Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα απέναντι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα

Την στά­ση του δημάρ­χου της πόλης που ζήτη­σε να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη η απο­χή των εργα­ζό­με­νων στη καθα­ριό­τη­τα, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσσαλονίκης. 

Όπως επι­ση­μαί­νει, οι εργα­ζό­με­νοι απαι­τούν όσα προ­βλέ­πει ο νόμος και η διοί­κη­ση του δήμου «αρνεί­ται συστη­μα­τι­κά και παρά­νο­μα, να απο­δώ­σει, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο την υγεία τους, επι­κα­λού­με­νη “οικο­νο­μι­κή αδυ­να­μία” και “μακρό­συρ­τες δια­δι­κα­σί­ες”» μέτρα Ατο­μι­κής Προ­στα­σί­ας, απο­ζη­μιώ­σεις ετών για τα Μέσα που ανα­γκά­στη­καν να αγο­ρά­σουν οι εργα­ζό­με­νοι με τον «παχυ­λό μισθό» τους, υπε­ρω­ρί­ες ενώ ζητούν να επι­στρέ­ψουν στη θέση τους οι εργα­ζό­με­νοι της καθα­ριό­τη­τας που εργά­ζο­νται σε άλλες θέσεις δημιουρ­γώ­ντας τερά­στια κενά με ευθύ­νη του δήμου. Και όλα αυτά ενώ ξοδεύ­ει εκα­τομ­μύ­ρια με απευ­θεί­ας αναθέσεις.

Μάλι­στα, τονί­ζει πως «ο Κ. Ζέρ­βας, θορυ­βη­μέ­νος από δημο­σκό­πη­ση που τον κατα­δει­κνύ­ει “ανε­πι­θύ­μη­το” από τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των δημο­τών, ανε­ξαρ­τή­τως κομ­μα­τι­κής προ­τί­μη­σης στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο, έρι­ξε την ευθύ­νη της “βρώ­μι­κης πόλης” σε δύο συν­δι­κα­λι­στές που παρε­μπό­δι­σαν 700 εργα­ζό­με­νους να εργα­στούν» και προ­σθέ­τει πως «η απο­χή των εργα­ζό­με­νων (καλώς ή κακώς) ανε­στά­λη ΠΡΙΝ από τη προ­σφυ­γή του δήμου για να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη και μεγά­λο μέρος της πόλης είχε καθα­ρι­στεί. Ωστό­σο στο δικα­στή­ριο, σε ένα σώου παρα­λο­γι­σμού, η πλευ­ρά του δήμου θεώ­ρη­σε παρά­νο­μη και την από­φα­ση ανα­στο­λής της απο­χής που δεν πρέ­πει το δικα­στή­ριο να λάβει υπ’ όψιν».

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» υπο­γραμ­μί­ζει ότι η πραγ­μα­τι­κή ουσία της αίτη­σης του δήμου στα δικα­στή­ρια ήταν «να φιμω­θεί και στο μέλ­λον η φωνή των εργα­ζό­με­νων για τα ίδια δίκαια και προ­βλε­πό­με­να από το νόμο αιτή­μα­τα, να στα­μα­τή­σει κάθε διεκ­δί­κη­ση τους, να απαλ­λα­γεί ο δήμος από τις υπο­χρε­ώ­σεις τους στους εργα­ζό­με­νους» και να «υπο­χρε­ω­θούν στο διη­νε­κές οι εργα­ζό­με­νοι στη καθα­ριό­τη­τα να εργά­ζο­νται υπο­χρε­ω­τι­κά και τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα». Δηλα­δή «ότι ακρι­βώς ζητούν οι ενδια­φε­ρό­με­νοι επεν­δυ­τές (ντό­πιοι ή ξένοι). Που πριν επεν­δύ­σουν στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της ανα­κύ­κλω­σης — καθα­ριό­τη­τας, αστι­κών συγκοι­νω­νιών, φιλέ­των της πόλης (π.χ. ΔΕΘ, παρα­λια­κό μέτω­πο, ΑΛΛΑΤΙΝΗ κλπ) πρώ­τα «επεν­δύ­ουν» σε κυβερ­νή­σεις και δημάρ­χους. Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και ο εντε­ταλ­μέ­νος της Ζέρ­βας με τη σει­ρά τους “επεν­δύ­ουν” στην υπο­στή­ρι­ξη των επεν­δυ­τών όπως προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις και δήμαρ­χοι, για να επι­βιώ­σουν πολιτικά».

Επι­ση­μαί­νει ακό­μα πως η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» κατήγ­γει­λε τον Κ. Ζέρ­βα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο και παρα­βρέ­θη­κε στο δικα­στή­ριο ενώ παρα­κο­λου­θεί τη διοί­κη­ση «αλλά και “αντι­πο­λι­τευό­με­νες” παρα­τά­ξεις που ξεχνώ­ντας τις δικές τους κυβερ­νή­σεις και δημάρ­χους, τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και τα ΜΑΤ του Μπου­τά­ρη, που συνε­χί­ζει ο Ζέρ­βας, εμφα­νί­ζο­νται σαν “σωτή­ρες”».

Κατα­λή­γο­ντας καλεί τους εργα­ζό­με­νους του δήμου να διεκ­δι­κή­σουν όσα τους οφεί­λο­νται και έχουν ανά­γκη για την υγεία τους. «Υπο­χώ­ρη­ση, ανα­μο­νή σημαί­νει «συναί­νε­ση» σε όσα ετοι­μά­ζουν δήμος, κυβέρ­νη­ση, επεν­δυ­τές της ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των φιλέ­των. Να θυμη­θούν : Όταν ανέ­θε­σαν τη τύχη τους σε “καλύ­τε­ρη” κυβέρ­νη­ση, σε “καλύ­τε­ρο” δήμαρ­χο, προ­δό­θη­καν. Οι μόνοι που μπο­ρούν να σώσουν τους εργα­ζό­με­νους είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο