Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Επιβεβαιώνεται στο νέο Σύνταγμα ο ηγετικός-πρωτοπόρος ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος

Το πρω­το­πό­ρο, ηγε­τι­κό ρόλο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, ως βασι­κού πυλώ­να ενό­τη­τας του κου­βα­νι­κού λαού, επι­βε­βαιώ­νει το προ­σχέ­διο του νέου, ανα­θε­ω­ρη­μέ­νου Συντάγ­μα­τος της Κού­βας που έχει τεθεί σε δημό­σιο διά­λο­γο από τις 13 Αυγούστου. 

Σύμ­φω­να με το άρθρο 5 του προ­σχε­δί­ου, «το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Κού­βας, βασι­σμέ­νο στις ιδέ­ες του Μαρ­τί, μαρ­ξι­στι­κό-λενι­νι­στι­κό, οργα­νω­μέ­νη πρω­το­πο­ρία του κου­βα­νι­κού έθνους, βασι­σμέ­νο στο δημο­κρα­τι­κό του χαρα­κτή­ρα και τους μόνι­μους δεσμούς του με το λαό, απο­τε­λεί την ανώ­τε­ρη ηγε­τι­κή δύνα­μη της κοι­νω­νί­ας και του Κράτους». 

Σε δηλώ­σεις της, η αντι­πρό­ε­δρος της Εθνο­συ­νέ­λευ­σης της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας Άνα Μαρία Ματσά­δο επι­σή­μα­νε ότι το ΚΚ της Κού­βας είναι ο εγγυ­η­τής της οικο­δό­μη­σης του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος που απο­τε­λεί στό­χο της χώρας. Οι δηλώ­σεις αυτές έρχο­νται να απα­ντή­σουν σε προ­βο­κα­τό­ρι­κα δημο­σιεύ­μα­τα και πλη­ρο­φο­ρί­ες- προ­ερ­χό­με­να από αντι­κου­βα­νι­κές πηγές- που έκα­ναν λόγο για πιθα­νό­τη­τα δημιουρ­γί­ας «πολυ­κομ­μα­τι­κού συστήματος».

«Το Κόμ­μα μας δεν είναι εκλο­γι­κός σχη­μα­τι­σμός, αλλά αντι­προ­σω­πεύ­ει την πρω­το­πο­ρία του λαού χωρίς να τίθε­ται πάνω απ’ αυτόν, αλλά απο­τε­λεί σύμ­βο­λο της ενό­τη­τας του, συσπει­ρώ­νο­ντας τα καλύ­τε­ρα στοι­χεία του» σημεί­ω­σε η Ματσά­δο σε συνέ­ντευ­ξη της στο Radio Reloj.

Τη δια­τή­ρη­ση και ενί­σχυ­ση του ηγε­τι­κού ρόλου του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Κού­βας δεί­χνει να επι­θυ­μεί και η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του κου­βα­νι­κού λαού, στον οποίο έχει ανα­τε­θεί η μελέ­τη και πλα­τιά συζή­τη­ση του προ­σχε­δί­ου του Συντάγ­μα­τος μέχρι τις 15 Νοέμβρη. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο