι
 • Ερω­τή­σεις — απα­ντή­σεις για τις εκλο­γές της 25ης Ιουνίου
 • Τι ισχύ­ει για τις εκλο­γές της 25ης Ιού­νη; Οι μόνες έγκυ­ρες πληροφορίες
 • «Παντο­δύ­να­μη» Νέα Δημο­κρα­τία. Μην έρχε­στε με φόρα, θα βρείτε…
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκ­δι­κεί ξανά να είναι συμπο­λί­τευ­ση της ΝΔ
 • Το παρελ­θόν, το παρόν και το μέλ­λον του ΠΑΣΟΚ
 • Είσαι 17 και ψηφί­ζεις ήδη… για δεύ­τε­ρη φορά; Μπο­ρείς να κάνεις τη διαφορά!
 • Στο μέλ­λον που ανοί­γε­ται μπρο­στά μας επι­λέ­γου­με τον αγώ­να, την ελπί­δα και την προοπτική
 • Ρίχνου­με κόκ­κι­νο στο μαύ­ρο της αντι­λαϊ­κής πολιτικής!
 • ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: Το κοι­νό τους πρό­γραμ­μα παρα­μέ­νει και γίνε­ται χειρότερο
 • Ο φόβος τους, η ελπί­δα μας! Τώρα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό
 • Οι εργα­ζό­με­νοι στον κλά­δο του του­ρι­σμού να σερ­βί­ρουν κρύο πιά­το στην εργο­δο­σία και την κυβέρνηση.

Πηγή: “Οδη­γη­τής”, Σάβ­βα­το 3 Ιούνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο