Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Λ. Στολτίδης (ΚΚΕ): Να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό στο «Θεαγένειο» Νοσοκομείο

Τις μεγά­λες ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού στο «Θεα­γέ­νειο» αντι­καρ­κι­νι­κό Νοσο­κο­μείο Θεσ­σα­λο­νί­κης ανά­δει­ξε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης, με Ερώ­τη­ση που συζη­τή­θη­κε σήμε­ρα στη Βουλή.

Το πρό­βλη­μα θα διο­γκω­θεί από την λει­τουρ­γία της νέας Μονά­δας Ημε­ρή­σιας Νοση­λεί­ας του Νοσο­κο­μεί­ου, που θα στε­γα­στεί σε χώρο μακριά από τις βασι­κές εγκα­τα­στά­σεις του «Θεα­γέ­νειου», καθώς δεν προ­βλέ­πε­ται η πρό­σλη­ψη του ανα­γκαί­ου προσωπικού.

Ο Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης τόνι­σε ότι οι ελλεί­ψεις ήταν μεγά­λες πριν τη λει­τουρ­γία της νέας μονά­δας, ενώ εάν λει­τουρ­γή­σει χωρίς να καλυ­φθούν τα κενά θα προ­στε­θούν νέα βάρη στο προ­σω­πι­κό και νέοι κίν­δυ­νοι στους ασθενείς.

Αντί να δεσμευ­τεί για κάλυ­ψη όλων των κενών με μόνι­μο προ­σω­πι­κό, ο υπουρ­γός Υγεί­ας Θάνος Πλεύ­ρης κού­νη­σε το δάχτυ­λο στο «δογ­μα­τι­κό ΚΚΕ», το οποίο ασκεί κρι­τι­κή για τις ελλεί­ψεις από «ιδε­ο­λο­γι­κή εμμο­νή» επει­δή η νέα μονά­δα θα είναι δωρεά!!!

902.gr

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο