Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΩΡΟΥ: Πού πάμε;

ΠΟΥ ΠΑΜΕ ;

Οι μέρες είναι βρο­χε­ρές, όπως και η ζωή σου
ανού­σιες και παγε­ρές, δες και προβληματίσου.
Μην πεις πως δεν σε αφο­ρά, πως είναι υπό­θε­ση άλλου
μην δέχε­σαι λοβο­το­μή να κάνουν του εγκεφάλου.

Γεμί­σα­με ερίτιμους(1), κίβδη­λους, φανφαρόνους
που μας εξα­θλιώ­σα­νε και μας γέμι­σαν πόνους.
Ψοφοδεείς(2) που τρι­γυρ­νούν, ως μέλισ­σες στη γύρη
και με το αίμα του λαού κάνου­νε πανηγύρι.

Που αντί να είναι στα­θε­ροί, ντό­μπροι χωρίς φενάκη(3)
μάθαν να μεταλ­λάσ­σο­νται ωσάν τη Dama Naki*.
(προ­σθέ­στε όποιον/α θέλε­τε έχου­με πλε­ό­να­σμα Androu Lakis, Tatso Pulos, Fishια­νός, Oiko Nomou (Εκ και προς οίκων ανο­χής και ενο­χής) Lee Ku Dis, Ραχήλ (όχι η της Π. Διαθήκης) ,
H μεγά­λη α‑ι-δ-ω‑ς Βοσκο­πού­λα κ.λ.π. κ.λ.π.)

Σάπι­σε αυτή η πολι­τι­κή, σαπί­ζουν την παιδεία,
με σκάπουλους(4) καθη­γη­τές που ζουν στο ’73.
(τζά­μπα φώνα­ζε ο άνθρω­πος στο επι­κρα­τεί­ας μπήκε)

Ως εκδορείς(5) πετσό­κο­ψαν, τις παρο­χές υγείας,
κι έστει­λαν νέους μαζι­κά, στις λίστες ανεργίας.
Πλη­μύ­ρι­σαν οι γει­το­νιές, με υπό­κο­σμο και μπράβους,
να στέργουν(6), να τρο­μο­κρα­τούν έτσι τους νέους σκλάβους.

Ακούς φασι­στι­κές φωνές πατριδοκαπηλίας,
που οδή­γη­σαν στο παρελ­θόν σε πλεί­στας απωλείας.
Κι ανα­ρω­τιέ­σαι βλέ­πο­ντας, να είναι λες τυχαίο,
που οι Τούρ­κοι αλω­νί­ζου­νε σε όλο το Αιγαίο;

Που­λά­νε αερο­δρό­μια, ‘χαρί­ζου­νε’ νησίδες,
υπέ­δα­φος ρημά­ζου­νε, κι ύστε­ρα μην τους είδες…
Ζεις μέσα στην ανέ­χεια, αντέ­χεις κι αναμένεις
και σου ζητά­νε κι ΕΝΦΙΑ πόσο θα υπομένεις;

Με όνει­ρα και προ­σευ­χές, πνί­γε­σαι σε κανάλι,
ούτε οι κατά­ρες ή οι ευχές λύση θα δώσουν άλλη.
Αντι­στα­θεί­τε μαζι­κά, με ενό­τη­τα και πάλη
ξεση­κω­θεί­τε για αλλα­γές και κοι­νω­νία άλλη!

D.ARMODOROS

(1) ερί­τι­μος= ανό­η­τος που θέλει να φαί­νε­ται έξυπνος
(2) ψοφο­δε­ής = λιγό­ψυ­χος, φοβητσιάρης
(3) φενά­κη = περούκα
(4) σκά­που­λος = (ναυ­τι­κός όρος) Ο ένας ναύ­της κάνει χρέη τιμο­νιέ­ρη και ο δεύ­τε­ρος κάνει γύρους στο πλοίο να βλέ­πει ότι όλα πάνε …καλά
(5) εκδο­ρέ­ας = γδάρτης
(6) στέρ­γω =δέχο­μαι, συναινώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο