Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΝΕ: Ο Κ.Μητσοτάκης είναι ορκισμένος εχθρός των φοιτητών, των συλλόγων τους και των δίκαιων διεκδικήσεών τους

«Ο πρό­ε­δρος της ΝΔ, με τις χτε­σι­νές του δηλώ­σεις, απέ­δει­ξε για άλλη μια φορά ότι είναι ορκι­σμέ­νος εχθρός των φοι­τη­τών, των συλ­λό­γων τους και των δίκαιων διεκ­δι­κή­σε­ών τους. Γι’ αυτό επα­νέ­λα­βε την καρα­μέ­λα περί “κατάρ­γη­σης του ασύ­λου”, ως “αντί­δο­του” δήθεν σε υπαρ­κτά, μεγά­λα προ­βλή­μα­τα, που αντι­με­τω­πί­ζουν οι φοι­τη­τές και το προ­σω­πι­κό των ιδρυ­μά­των» σημειώ­νει σε ανα­κοί­νω­ση του το ΚΣ της ΚΝΕ με αφορ­μή με αφορ­μή τις προ­τά­σεις του πρό­ε­δρου της ΝΔ για την Ανώ­τα­τη Εκπαίδευση.

Η ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ συνε­χί­ζει: «Η εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα, το εμπό­ριο και η δια­κί­νη­ση ναρ­κω­τι­κών “βασι­λεύ­ουν” και στις καλύ­τε­ρα φρου­ρού­με­νες περιο­χές της χώρας, αφού αυτά δεν τα αντι­με­τω­πί­ζει και πολύ περισ­σό­τε­ρο τα θρέ­φει η ίδια η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων. Η κατάρ­γη­ση του ασύ­λου στο­χεύ­ει τους ίδιους τους φοι­τη­τές, τους Συλ­λό­γους τους και την ανά­γκη να οργα­νώ­σουν την πάλη τους ενά­ντια στα προ­βλή­μα­τα που καθη­με­ρι­νά πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται. Είναι βήμα κλι­μά­κω­σης της κρα­τι­κής καταστολής».

Η ΚΝΕ προ­σθέ­τει πως «είναι πρό­κλη­ση να εμφα­νί­ζε­ται η ΝΔ ως αντί­πα­λο δέος στην ανο­μία στα ΑΕΙ — ΤΕΙ, όταν η ΟΝΝΕΔ — ΔΑΠ αρι­στεύ­ει στη δια­πλο­κή και τη ρεμού­λα, κάτι που το ξέρουν ακό­μα και οι τοί­χοι των Ιδρυ­μά­των. Η κρα­τι­κή κατα­στο­λή, που αξιο­ποί­η­σε με ζήλο η ΝΔ, έχει άξιο συνε­χι­στή, τον σημε­ρι­νό υπουρ­γό της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ, που όταν τον βολεύ­ει ανα­ζη­τά “το ρωμα­λέο φοι­τη­τι­κό κίνη­μα” και όταν τελι­κά οι διεκ­δι­κή­σεις και η πάλη των φοι­τη­τών φου­ντώ­νουν τους υπο­δέ­χε­ται με ΜΑΤ, κλού­βες και το δόγ­μα “νόμος και τάξη”». 

Κυρ. Μητσοτάκης: Υπόσχεται να μεταφέρει το αυταρχικό δόγμα «νόμος και τάξη» εντός των πανεπιστημίων.

κυριάκος μητσοτάκηςΓια την κατάρ­γη­ση του πανε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου δεσμεύ­τη­κε ο πρό­ε­δρος της ΝΔ, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, κατά την ομι­λία του σε πανε­πι­στη­μια­κούς, μετα­φέ­ρο­ντας το αυταρ­χι­κό δόγ­μα «νόμος και τάξη» εντός των πανε­πι­στη­μί­ων.  Ως συνή­θως, προ­σπά­θη­σε να δικαιο­λο­γή­σει αυτή την πλειο­δο­σία αντι­δρα­στι­κών προ­τά­σε­ων, παρου­σιά­ζο­ντας τα πανε­πι­στή­μια ως «γιάφ­κες κου­κου­λο­φό­ρων» και ως χώρους που επι­κρα­τεί «γενι­κευ­μέ­νη ανομία».

«Σε μια ευρω­παϊ­κή δημο­κρα­τία, όπου τα ατο­μι­κά δικαιώ­μα­τα δια­σφα­λί­ζο­νται πλή­ρως, η παρα­κα­τα­θή­κη του ακα­δη­μαϊ­κού ασύ­λου δεν μπο­ρεί να γίνει αντι­κεί­με­νο πολι­τι­κής κατά­χρη­σης και ιστο­ρι­κής δια­στρέ­βλω­σης. Γι’ αυτό και το άσυ­λο με τη σημε­ρι­νή του μορ­φή θα καταρ­γη­θεί. Ως εδώ!», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης επα­νέ­λα­βε την πρό­τα­ση της ΝΔ για την ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, ενώ τάχθη­κε υπέρ της ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρης πρόσ­δε­σης των δημό­σιων πανε­πι­στη­μί­ων στο «άρμα» των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, καθώς σύμ­φω­να με τον ίδιο, «η παι­δεία είναι μηχα­νή ανά­πτυ­ξης και γι’ αυτό πρέ­πει  να συν­δε­θεί με την οικο­νο­μία». Επί­σης, τόνι­σε πως θα επα­να­φέ­ρει την βάση εισα­γω­γής στα Πανεπιστήμια.

Ανα­φο­ρι­κά με την πρό­τα­ση του Κ.Μητσοτάκη για ίδρυ­ση ιδιω­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων, η ανα­κοί­νω­ση της ΚΝΕ σημειώ­νει: «Ο κ. Μητσο­τά­κης αδι­κεί­ται, όταν παρου­σιά­ζε­ται απλώς ως υπέρ­μα­χος των ιδιω­τι­κών Πανε­πι­στη­μί­ων, που ήδη λει­τουρ­γούν. Πίσω από την πρό­τα­σή του “τα πανε­πι­στή­μια να απο­κτή­σουν τα ίδια τον πλή­ρη έλεγ­χο του αριθ­μού των εισα­χθέ­ντων”, ο πρό­ε­δρος της ΝΔ κρύ­βει την πραγ­μα­τι­κή του πρό­τα­ση για περιο­ρι­σμό των εισα­χθέ­ντων στα δημό­σια ΑΕΙ, ανα­βαθ­μί­ζο­ντας εαυ­τόν σε δια­φη­μι­στή των ιδιω­τι­κών ιδρυ­μά­των, εξα­σφα­λί­ζο­ντάς τους την ανα­γκαία πελα­τεία. Οι προ­τά­σεις της ΝΔ οδη­γούν στη δημιουρ­γία πανε­πι­στη­μια­κών τμη­μά­των πολ­λών ταχυ­τή­των, ανά­λο­γα με την τσέ­πη των φοιτητών».

Όπως υπο­γραμ­μί­ζει το ΚΣ της ΚΝΕ, το Πανε­πι­στή­μιο που φτιά­χνει ο ΣΥΡΙΖΑ και το Πανε­πι­στή­μιο που ονει­ρεύ­ε­ται η ΝΔ «είναι απέ­να­ντι από τις ανά­γκες των φοι­τη­τών για ολό­πλευ­ρη μόρ­φω­ση για όλους, για δου­λειά με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα στο αντι­κεί­με­νο που σπού­δα­σαν και έχουν ειδι­κευ­τεί».  Προ­σθέ­τει δε πως «η κόντρα τους αφο­ρά το ποιος θα υπη­ρε­τή­σει καλύ­τε­ρα τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ και του ΣΕΒ, κατευ­θύν­σεις που μετα­τρέ­πουν ακό­μα πιο γρή­γο­ρα τα Πανε­πι­στή­μια σε επι­χει­ρή­σεις και τους φοι­τη­τές και τις οικο­γέ­νειές τους σε πελά­τες δεξιο­τή­των και πιστοποιητικών». 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο