Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λίνος Πολίτης, ο μελετητής της νέας μας λογοτεχνίας

Στις 21 Δεκεμ­βρί­ου 1982 πεθαί­νει ο Λίνος Πολί­της σε ηλι­κία 76 χρο­νών. Μια μεγά­λη φυσιο­γνω­μία των Ελλη­νι­κών Γραμ­μά­των, που δια­κρι­νό­ταν για την υψη­λή ποιό­τη­τα, το δημο­κρα­τι­κό ήθος, τη γεν­ναιο­δω­ρία, τη φυσι­κή ευγέ­νεια, αλλά και το θερ­μό ενδια­φέ­ρον του για τους μαθη­τές του. Ο Λίνος Πολί­της ήταν νεο­ελ­λη­νι­στής, παλαιο­γρά­φος και αρχαιο­λό­γος, καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου και ακα­δη­μαϊ­κός. Γεν­νη­μέ­νος στην Αθή­να το 1906, σπού­δα­σε στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή Αθη­νών, αλλά και στα Πανε­πι­στή­μια Μονά­χου, Βερο­λί­νου, Παρι­σιού και στην Αγγλία. Δίδα­ξε στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή Θεσ­σα­λο­νί­κης (έδρα Νεό­τε­ρης Ελλη­νι­κής Φιλο­λο­γί­ας) από το 1948 έως το 1969, οπό­τε παραι­τή­θη­κε, αρνού­με­νος την επι­βο­λή κυβερ­νη­τι­κού επι­τρό­που στα Πανε­πι­στή­μια. Το 1971 μαζί με τον Γιώρ­γο Σεφέ­ρη ίδρυ­σε τη Βυζα­ντι­νή και Νεο­ελ­λη­νι­κή Βιβλιο­θή­κη. Ήταν ειδι­κός της παλαιο­γρα­φί­ας των βυζα­ντι­νών χει­ρο­γρά­φων. Εκτός από το ογκώ­δες έργο που άφη­σε πίσω του, ο Λίνος Πολί­της ήταν αυτός που προ­ή­γα­γε τη νεο­ελ­λη­νι­κή φιλο­λο­γία σε αυτό­νο­μη επι­στή­μη, ενώ με την ακά­μα­τη προ­σπά­θειά του πρό­σφε­ρε στις κατο­πι­νές γενιές τα ανα­γκαία εργα­λεία για τη γόνι­μη συνέ­χειά της.

Ο Λίνος Πολί­της έκα­νε πολ­λές μελέ­τες  και ασχο­λή­θη­κε από την ιστο­ρία του νεο­ελ­λη­νι­κού ποι­ή­μα­τος από τα υστε­ρο­βυ­ζα­ντι­νά χρό­νια, την Άλω­ση, την Τουρ­κο­κρα­τία, την Επτα­νη­σια­κή Σχο­λή, την Αθη­ναϊ­κή Σχο­λή, τον Καρυω­τά­κη, το Λαπα­θιώ­τη, μέχρι και τον Σεφέρη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο