Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυριακή της κενής ελπίδας

Από αύριο Δευ­τέ­ρα, μια αρι­στε­ρή κυβέρ­νη­ση θα ανα­λά­βει τη δια­χεί­ρι­ση της ακραί­ας φτώ­χειας ή αντι­με­τώ­πι­ση της «ανθρω­πι­στι­κής κρί­σης», όπως την ονο­μά­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κι όπως το περιέ­γρα­ψε στο πρό­γραμ­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, αλλά και στις δηλώ­σεις στε­λε­χών του προ­ε­κλο­γι­κά, θα πάρει από τους φτω­χούς για να δώσει στους πάμφτωχους.

Δωρε­άν ρεύ­μα και κου­πό­νια σίτι­σης για τους εξα­θλιω­μέ­νους και υπο­σχέ­σεις για θέσεις εργα­σί­ας μέσω των προ­γραμ­μά­των ανα­κύ­κλω­σης της ανερ­γί­ας, τα προ­σφε­ρό­με­να ψιχία. Κου­βέ­ντα για την ανά­κτη­ση απω­λειών και αντι­με­τώ­πι­ση της ανερ­γί­ας με όρους που θα επι­τρέ­πουν την ασφα­λή και αξιο­πρε­πή διαβίωση.

Από την άλλη, πολύ συγκε­κρι­μέ­νες οι δεσμεύ­σεις προς το κεφά­λαιο και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και το ΝΑΤΟ. Για παρά­δειγ­μα, «η δια­πραγ­μά­τευ­ση του χρέ­ους θα γίνει εντός των πλαι­σί­ων της ευρω­παϊ­κής ένω­σης και των ευρω­παϊ­κών θεσμών στα πλαί­σια μιας νέας ρεα­λι­στι­κής συμ­φω­νί­ας εξυ­πη­ρέ­τη­σης του χρέ­ους και ανά­πτυ­ξης της πραγ­μα­τι­κής οικο­νο­μί­ας» (Ποιος το δημιούρ­γη­σε αυτό το χρέ­ος; Ποιος το πλή­ρω­σε μέχρι τώρα;).

Τα όσα περι­γρά­φει το πρό­γραμ­μα τη Θεσ­σα­λο­νί­κης, το οποίο κατά δήλω­ση Τσί­πρα θα γίνει κυβερ­νη­τι­κό πρό­γραμ­μα, είναι ψίχου­λα προς το λαό και οι παρο­χές στο κεφά­λαιο. Σα να βάζου­με στην ίδια ζυγα­ριά από τη μια μεριά βαμ­βά­κι και από την άλλη σίδερο.

Άντε, και καλό βόλι

Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο