Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Με αίμα χτισμένο κάθε πέτρα και καημός»…

Τη Δευ­τέ­ρα, 29 Δεκέμ­βρη, στη μου­σι­κή σκη­νή «Ρυθ­μός Stage» (Μαρί­νου Αντύ­πα 38, Ηλιού­πο­λη, τηλ: 210.9750.060), η Λαϊ­κή Ορχή­στρα «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης» θα παρου­σιά­σει απο­σπά­σμα­τα από επτά κύκλους τρα­γου­διών του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη σε ποί­η­ση του Τάσου Λει­βα­δί­τη. Οι κύκλοι τρα­γου­διών που θα ερμη­νευ­θούν είναι: «Της εξο­ρί­ας», «Τα Λυρι­κά», «Οκτώ­βρης 78», «Το τρα­γού­δι του νεκρού αδελ­φού», «Πολι­τεία», «Κύκλος Φαρα­ντού­ρη» και «Σκόρ­πια». Ερμη­νεύ­ουν οι Κώστας Θωμα­ΐ­δης, Καλ­λιό­πη Βέτ­τα και Μπέτ­τυ Χαρλαύτη.

Η πρώ­τη ουσια­στι­κή επα­φή του Τάσου Λει­βα­δί­τη με το χώρο της μου­σι­κής πραγ­μα­το­ποιεί­ται το 1945 μέσα στα γρα­φεία της Λέσχης της ΕΠΟΝ στην Αθή­να, όπου γνω­ρί­ζει τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, όπως και άλλους δια­νο­ού­με­νους της Τέχνης και του Πολι­τι­σμού, μια συνά­ντη­ση η οποία τα επό­με­να χρό­νια θα φέρει, στο χώρο της ελλη­νι­κής μου­σι­κής, ορι­σμέ­να από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα τρα­γού­δια του 20ού αιώνα.

Αυτό που έδω­σε στον Λει­βα­δί­τη το έναυ­σμα να στεί­λει τα πρώ­τα του ποι­ή­μα­τα στον Θεο­δω­ρά­κη για μελο­ποί­η­ση ήταν η πλα­τιά απή­χη­ση που είχε στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα η μελο­ποί­η­ση από τον Θεο­δω­ρά­κη του «Επι­τά­φιου» του Γιάν­νη Ρίτσου, το 1961, καθώς και οι ανά­γκες της ται­νί­ας «Συνοι­κία το Ονει­ρο» της οποί­ας υπο­γρά­φει το σενά­ριο μαζί με τον Κώστα Κοτζιά, σε σκη­νο­θε­σία του Αλέ­κου Αλε­ξαν­δρά­κη. Ετσι, τα πρώ­τα τρα­γού­δια με δικούς του στί­χους κυκλο­φο­ρούν τον Οκτώ­βρη του 1961, στο δίσκο «Πολι­τεία» και είναι τα περί­φη­μα «Μάνα μου και Πανα­γιά», «Βρέ­χει στη φτω­χο­γει­το­νιά» (που ακού­γο­νται και στην ται­νία), «Δρα­πε­τσώ­να»«Εχω μια αγά­πη» και «Σαβ­βα­τό­βρα­δο» με ερμη­νευ­τές τον Στέ­λιο Καζαν­τζί­δη, τον Γρη­γό­ρη Μπι­θι­κώ­τση, τη Μαρι­νέλ­λα, τον Μανώ­λη Χιώ­τη και τη Μαί­ρη Λίντα. Οι στί­χοι του μελαγ­χο­λι­κοί και εσω­τε­ρι­κοί απο­τυ­πώ­νουν κατα­στά­σεις προ­σω­πι­κές, αλλά και συλ­λο­γι­κές, εκφρά­ζο­ντας το αίσθη­μα της λαϊ­κής γει­το­νιάς, την ορφά­νια και τη φτώ­χεια της επο­χής. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα η «Δρα­πε­τσώ­να», εμπνευ­σμέ­νο από την επι­και­ρό­τη­τα της επο­χής, όταν οι μπουλ­ντό­ζες του δήμου προ­σπά­θη­σαν να γκρε­μί­σουν τα παρα­πήγ­μα­τα των φτω­χών κατοί­κων για να χτι­στούν στη θέση τους πολυ­κα­τοι­κί­ες, ξεση­κώ­νο­ντας θύελ­λα δια­μαρ­τυ­ριών και επεισοδίων.

Λαϊ­κή Ορχή­στρα «Μίκης Θεο­δω­ρά­κης»: Γιάν­νης Μπε­λώ­νης, πιά­νο, Θανά­σης Βασι­λάς, μπου­ζού­κι, Γιάν­νης Ματσού­κας, μπου­ζού­κι, Ξενο­φών Συμ­βου­λί­δης, όμποε — φλο­γέ­ρες, Βαγ­γέ­λης Κοντα­ρά­τος, κιθά­ρα, Αρτέ­μης Σαμα­ράς, βιο­λί, Λευ­τέ­ρης Γρί­βας, ακορ­ντε­όν, Σταύ­ρος Καβα­λιε­ρά­τος, μπά­σο, Νίκος Σκο­μό­που­λος, ντραμς, Στέ­φα­νος Θεο­δω­ρά­κης — Παπαγ­γε­λί­δης, κρου­στά. Είσο­δος: 12 ευρώ με μπί­ρα ή κρα­σί. Ωρα έναρ­ξης: 10.30 μ.μ.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο