Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΟ Καισαριανής: η ΛΣ 🚩με τα μάτια στραμμένα στις 7 Ιούλη, 🚩συζητάει με το λαό τα αποτελέσματα των εκλογών

✔️  Πολ­λα­πλές οι μέχρι σήμε­ρα ανοι­χτές συζη­τή­σεις, συσκέ­ψεις και εκδη­λώ­σεις, για την αλλη­λο­ε­νη­μέ­ρω­ση και ανταλ­λα­γή πεί­ρας:

✔️ Σύσ­σω­μο το ψηφο­δέλ­τιο μαζί με τους κομ­μου­νι­στές της συνοι­κί­ας τους ΚΝί­τες-ισσες και όσους -οπα­δοί και απλοί πολί­τες, έδω­σαν στο πλάι μας με αυτα­πάρ­νη­ση τη δύσκο­λη μάχη των τρι­πλών εκλο­γών, αντλού­με πολύ­τι­μα συμπε­ρά­σμα­τα, που θα απο­τε­λέ­σουν εργα­λείο, για τους αγώ­νες που έχου­με μπρο­στά μας το επό­με­νο διά­στη­μα. Η δου­λειά αυτή ‑δου­λειά μυρ­μη­γκιού, θα συνε­χι­στεί και τις επό­με­νες μέρες

ΚΚΕ Η δύναμη σου την επόμενη μέρα !

Ταυ­τό­χρο­να με 🚩σύν­θη­μα 🚩

«Ισχυρό ΚΚΕ — Η δύναμή σου την επόμενη μέρα»,

ήδη ξεκί­νη­σε η μάχη των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών, με πεί­σμα & αισιο­δο­ξία

Με υπερηφάνεια και πείσμα


Στο μετα­ξύ η δου­λειά στη διοί­κη­ση του δήμου Και­σα­ρια­νής, συνε­χί­ζε­ται

Περισ­σό­τε­ρα στο portal & επί­σης |> εδώ & |> εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο