Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φαρμακονήσι. 20 Γενάρη 2014. Μεσόγειος, θάλασσα νεκρών μεταναστών και προσφύγων…(!!!)

20 Γενά­ρη 2014. Δώδε­κα μετα­νά­στες — ανά­με­σά τους και παι­διά — βρή­καν τρα­γι­κό θάνα­το στο Φαρ­μα­κο­νή­σι, καθώς οι ελλη­νι­κές λιμε­νι­κές αρχές προ­σπά­θη­σαν να τους εκδιώ­ξουν από τον ελλη­νι­κό θαλάσ­σιο χώρο. Απο­τέ­λε­σμα της έμπρα­κτης εφαρ­μο­γής μιας στυ­γνής και απάν­θρω­πης αντι­με­τα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης και των κυβερ­νή­σε­ων που έχουν μετα­τρέ­ψει τη Μεσό­γειο σε υγρό τάφο χιλιά­δων εξα­θλιω­μέ­νων μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, οι οποί­οι παλεύ­ο­ντας να επι­βιώ­σουν αντι­με­τω­πί­ζουν τις δυνά­μεις του FRONTEX και τις εθνι­κές δυνά­μεις κατα­στο­λή. Τα θύμα­τα αυτής της τρα­γω­δί­ας προ­στέ­θη­καν στο μακρύ κατά­λο­γο των ξεκλη­ρι­σμέ­νων θυμά­των της φτώ­χειας, της πεί­νας, της εξα­θλί­ω­σης, των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο